ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า ชมปราสาททอง กับ ศาลเจ้าจิ้งจอก หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ (อิสระ 1 วันเต็ม) | 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า ชมปราสาททอง กับ ศาลเจ้าจิ้งจอก หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ (อิสระ 1 วันเต็ม) | 5 วัน 3 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า ชมปราสาททอง กับ ศาลเจ้าจิ้งจอก หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ (อิสระ 1 วันเต็ม) | 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : JP40XJ5DTN (XJ113)

เดินทาง : 31 พฤษภาคม 19 - 30 กันยายน 19

ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 20 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินดอนเมือง

ราคาเริ่มต้น / บาท

19,888

**ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

Download File : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง

2

สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น - ชิราคาวาโกะ - ทาคายาม่า - ซันมาชิซูจิ – นาโกย่า - ช้อปปิ้งซาคาเอะ

พักที่ Toyoko Inn Nagoya Meieki Minami หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

3

นาโกย่า - เกียวโต – ศาลเจ้าเฮอัน - พิธีชงชาญี่ปุ่น - วัดคินคะคุจิ - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - ช้อปปิ้งเอ็กซ์โปซิตี้

พักที่ Universal Hotel Reborn หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

4

อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ

ที่พัก Universal Hotel Reborn หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

5

สนามบินคันไซ – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

สัมผัสมรดกโลกคาวาคูชิโก๊ะ พิเศษ บุฟเฟ่ต์ชาบูหมู ชมปราสาท
สัมผัสมรดกโลกคาวาคูชิโก๊ะ พิเศษ บุฟเฟ่ต์ชาบูหมู ชมปราสาท
สัมผัสมรดกโลกคาวาคูชิโก๊ะ พิเศษ บุฟเฟ่ต์ชาบูหมู ชมปราสาท

ตารางวันเดินทางและราคา

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว บัส 34+1
31 พฤษภาคม – 04 มิถุนายน 2562 21,888.- 7,900.- 1
01-05 มิถุนายน 2562 21,888.- 7,900.- 1
02-06 มิถุนายน 2562 21,888.- 7,900.- 1
03-07 มิถุนายน 2562 21,888.- 7,900.- 1
04-08 มิถุนายน 2562 19,888.- 7,900.- 1
05-09 มิถุนายน 2562 21,888.- 7,900.- 1
06-10 มิถุนายน 2562 21,888.- 7,900.- 1
07-11 มิถุนายน 2562 21,888.- 7,900.- 1
08-12 มิถุนายน 2562 21,888.- 7,900.- 1
09-13 มิถุนายน 2562 21,888.- 7,900.- 1
10-14 มิถุนายน 2562 19,888.- 7,900.- 1
11-15 มิถุนายน 2562 21,888.- 7,900.- 1
12-16 มิถุนายน 2562 21,888.- 7,900.- 1
13-17 มิถุนายน 2562 21,888.- 7,900.- 1
1418 มิถุนายน 2562 21,888.- 7,900.- 1
15-19 มิถุนายน 2562 21,888.- 7,900.- 1
16-20 มิถุนายน 2562 19,888.- 7,900.- 1
17-21 มิถุนายน 2562 22,888.- 7,900.- 1
18-22 มิถุนายน 2562 22,888.- 7,900.- 1
19-23 มิถุนายน 2562 21,888.- 7,900.- 1
20-24 มิถุนายน 2562 21,888.- 7,900.- 1
21-25 มิถุนายน 2562 21,888.- 7,900.- 1
22-26 มิถุนายน 2562 21,888.- 7,900.- 1
23-27 มิถุนายน 2562 19,888.- 7,900.- 1
24-28 มิถุนายน 2562 21,888.- 7,900.- 1
25-29 มิถุนายน 2562 21,888.- 7,900.- 1
26-30 มิถุนายน 2562 21,888.- 7,900.- 1
27 มิถุนายน-01 กรกฎาคม 2562 21,888.- 7,900.- 1
28 มิถุนายน-02 กรกฎาคม 2562 21,888.- 7,900.- 1
29 มิถุนายน-03 กรกฎาคม 2562 21,888.- 7,900.- 1
06-10 กรกฎาคม 2562 19,888.- 7,900.- 1
08-12 กรกฎาคม 2562 19,888.- 7,900.- 1
11-15 กรกฎาคม 2562 22,888.- 7,900.- 1
12-16 กรกฎาคม 2562 22,888.- 7,900.- 1
15-19 กรกฎาคม 2562 19,888.- 7,900.- 1
16-20 กรกฎาคม 2562 19,888.- 7,900.- 1
19-23 กรกฎาคม 2562 22,888.- 7,900.- 1
21-25 กรกฎาคม 2562 20,888.- 7,900.- 1
24-28 กรกฎาคม 2562 22,888.- 7,900.- 1
25-29 กรกฎาคม 2562 22,888.- 7,900.- 1
26-30 กรกฎาคม 2562 22,888.- 7,900.- 1
01-05 สิงหาคม 2562 23,888.- 7,900.- 1
02-06 สิงหาคม 2562 23,888.- 7,900.- 1
08-12 สิงหาคม 2562 23,888.- 7,900.- 1
09-13 สิงหาคม 2562 23,888.- 7,900.- 1
10-14 สิงหาคม 2562 23,888.- 7,900.- 1
15-19 สิงหาคม 2562 23,888.- 7,900.- 1
16-20 สิงหาคม 2562 23,888.- 7,900.- 1
22-26 สิงหาคม 2562 23,888.- 7,900.- 1
23-27 สิงหาคม 2562 23,888.- 7,900.- 1
26-30 สิงหาคม 2562 23,888.- 7,900.- 1
27-31 สิงหาคม 2562 20,888.- 7,900.- 1
28 สิงหาคม-01 กันยายน 2562 20,888.- 7,900.- 1
30 สิงหาคม-03 กันยายน 2562 20,888.- 7,900.- 1
31 สิงหาคม-04 กันยายน 2562 23,888.- 7,900.- 1
05-09 กันยายน 2562 19,888.- 7,900.- 1
06-10 กันยายน 2562 22,888.- 7,900.- 1
07-11 กันยายน 2562 22,888.- 7,900.- 1
12-16 กันยายน 2562 19,888.- 7,900.- 1
13-17 กันยายน 2562 21,888.- 7,900.- 1
14-18 กันยายน 2562 21,888.- 7,900.- 1
19-23 กันยายน 2562 19,888.- 7,900.- 1
20-24 กันยายน 2562 22,888.- 7,900.- 1
21-25 กันยายน 2562 22,888.- 7,900.- 1
23-27 กันยายน 2562 19,888.- 7,900.- 1
26-30 กันยายน 2562 22,888.- 7,900.- 1
27 กันยายน-01 ตุลาคม 2562 22,888.- 7,900.- 1
29 กันยายน-03 ตุลาคม 2562 22,888.- 7,900.- 1
30 กันยายน-04 ตุลาคม 2562 22,888.- 7,900.- 1
เด็กอายุ 2-12 ปี

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า ชมปราสาททอง กับ ศาลเจ้าจิ้งจอก หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ (อิสระ 1 วันเต็ม) | 5 วัน 3 คืน ทัวร์ญี่ปุ่น

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest