ทัวร์ญี่ปุ่น

รหัสทัวร์ : JP50MM5DTN (MM10)

OKINAWA

ซุปตาร์ ฮูลา ฮูล่า ภาค 8

5 วัน 3 คืน

เดินทาง มิถุนายน – ตุลาคม 2561

เริ่มต้น 19,888.-

ทัวร์ญี่ปุ่น

เปิดประสบการณ์ใหม่ โอกินาว่า เกาะสวรรค์แห่งญี่ปุ่น
บินตรงสายการบิน Peach Air
สัมผัสวัฒนธรรมชาวริวกิว ณ ปราสาทชูริ
ชมสัตว์โลกใต้น้ำ ณ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชุราอูมิ
Wifi บนบัส / มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

สรุปการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

วันไฮไลท์มื้ออาหารโรงแรมที่พัก

*หรือเทียบเท่า
BLD
1กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
2สนามบินนาฮา โอกินาว่า – ผามันซาโมะ – ร้านโอกาชิ โกเตน – สวนสับปะรดนาโกะ – พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชุราอูมิ
RESONEX HOTELS

★★★

3ปราสาทชูริ (ด้านนอก) – ร้านเครื่องสำอางและเวชภัณฑ์ – โอกินาว่าเวิลด์ – ถ้ำธารมรกตเกียวคุเซ็นโด – โรงงานแก้ว – ย่านถนนโคคุไซโดริ
RESONEX HOTELS

★★★

4อิสระช้อปปิ้งเต็มวัน หรือ ท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในโอกินาว่า
RESONEX HOTELS

★★★

5อเมริกันวิลเลจ – อาชิบานา เอ้าเลท – สนามบินนาฮะ – สนามบินสุวรรณภูมิ
อ่านรายละเอียดโปรแกรมเพิ่ม คลิก..

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

วันเดินทางราคาผู้ใหญ่พักเดี่ยว
01-05 มิถุนายน 256121,888.-7,900.-
02-06 มิถุนายน 256122,888.-7,900.-
05-09 มิถุนายน 256122,888.-7,900.-
09-13 มิถุนายน 256122,888.-7,900.-
12-16 มิถุนายน 256122,888.-7,900.-
15-19 มิถุนายน 256122,888.-7,900.-
17-21 มิถุนายน 256122,888.-7,900.-
22-26 มิถุนายน 256122,888.-7,900.-
26-30 มิถุนายน 256119,888.-7,900.-
29 มิถุนายน-03 กรกฎาคม 256121,888.-7,900.-
03-07 กรกฎาคม 256122,888.-7,900.-
06-10 กรกฎาคม 256122,888.-7,900.-
08-12 กรกฎาคม 256122,888.-7,900.-
10-14 กรกฎาคม 256122,888.-7,900.-
13-17 กรกฎาคม 256122,888.-7,900.-
17-21 กรกฎาคม 256122,888.-7,900.-
22-26 กรกฎาคม 256122,888.-7,900.-
24-28 กรกฎาคม 256122,888.-7,900.-
27-31 กรกฎาคม 256119,888.-7,900.-
30 กรกฎาคม-03 สิงหาคม 256121,888.-7,900.-
03-07 สิงหาคม 256122,888.-7,900.-
05-09 สิงหาคม 256122,888.-7,900.-
10-14 สิงหาคม 256122,888.-7,900.-
20-24 สิงหาคม 256122,888.-7,900.-
24-28 สิงหาคม 256122,888.-7,900.-
26-30 สิงหาคม 256122,888.-7,900.-
28 สิงหาคม-01 กันยายน 256122,888.-7,900.-
31 สิงหาคม-04 กันยายน 256122,888.-7,900.-
04-08 กันยายน 256122,888.-7,900.-
07-11 กันยายน 256122,888.-7,900.-
11-15 กันยายน 256122,888.-7,900.-
14-18 กันยายน 256122,888.-7,900.-
16-20 กันยายน 256122,888.-7,900.-
18-22 กันยายน 256122,888.-7,900.-
21-25 กันยายน 256122,888.-7,900.-
25-29 กันยายน 256119,888.-7,900.-
28 กันยายน-02 ตุลาคม 256121,888.-7,900.-
01-05 ตุลาคม 256123,888.-7,900.-
02-06 ตุลาคม 256122,888.-7,900.-
05-09 ตุลาคม 256122,888.-7,900.-
06-10 ตุลาคม 256122,888.-7,900.-
07-11 ตุลาคม 256122,888.-7,900.-
08-12 ตุลาคม 256122,888.-7,900.-
09-13 ตุลาคม 256122,888.-7,900.-
12-16 ตุลาคม 256122,888.-7,900.-
13-17 ตุลาคม 256122,888.-7,900.-
14-18 ตุลาคม 256122,888.-7,900.-
15-19 ตุลาคม 256122,888.-7,900.-
16-20 ตุลาคม 256122,888.-7,900.-
19-23 ตุลาคม 256122,888.-7,900.-
20-24 ตุลาคม 256122,888.-7,900.-
21-25 ตุลาคม 256122,888.-7,900.-
22-26 ตุลาคม 256123,888.-7,900.-
23-24 ตุลาคม 256123,888.-7,900.-

***ค่าทัวร์ข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ 1,000 บาท /ทริป/ต่อท่าน***

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 2,000 บาท **

โปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
 • โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)
 • หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้ยื่นวีซ่าตามเดิม ผู้เดินทางจะต้องจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท สำหรับการยื่นร้องขอวีซ่า
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,000 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

ทัวร์ญี่ปุ่น