หน้าแรก » ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวโตเกียว ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ชมอุโมงค์เมเปิ้ล โมมิจิ ไคโร บุฟเฟ่ต์ขาปู | 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวโตเกียว ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ชมอุโมงค์เมเปิ้ล โมมิจิ ไคโร บุฟเฟ่ต์ขาปู | 5 วัน 3 คืน

 

 


ทัวร์ญี่ปุ่น

รหัสทัวร์ : JP3XJ5DZG – (NRT03)

TOKYO SPARKLING

มุ้งมิ้งใบไม้เปลี่ยนสี

5วัน 3คืน

เที่ยว โตเกียว ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี

ชมอุโมงค์เมเปิ้ล โมมิจิ ไคโร

สัมผัสอากาศบริสุทธิ์บนภูเขาไฟฟูจิ

ล่องเรือโจรสลัดชมทะเลสาบอาชิ

เดินทาง พฤศจิกายน 2561

เริ่มต้น 23,999.-

ทัวร์ญี่ปุ่น

ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่สวนโซวะคิแนน

ไหว้พระขอพรวัดอาซากุสะ

เที่ยวเมืองโอไดบะ

ชิมไข่ดำ ณ หุบเขาโอวาคุดานิ

สรุปการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

วัน ไฮไลท์ มื้ออาหาร โรงแรมที่พัก

*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – นาริตะ
MARROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL
2 นาริตะ – วนอุทยานฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – โอวาคุดานิ – ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท – อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์
FUJI HAKONE LAND SCHOLE PLAZA
3 ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5) – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – อุโมงค์ใบเมเปิ้ล โมมิจิ ไคโร – โอไดบะ
MARROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL
4 สวนโชวะคิแนน – วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งชินจูกุ – อิออน – กรุงเทพฯ
5 กรุงเทพฯ
อ่านรายละเอียดโปรแกรมเพิ่ม คลิก..

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ห้องละ

2-3 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋ว

เครื่องบิน

01-05 พฤศจิกายน 2561 26,999 8,000 17,999
02-06 พฤศจิกายน 2561 26,999 8,000 17,999
03-07 พฤศจิกายน 2561 26,999 8,000 17,999
07-11 พฤศจิกายน 2561 23,999 8,000 14,999
08-12 พฤศจิกายน 2561 26,999 8,000 17,999
09-13 พฤศจิกายน 2561 26,999 8,000 17,999
10-14 พฤศจิกายน 2561 26,999 8,000 17,999
14-18 พฤศจิกายน 2561 25,999 8,000 16,999
15-19 พฤศจิกายน 2561 26,999 8,000 17,999
16-20 พฤศจิกายน 2561 26,999 8,000 17,999
17-21 พฤศจิกายน 2561 26,999 8,000 17,999
21-25 พฤศจิกายน 2561 25,999 8,000 16,999
22-26 พฤศจิกายน 2561 26,999 8,000 17,999
23-27 พฤศจิกายน 2561 26,999 8,000 17,999
24-28 พฤศจิกายน 2561 26,999 8,000 17,999
28 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2561 25,999 8,000 16,999
29 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2561 26,999 8,000 17,999

***ค่าทัวร์ข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ 3,500 เยน /ทริป/ต่อท่าน***

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท **

โปรแกรมทัวร์

[googlepdf url=”https://www.starbridgetours.com/wp-content/uploads/2018/06/JP3XJ5DZG-NRT03.pdf” download=”Download” width=”100%” height=”700″]

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) **ถ้ากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้วีซ่าผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,700 บาท**
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 3,500 เยน /ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ทัวร์ญี่ปุ่น

กรอกรายละเอียดข้อมูลของผู้จอง

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวโตเกียว ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ชมอุโมงค์เมเปิ้ล โมมิจิ ไคโร บุฟเฟ่ต์ขาปู | 5 วัน 3 คืน

เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ เพื่อคอนเฟิร์มที่นั่งอีกครั้งนะครับ

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวโตเกียว ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ชมอุโมงค์เมเปิ้ล โมมิจิ ไคโร บุฟเฟ่ต์ขาปู | 5 วัน 3 คืน

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn
Pinterest