ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮอกไกโด PREMIUM เที่ยว 2 ภูมิภาค โทโฮคุ ฮอกไกโด ล่องเรืออ่าวมัตซึชิม่า Highlight นั่งรถไฟชินคันเซ็น บุฟเฟ่ต์ขาปู| 6 วัน 4 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮอกไกโด PREMIUM เที่ยว 2 ภูมิภาค โทโฮคุ ฮอกไกโด ล่องเรืออ่าวมัตซึชิม่า Highlight นั่งรถไฟชินคันเซ็น บุฟเฟ่ต์ขาปู| 6 วัน 4 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮอกไกโด PREMIUM เที่ยว 2 ภูมิภาค โทโฮคุ ฮอกไกโด ล่องเรืออ่าวมัตซึชิม่า Highlight นั่งรถไฟชินคันเซ็น บุฟเฟ่ต์ขาปู| 6 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์ : JP26TG6DTN (TGSDJ01)

เดินทาง : 4 มกราคม 20 - 3 มีนาคม 20

ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 20 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินสุวรรณภูมิ

ราคาเริ่มต้น / บาท

39,888

**ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

ดาวน์โหลด รายการเดินทาง : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

สนามบินสุวรรณภูมิ

2

สนามบินเซ็นได - ปราสาทอาโอบะ - ท่าเรือชิโกม่า – อ่าวมัตซึชิม่า – วัดโกไดโดะ- วัดซูอิกันจิ – วัดเอนสึอิน – หมู่บ้านเอะสะชิ ฟูจิวาระ – เมืองโมริโอกะ

Active Resorts Iwate Hachimantai หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

3

เมืองคะคุโนะดาเตะ – บ้านซามูไรโบราณที่คะคุโนะดาเตะ – ตลาดปลาฟูรุคาวะ – วัดเซอิเรียวจิ – พระใหญ่แห่งอาโอโมริ - พิพิธภัณฑ์เนบุตะวารัสเซ่

Hotel JAL City Aomori หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

4

สัมผัสความเร็ว โดยการนั่งรถไฟชินคันเซ็น (สถานีรถไฟชินอาโอโมริ - สถานีรถไฟชินฮาโกดาเตะ โฮคุตะ – โกดังอิฐแดงริมน้ำ – ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ - กระเช้าชมวิวกลางคืน ณ ภูเขาฮาโกดาเตะ

Hotel La'gent Plaza Hakodatehokuto หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

5

เมืองฮาโกดาเตะ – สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน - เมืองซัปโปโร - ศาลเจ้าฮอกไกโด – ดิวตี้ฟรี - ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - ผ่านชม หอนาฬิกาโบราณ - ช้อปปิ้งถนนทานุกิโคจิ

Sapporo Tokyu REI Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

6

สนามบินชิโตเสะ – สนามบินสุวรรณภูมิ

ตารางวันเดินทางและราคา

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว อุณหภูมิ  
04-09 มกราคม 2563 43,888.- 9,900.- -8°C – 1°C
07-12 มกราคม 2563 43,888.- 9,900.- -5°C – 1°C
09-14 มกราคม 2563 39,888.- 9,900.- -5°C – 1°C
11-16 มกราคม 2563 39,888.- 9,900.- -5°C – 1°C
16-21 มกราคม 2563 BUS1 39,888.- 9,900.- -5°C – 1°C
16-21 มกราคม 2563 BUS2 39,888.- 9,900.- -5°C – 1°C
23-28 มกราคม 2563 BUS1 39,888.- 9,900.- -8°C – 1°C
23-28 มกราคม 2563 BUS2 39,888.- 9,900.- -8°C – 1°C
30 มกราคม-04 กุมภาพันธ์ 2563 43,888.- 9,900.- 8°C – 1°C
08-13 กุมภาพันธ์ 2563 43,888.- 9,900.- -10°C – 0°C
13-18 กุมภาพันธ์ 2563 39,888.- 9,900.- -10°C – 0°C
20-25 กุมภาพันธ์ 2563 39,888.- 9,900.- -8°C – 1°C
27 กุมภาพันธ์-03 มีนาคม 2563 39,888.- 9,900.- -6°C – 1°C
เด็กอายุ 2-12 ปี

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮอกไกโด PREMIUM เที่ยว 2 ภูมิภาค โทโฮคุ ฮอกไกโด ล่องเรืออ่าวมัตซึชิม่า Highlight นั่งรถไฟชินคันเซ็น บุฟเฟ่ต์ขาปู| 6 วัน 4 คืน ทัวร์ญี่ปุ่น 

 

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest