หน้าแรก » ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวฮอกไกโด เมืองโอตารุ ล่องเรือตัดน้ำแข็ง ณ มอนเบทสึ อิสระเล่นสกี ฟรี!!! ถ่ายรูปกับ สุนัขลากเลื่อน | 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวฮอกไกโด เมืองโอตารุ ล่องเรือตัดน้ำแข็ง ณ มอนเบทสึ อิสระเล่นสกี ฟรี!!! ถ่ายรูปกับ สุนัขลากเลื่อน | 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น, ฮอกไกโด
ทัวร์ญี่ปุ่น, เที่ยวฮอกไกโด

รหัสทัวร์ : JP29TG5DTN (TG49)

เดินทาง : มกราคม 2562 - มีนาคม 2562

ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน

สายการบิน : Thai Airways (TG)

น้ำหนักกระเป๋า : 30 ก.ก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินสุวรรณภูมิ

ราคาเริ่มต้น : 38,888 บาท

**ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์**

ID : @starbridge
โปรแกรมฉบับเต็ม

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

← เลื่อนซ้ายขวาเพื่อดูรายละเอียด →
วันไฮไลท์มื้ออาหาร

โรงแรมที่พัก

*หรือเทียบเท่า
BLD
1สนามบินสุวรรณภูมิ
2สนามบินชิโตเช่ – เมืองฟุราโน่ – สุนัขลากเลื่อน – เมืองอาซาฮิคาว่า – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – อิออน ทาวน์
SMILE ASAHIKAWA HOTEL
3เมืองมอนเบ็ทสึ ล่องเรือตัดน้ำแข็ง – เล่นสกี ณ ลานสกี – เมืองอาซาฮิคาว่า – อิออน ทาวน์
SMILE ASAHIKAWA HOTEL
4เมืองซัปโปโร – เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ –  ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ – ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
T MARK SAPPORO
5สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ

สนามบินสุวรรณภูมิ

 

20.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยตอนรับท่าน

23.45 น. ออกเดินทางสู่สนามบินชิโตเช่ เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG670 (บริการอาหารร้อน พร้อมเครื่องดื่ม บนเครื่อง)

สนามบินชิโตเช่  – เมืองฟุราโน่ – สุนัขลากเลื่อน – เมืองอาซาฮิคาว่า – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – อิออน ทาวน์

 

07.55 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว จากนั้นเดินทางสู่ เมืองฟุราโน่ (Furano) เมืองเล็กๆ ที่มีอากาศเย็นและแห้งประกอบกับดินแถบนั้นเป็นดินภูเขาไฟ จึงเหมาะแก่การเพาะปลูกผลิตผลทางการเกษตร โดยเฉพาะดอกไม้ แต่ในช่วงเวลาที่เป็นหิมะ ก็จะเป็นลานหิมะขนาดใหญ่สุดลูกหูลูกตา

นำท่าน ชมความน่ารักของ สุนัขลากเลื่อน (Dog Sled) ณ ลานสกีหิมะขาวโพลน อิสระให้ท่านถ่ายรูปกับสุนัขลากเลื่อน ฟรี!!! นอกจากสุนัขแล้ว ยังมีสัตว์อื่นๆ อาทิ ม้า เป็นต้น

นำท่านเดินทางสู่ เมืองอาซาฮิคาว่า เป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 ของเกาะฮอกไกโด อยู่ทางตอนกลางของเกาะได้ชื่อว่าหนาวเย็นที่สุดในฤดูหนาวของประเทศญี่ปุ่น นำท่านเดินทางสู่

นำท่านสู่ หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า ที่ราเมนของที่นี่มีรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์และได้รับการกล่าวขานถึงความอร่อยมายาวนานกว่าทศวรรษ หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่าได้ถือกำเนิดขึ้นในปี 1996 โดยรวบรวมร้านราเมนชื่อดังของเมืองอาซาฮิคาว่าทั้ง 8 ร้านมาอยู่รวมกันเป็นอาคารหลังคาเดียว !!ไฮไลท์ หมู่บ้านราเมนที่รวบรวมร้านดังขั้นเทพไว้ในที่เดียว!! และยังมีห้องเล็กๆที่จัดแสดงประวัติความเป็นมาขอหมู่บ้านแห่งนี้ให้สำหรับผู้ที่สนใจได้มาศึกษาอีกด้วย ทุกๆ ร้านจะสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวของร้านตนเองขึ้นมาเพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้า เช่น ร้าน Asahikawa Ramen Aoba ที่แสนภาคภูมิใจในความเป็นราเมนเจ้าที่เก่าแก่ที่สุดในอาซาฮิคาว่า หรือจะเป็นร้าน Ramen Shop Tenkin ที่เชื่อมั่นในน้ำซุปของตัวเองว่าเป็นหนึ่งไม่แพ้ใครที่สำคัญ ราเมง ถือเป็นอาหารเมนูยอดนิยมของคนญี่ปุ่น เพราะด้วยความที่กินง่ายและมีรสชาติที่หลากหลายจึงเป็นที่ถูกใจของคนญี่ปุ่นทุกเพศทุกวัย

เที่ยง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ หมูบ้านราเมง

นำท่านสู่ สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า (Asahiyama Zoo) เป็นสวนสัตว์ที่มีชื่อเสียงในแถบรอบนอกของเมืองอะซาฮิกาว่า กลางเกาะฮอกไกโด ซึ่งทางสวนสัตว์อนุญาตให้ผู้เข้าชมได้เข้าชมสัตว์นานาชนิดจากหลากหลายมุมมอง เป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนสวนสัตว์แห่งอื่นๆ ไฮไลท์ ได้แก่ อุโมงค์แก้วผ่านสระว่ายน้ำของเหล่าเพนกวิน และโดมแก้วขนาดเล็กที่อยู่ตรงกลางของโซนหมีขั้วโลกและหมาป่า ผู้เข้าชมจะมองเห็นได้อย่างชัดเจน สวนสัตว์แห่งนี้ยังเป็นสวนสัตว์แห่งแรกที่มีการจัดให้นกเพนกวินออกเดินในช่วงฤดูหนาว ท่านจะได้ ชมขบวนพาเหรดเพนกวิน แบบใกล้ชิด

จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ณ อิออน ทาวน์ (อยู่ตรงข้ามโรงแรม) ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ของฮาซาฮิกาว่า อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึกกัน อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ และขนมขึ้นชื่อของญี่ปุ่น อย่าง คิทแคท สามารถหาซื้อได้ที่นี่เช่นกัน

เย็น อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย ณ อิออน ทาวน์

หลังอาหารหากท่านใดประสงค์จะ แช่ออนเซ็นธรรมชาติ สไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆ (ด้านนอกโรงแรม ราคานี้ไม่รวมค่าเข้า จ่ายเพิ่ม 600 เยนต่อท่าน ลูกค้าท่านใดประสงค์จะแช่สามารถแจ้งไกด์ได้เลย)

ที่พัก SMILE ASAHIKAWA HOTEL หรือเทียบเท่า

เมืองมอนเบ็ทสึ ล่องเรือตัดน้ำแข็ง – เล่นสกี ณ ลานสกี – เมืองอาซาฮิคาว่า – อิออน ทาวน์

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (1)

เดินทางสู่ เมืองมอนเบ็ทสึ เป็นเมืองชายฝั่งทะเลตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะฮอกไกโด และเป็นจุดตั้งต้นอีกแห่งในการรออกเรือตัดน้ำแข็งนำท่าน ล่องเรือตัดน้ำแข็ง(Garinko II)

!!!ไฮไลท์หนึ่งของเมืองมอนเบ็ทสึ เรือ Garinko II สีแดงจะวิ่งตัดทะเลน้ำแข็งออกไปนอกชายฝั่งทะเลโอคอทสก์ นำนักท่องเที่ยวไปชมก้อนน้ำแข็งที่ลอยมาจากขั้วโลกเหนือ ในช่วงปลายฤดูหนาวเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม เดิมเรือนี้ใช้เพื่อสำรวจน้ำมันในรัฐอลาสก้า เริ่มนำมาใช้ เป็นกิจกรรมท่องเที่ยวตั้งแต่ปี 2004 การล่องเรือแต่ละรอบใช้เวลา 45 นาที-1 ชั่วโมง จนสมควรแก่เวลา

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)

เดินทางสู่ ลานสกี อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ บนลานสกี ทั้ง Sled Snow board หรือ ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวมากันเป็นครอบครัว ฮอกไกโดขึ้นชื่อเรื่องความนจุ่มของหิมะมาก ท่านจะได้สัมผัสกับความมนุ่มรายกับผงปุยฝ้ายที่หาไม่ได้จากหิมะที่อื่นๆ นอกจากหิมะที่ฮอกไกโดที่เดียว (ราคาไม่รวมค่ากิจกรรม – ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ) ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่เมืองอาซาฮิยาม่า

เย็น อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย ณ อิอนทาวน์

จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ณ อิออน ทาวน์ (ฝั่งตรงข้ามของโรงแรม) ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ของฮาซาฮิกาว่า อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึกกัน อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ และขนมขึ้นชื่อของญี่ปุ่น อย่าง คิทแคท สามารถหาซื้อได้ที่นี่เช่นกัน

ที่พัก SMILE ASAHIKAWA HOTEL หรือเทียบเท่า

เมืองซัปโปโร – เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ –  ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ – ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร เป็นเมืองหลวงของภูมิภาคฮอกไกโด และมีพื้นที่ขนาดใหญ่เป็นอันดับ 5 ของญี่ปุ่น ซัปโปโรมีชื่อเสียงระดับโลกในปี 1972 คือช่วงจัดแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ฤดูหนาวที่นี่ และเป็นเมืองที่รู้จักกันดีในการจัดเทศกาลหิมะ ราเมน และเบียร์

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) พิเศษ!!! เมนู ชาบู + ขาปูยักษ์

นำท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ โอตารุเป็นเมืองท่าสำคัญสำหรับซัปโปโร และบางส่วนของเมืองตั้งอยู่บนที่ลาดต่ำของภูเขาเท็งงุ ซึ่งเป็นแหล่งสกีและกีฬาฤดูหนาวที่มีชื่อเสียง คลองโอตารุ หรือ โอตารุอุนงะ มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองโอตารุ โดยมีโกดังเก่าบริเวณโดยรอบปรับปรุงเป็นร้านอาหารเรียงรายอยู่ ไฮไลท์!!! บรรยากาศสุดแสนโรแมนติกคลองแห่งนี้สร้างเมื่อปี 1923 โดยสร้างขึ้นจากการถมทะเล เพื่อใช้สำหรับเป็นเส้นทางการขนถ่ายสินค้ามาเก็บไว้ที่โกดัง แต่ภายหลังได้เลิกใช้และมีการถมคลองครึ่งหนึ่งเพื่อทำถนนหลวงสาย 17 แล้วเหลืออีครึ่งหนึ่งไว้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว มีการสร้างถนนเรียบคลองด้วยอิฐแดงเป็นทางเดินเท้ากว้างประมาณ 2 เมตร

ชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีโอตารุเป็น หนึ่งในร้านค้าที่ใหญ่ที่สุดของพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีในญี่ปุ่น โดยตัวอาคารมีความเก่าแก่สวยงาม และถือเป็นอีกหนึ่งในสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์เมือง

จากนั้นชม โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ ตั้งอยู่ในเมืองโอตารุ เมืองที่มีชื่อเสียงทางด้านการเป่าแก้วมายาวนาน โดยในอดีตนั้นจุดประสงค์ของการเป่าแก้วเพื่อใช้เป็นทุ่นให้เรือ แต่ปัจจุบันนี้เป้าหมายของการเป่าแก้วเพื่อใช้เป็นของใช้หรือของที่ระลึกแทน ซึ่งโรงเป่าแก้วคิตาอิชิเป็นโรงงานที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่ที่สุดของเมือง โดยก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 1901 ท่ามกลางโรงเป่าแก้วที่มีอยู่มากมาย และผลงานที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของโรงงานแห่งนี้ก็คือโคมไฟแก้วและลูกบอลแก้วนั่นเอง นอกจากนี้ยังมีสอนวิธีการเป่าแก้วให้กับนักท่องเที่ยวด้วย

นำท่านสู่ ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ เพลิดเพลินกับบรรยากาศน่ารักๆ ของตัวการ์ตูนแมวชื่อดัง คิตตี้ ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าและถ่ายรูปตามอัธยาศัย

อิสระช้อปปิ้ง ถนนทานุกิโคจิ เป็นย่านการค้าเก่าแก่ของเมืองซัปโปโร โดยมีพื้นที่ทั้งหมด 7 บล็อก ภายในนอกจากจากจะเป็นแหล่งรวมร้านค้าต่างๆ อย่างร้านขายกิโมโน เครื่องดนตรี วิดีโอ โรงภาพยนตร์แล้ว ยังมีร้านอาหารมากมาย ทั้งยังเป็นศูนย์รวมของเหล่าวัยรุ่นด้วย เนื่องจากมีเกมเซ็นเตอร์ และตู้หนีบตุ๊กตามากมาย ร้อนดองกี ร้าน 100 เยน นอกจากนั้นที่นี่ยังมีการตกแต่งบนหลังคาด้วยตุ๊กตาทานุกิขนาดใหญ่อีกด้วย

เย็น อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

ที่พัก T MARK SAPPORO หรือเทียบเท่า

สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)

สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบิน

10.55 น. เหินฟ้าสู่ เมืองไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG671

16.15 น. เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกับความประทับใจเต็มเปี่ยม

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง

← เลื่อนซ้ายขวาเพื่อดูรายละเอียด →
วันเดินทางราคาผู้ใหญ่พักเดี่ยว
 08-12 มกราคม 2562 BUS138,888.-7,900.-
 08-12 มกราคม 2562 BUS238,888.-7,900.-
09-13 มกราคม 2562 BUS138,888.-7,900.-
09-13 มกราคม 2562 BUS238,888.-7,900.-
10-14 มกราคม 256238,888.-7,900.-
11-15 มกราคม 256238,888.-7,900.-
12-16 มกราคม 256238,888.-7,900.-
13-17 มกราคม 2562 BUS138,888.-7,900.-
13-17 มกราคม 2562 BUS238,888.-7,900.-
14-18 มกราคม 2562 BUS138,888.-7,900.-
14-18 มกราคม 2562 BUS238,888.-7,900.-
15-19 มกราคม 2562 BUS138,888.-7,900.-
15-19 มกราคม 2562 BUS238,888.-7,900.-
16-20 มกราคม 256238,888.-7,900.-
17-21 มกราคม 256238,888.-7,900.-
18-22 มกราคม 256238,888.-7,900.-
19-23 มกราคม 256238,888.-7,900.-
20-24 มกราคม 2562 BUS138,888.-7,900.-
20-24 มกราคม 2562 BUS238,888.-7,900.-
21-25 มกราคม 2562 BUS138,888.-7,900.-
21-25 มกราคม 2562 BUS238,888.-7,900.-
22-26 มกราคม 256238,888.-7,900.-
23-27 มกราคม 256238,888.-7,900.-
25-29 มกราคม 256238,888.-7,900.-
27-31 มกราคม 256238,888.-7,900.-
28 มกราคม-01 กุมภาพันธ์ 2562 BUS138,888.-7,900.-
28 มกราคม-01 กุมภาพันธ์ 2562 BUS238,888.-7,900.-
29 มกราคม-02 กุมภาพันธ์ 2562 BUS138,888.-7,900.-
29 มกราคม-02 กุมภาพันธ์ 2562 BUS238,888.-7,900.-
11-15 กุมภาพันธ์ 256240,888.-7,900.-
12-16 กุมภาพันธ์ 256240,888.-7,900.-
25 กุมภาพันธ์-01 มีนาคม 256238,888.-7,900.-
*เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
** อัตรานี้ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,000 บาท **
** สำหรับลูกค้าท่านที่ไม่เอาตั๋วเครื่องบิน หักค่าตั๋วออก 10,000 บาท **
** อัตราค่าบริการ สำหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 9,000 บาท **
* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน
 2. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
 3. โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 5. ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 6. ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 2. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)
 3. หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้ยื่นวีซ่าตามเดิม ผู้เดินทางจะต้องจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท สำหรับการยื่นร้องขอวีซ่า
 4. ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 5. ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 6. ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
 7. ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,000 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
 8. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 1. นักท่องเที่ยว กรุณาทำการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วัน ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 16,000 บาท ภายใน 3 วัน นับจากวันที่จอง ตัวอย่างเช่น ท่านทำจองวันที่ 1 กรุณาระเงินมัดจำ ส่วนนี้ภายในวันที่ 3 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไม่ได้รับยอดเงินมัดจำตามเวลาที่กำหนด และหากท่านมีความประสงค์จะเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจำเป็นต้องเช็คที่ว่างและทำจองเข้ามาใหม่อีกครั้ง กรณีที่คณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิ์ลูกค้ารายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที่ทำรายการจองเข้ามาตามลำดับ เนื่องจากทุกพีเรียดทางบริษัทมีที่นั่งราคาพิเศษจำนวนจำกัด
 2. นักท่องเที่ยว กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด ครบ 100% ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน กรณีนักท่องเที่ยวไม่ชำระเงิน หรือ ชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง รวมไปถึง กรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม รวมทั้ง กรณีที่อยู่ในช่วงรอผลการอนุมัติวีซ่า รอนัดสัมภาษณ์วีซ่า ที่ทำให้ทางบริษัทไม่ได้รับเงินตามเวลาที่กำหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม คือ ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆทันที
 3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือ จดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร์ เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท

กรอกรายละเอียดข้อมูลของผู้จอง

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวฮอกไกโด เมืองโอตารุ ล่องเรือตัดน้ำแข็ง ณ มอนเบทสึ อิสระเล่นสกี ฟรี!!! ถ่ายรูปกับ สุนัขลากเลื่อน | 5 วัน 3 คืน

เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ เพื่อคอนเฟิร์มที่นั่งอีกครั้งนะครับ

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวฮอกไกโด เมืองโอตารุ ล่องเรือตัดน้ำแข็ง ณ มอนเบทสึ อิสระเล่นสกี ฟรี!!! ถ่ายรูปกับ สุนัขลากเลื่อน | 5 วัน 3 คืน

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn
Pinterest