ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์ญี่ปุ่น เซนได อิวาเตะ ไดสุ ฟุกุชิมะ สัมผัสเมืองน้ำพุร้อน ชมปีศาจหิมะ ณ ภูเขาซาโอะ เที่ยวหมู่บ้านหมาจิ้งจอกซาโอะ พิเศษช็อปปิ้งถนนคลิสโรด แช่ออนเซน | 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น เซนได อิวาเตะ ไดสุ ฟุกุชิมะ สัมผัสเมืองน้ำพุร้อน ชมปีศาจหิมะ ณ ภูเขาซาโอะ เที่ยวหมู่บ้านหมาจิ้งจอกซาโอะ พิเศษช็อปปิ้งถนนคลิสโรด แช่ออนเซน | 5 วัน 3 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น เซนได อิวาเตะ ไดสุ ฟุกุชิมะ สัมผัสเมืองน้ำพุร้อน ชมปีศาจหิมะ ณ ภูเขาซาโอะ เที่ยวหมู่บ้านหมาจิ้งจอกซาโอะ พิเศษช็อปปิ้งถนนคลิสโรด แช่ออนเซน | 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : JP46TG6DZG (SDJ01)

เดินทาง : 21 มกราคม 20 - 22 มีนาคม 19

ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 20 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินสุวรรณภูมิ

ราคาเริ่มต้น / บาท

39,999

**ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

ดาวน์โหลด รายการเดินทาง : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ

2

สนามบินเซนได - เมืองอิวาเตะ - วัดจูซนจิ - หมู่บ้านเอะสะชิ ฟูจิวาระ - อิออน มอลล์

MIELPARQUE SENDAI HOTEL หรือเทียบเท่า

3

ปราสาทสึรุงะ - เมืองไอสุ - หมู่บ้านโออุจิ จูคุ - ทะเลสาบอินาวะชิโระ - เมืองฟุกุชิมะ

HOTEL SANKYO FUKUSHIMA หรือเทียบเท่า

4

หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอก - ภูเขาซาโอะ (นั่งกระเช้าไฟฟ้า) - อิสระเล่นสกี ณ ซาโอะ สกี ออนเซ็น เซนได - กินซังออนเซน - ช้อปปิ้ง ณ ถนนคลิสโรด

MIELPARQUE SENDAI HOTEL หรือเทียบเท่า

5

ซากปราสาทเซนได - รูปปั้นไดแคนนอน - วัดโกไดโดะ - ช้อปปิ้งมิตซุย เอ้าท์เล็ท

MIELPARQUE SENDAI HOTEL หรือเทียบเท่า

6

สนามบินไซนได - สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ

เซนได-กินซังออนเซน
เซนได-ซาโอะ-ออนเซนสกีรีสอร์ท
เซนได-หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ

ตารางวันเดินทางและราคา

 

กำหนดการเดินทาง

 

ผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)

พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาทัวร์

ไม่รวมตั๋ว

เครื่องบิน

21 – 26 มกราคม 2563 39,999 37,999 36,999 10,000 27,999
28 ม.ค. – 02 ก.พ. 2563 39,999 37,999 36,999 10,000 27,999
04 – 09 กุมภาพันธ์ 2563 39,999 37,999 36,999 10,000 27,999
11 – 16 กุมภาพันธ์ 2563 39,999 37,999 36,999 10,000 27,999
18 – 23 กุมภาพันธ์ 2563 39,999 37,999 36,999 10,000 27,999
25 ก.พ. – 01 มี.ค. 2563 39,999 37,999 36,999 10,000 27,999
03 – 08 มีนาคม 2563 41,999 39,999 38,999 10,000 29,999
10 – 15 มีนาคม 2563 41,999 39,999 38,999 10,000 29,999
17 – 22 มีนาคม 2563 41,999 39,999 38,999 10,000 29,999

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

ทัวร์ญี่ปุ่น เซนได อิวาเตะ ไดสุ ฟุกุชิมะ สัมผัสเมืองน้ำพุร้อน ชมปีศาจหิมะ ณ ภูเขาซาโอะ เที่ยวหมู่บ้านหมาจิ้งจอกซาโอะ พิเศษช็อปปิ้งถนนคลิสโรด แช่ออนเซน | 5 วัน 3 คืน ทัวร์ญี่ปุ่น เซนได

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest