ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต นารา ชมวัดคินคะคุจิ อิสระช้อปปิ้งเต็มวัน อิ่มไม่อั้น บุฟเฟ่ต์ชาบูหมู | 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : JP2XJ5DZG (KIX09)

เดินทาง : 16 พฤษภาคม 19 - 20 กันยายน 19

ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 20 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินดอนเมือง

ราคาเริ่มต้น / บาท

19,999

**ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

Download File : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง 01.15 น. - 08.40 น. เที่ยวบินที่ XJ612

-

2

โอซาก้า - เกียวโต - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - วัดคิโยมิสึ - วัดคินคะคุจิ - อิออน จัสโก้

SARASA HOTEL SHIN – OSAKA

3

อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย (นิเวอร์แซล สตูดิโอ ชำระเพิ่มท่านละ 2,700.-)

SARASA HOTEL SHIN – OSAKA

4

นารา - วัดโทไดจิ - ตลาดคุโรมง - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - ริงกุเอ้าท์เล็ท

N GATE HOTEL OSAKA

5

สนามบินคันไซ - สนามบินดอนเมือง 09.50 น. - 13.50 น. เที่ยวบินที่ XJ613

-

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โอซาก้า คานาซาว่า นารา เกียวโต

ตารางวันเดินทางและราคา

 

กำหนดการเดินทาง

 

ผู้ใหญ่

ห้องละ 2-3 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม
16 – 20 พฤษภาคม 2562 21,999 8,000
22 – 26 พฤษภาคม 2562 19,999 8,000
07 – 11 มิถุนายน 2562 20,999 8,000
12 – 16 มิถุนายน 2562 19,999 8,000
19 – 23 มิถุนายน 2562 19,999 8,000
26 – 30 มิถุนายน 2562 20,999 8,000
03 – 07 กรกฎาคม 2562 19,999 8,000
25 – 29 กรกฎาคม 2562 23,999 8,000
20 – 24 สิงหาคม 2562 19,999 8,000
04 – 08 กันยายน 2562 20,999 8,000
11 – 15 กันยายน 2562 19,999 8,000
18 – 22 กันยายน 2562 20,999 8,000

อัตราค่าบริการ สำหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 10,000 บาท

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง 01.15 น. - 08.40 น. เที่ยวบินที่ XJ612

-

2

โอซาก้า - เกียวโต - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - วัดคิโยมิสึ - วัดคินคะคุจิ - อิออน จัสโก้

SARASA HOTEL SHIN – OSAKA

3

อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย (นิเวอร์แซล สตูดิโอ ชำระเพิ่มท่านละ 2,700.-)

SARASA HOTEL SHIN – OSAKA

4

นารา - วัดโทไดจิ - ตลาดคุโรมง - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - ริงกุเอ้าท์เล็ท

N GATE HOTEL OSAKA

5

สนามบินคันไซ - สนามบินดอนเมือง 09.50 น. - 13.50 น. เที่ยวบินที่ XJ613

-

สัมผัสมรดกโลกคาวาคูชิโก๊ะ พิเศษ บุฟเฟ่ต์ชาบูหมู ชมปราสาท

ตารางวันเดินทางและราคา

  กำหนดการเดินทาง   ผู้ใหญ่ ห้องละ 2-3 ท่าน พักเดี่ยวเพิ่ม
16 – 20 พฤษภาคม 2562 21,999 8,000
22 – 26 พฤษภาคม 2562 19,999 8,000
07 – 11 มิถุนายน 2562 20,999 8,000
12 – 16 มิถุนายน 2562 19,999 8,000
19 – 23 มิถุนายน 2562 19,999 8,000
26 – 30 มิถุนายน 2562 20,999 8,000
03 – 07 กรกฎาคม 2562 19,999 8,000
25 – 29 กรกฎาคม 2562 23,999 8,000
20 – 24 สิงหาคม 2562 19,999 8,000
04 – 08 กันยายน 2562 20,999 8,000
11 – 15 กันยายน 2562 19,999 8,000
18 – 22 กันยายน 2562 20,999 8,000

อัตราค่าบริการ สำหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 10,000 บาท

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest