ทัวร์ญี่ปุ่น

รหัสทัวร์ : JP57XJ5DZG – (NRT26)

SPARK TOKYO

หวานใจ หวานเจี๊ยบ

5 วัน 3 คืน

นมัสการขอพร พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ

ชมภูเขาไฟฟูจิ ช้อปปิ้งจัดเต็ม!!

เดินทาง กรกฎาคม 2561 – กันยายน 2561

เริ่มต้น 19,999.-

ทัวร์ญี่ปุ่น

• ศาลเจ้าคาชิมะ • หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค • ถ่ายรูปคู่หอคอยโตเกียวสกายทรี

• วัดอาซากุสะ • ช้อปปิ้ง เอมิ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต, ย่านชินจุกุ, ห้าง อิออน จัสโก้

สรุปการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

วันไฮไลท์มื้ออาหารโรงแรมที่พัก

*หรือเทียบเท่า
BLD
1กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – นาริตะAPA HOTEL NARITA
2นาริตะ – พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ – ศาลเจ้าคาชิมะ – เอมิ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต
MARROAD INTERNATIONAL TSUKUBA
3ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5) – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค – เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
FUJI HAKONE LAND SCHOLE PLAZA HOTEL
4ฟูจิ – วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี – ชินจูกุ – อิออน – กรุงเทพฯ
5กรุงเทพฯ
อ่านรายละเอียดโปรแกรมเพิ่ม คลิก..

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่ห้องละ

2-3 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่มราคาทัวร์ไม่รวมตั๋ว

เครื่องบิน

06 – 10 กรกฎาคม 201822,9998,00013,999
07 – 11 กรกฎาคม 201822,9998,00013,999
12 – 16 กรกฎาคม 201822,9998,00013,999
13 – 17 กรกฎาคม 201822,9998,00013,999
19 – 23 กรกฎาคม 201822,9998,00013,999
20 – 24 กรกฎาคม 201822,9998,00013,999
27 – 31 กรกฎาคม 201826,9998,00017,999
28 ก.ค. – 01 ส.ค. 201826,9998,00017,999
02 – 06 สิงหาคม 201824,9998,00015,999
03 – 07 สิงหาคม 201824,9998,00015,999
04 – 08 สิงหาคม 201824,9998,00015,999
08 – 12 สิงหาคม 201824,9998,00015,999
16 – 20 สิงหาคม 201824,9998,00015,999
17 – 21 สิงหาคม 201824,9998,00015,999
18 – 22 สิงหาคม 201824,9998,00015,999
23 – 27 สิงหาคม 201824,9998,00015,999
24 – 28 สิงหาคม 201824,9998,00015,999
25 – 29 สิงหาคม 201824,9998,00015,999
31 ส.ค. – 04 ก.ย. 201823,9998,00014,999
01 – 05 กันยายน 201819,9998,00010,999

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 10,000 บาท

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น

ท่านละ 3500 เยน /ทริป/ต่อท่าน***

โปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) **ถ้ากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,700 บาท**
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 3500 เยน /ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)

ทัวร์ญี่ปุ่น