02-570-9898
Hotline : 085-123-9451-53
ติดต่อสอบถาม :
จ. - ศ. เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
ส. เวลา 09.00 น. - 14.00 น.
หน้าแรก » รหัสทัวร์ : JP22XJ5DTN (XJ42)

รหัสทัวร์ : JP22XJ5DTN (XJ42)

 

 

ทัวร์ญี่ปุ่น

รหัสทัวร์ : JP22XJ5DTN (XJ42)

HOKKAIDO 5D3N

ซุปตาร์ ซากุระ ฟรุ้งฟริ้ง

ฮอกไกโด เที่ยวทุกวัน ไม่มีวันอิสระ

ชมซากุระ บานสะพรั่งทั่วเกาะฮอกไกโด

สัมผัสความน่ารัก ของสัตว์เมืองหนาว ณ สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า

ลิ้มรสความอร่อยของราเมนต้นตำรับที่ หมู่บ้านราเมน

สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ

ซิตี้ทัวร์ซัปโปโร หอนาฬิกา สวนโอริ ตึกรัฐบาลเก่า

ช้อปปิ้งจุใจ ทานุกิโคจิ ซูซูกิโนะ และ อิออนทาวน์

เดินทาง เมษายน – มิถุนายน 2561

เริ่มต้น 23,888.-

ทัวร์ญี่ปุ่น

สรุปการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

วัน ไฮไลท์ มื้ออาหาร โรงแรมที่พัก

*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
2 สนามบินชิโตเซะ – บ่อน้ำสีฟ้า – อาซาฮิคาว่า – หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – อิออน ทาวน์ SMILE ASAHIKAWA HOTEL
3 คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ – ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ – ร้านสินค้ามือสอง – ดิวตี้ฟรี – มิตชุยเอาเล้ตท์ – ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
QUINN TESSA HOTEL
4 ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – หอนาฬิกาโบราณ – สวนโอโดริ – มิตซุยเอ้าเลท – ศาลเจ้าฮอกไกโด – ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ
QUINN TESSA HOTEL
5 สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ
อ่านรายละเอียดโปรแกรมเพิ่ม คลิก..

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว
11-15 เมษายน 2561 (วันสงกรานต์) 45,888.- 8,900.-
12-16 เมษายน 2561 (วันสงกรานต์) 46,888.- 8,900.-
18-22 เมษายน 2561 31,888.- 8,900.-
19-23 เมษายน 2561 31,888.- 8,900.-
25-29 เมษายน 2561 31,888.- 8,900.-
26-30 เมษายน 2561 31,888.- 8,900.-
02-06 พฤษภาคม 2561 32,888.- 8,900.-
03-07 พฤษภาคม 2561 32,888.- 8,900.-
05-09 พฤษภาคม 2561 32,888.- 8,900.-
09-13 พฤษภาคม 2561 29,888.- 8,900.-
10-14 พฤษภาคม 2561 29,888.- 8,900.-
12-16 พฤษภาคม 2561 29,888.- 8,900.-
16-20 พฤษภาคม 2561 27,888.- 8,900.-
17-21 พฤษภาคม 2561 28,888.- 8,900.-
19-23 พฤษภาคม 2561 29,888.- 8,900.-
23-27 พฤษภาคม 2561 28,888.- 8,900.-
24-28 พฤษภาคม 2561 28,888.- 8,900.-
26-30 พฤษภาคม 2561 29,888.- 8,900.-
30 พฤษภาคม-03 มิถุนายน 2561 28,888.- 8,900.-
31 พฤษภาคม-04 มิถุนายน 2561 28,888.- 8,900.-
02-06 มิถุนายน 2561 28,888.- 8,900.-
06-10 มิถุนายน 2561 23,888.- 8,900.-
07-11 มิถุนายน 2561 27,888.- 8,900.-
09-13 มิถุนายน 2561 28,888.- 8,900.-
13-17 มิถุนายน 2561 28,888.- 8,900.-

***ค่าทัวร์ข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ 1,000 บาท /ทริป/ต่อท่าน***

โปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
 • โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)
 • หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้ยื่นวีซ่าตามเดิม ผู้เดินทางจะต้องจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท สำหรับการยื่นร้องขอวีซ่า
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,000 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

ทัวร์ญี่ปุ่น

รหัสทัวร์ : JP22XJ5DTN (XJ42)

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn
Pinterest
02-570-9898
บริษัท สตาร์บริดจ์ ทัวร์ จำกัด เลขที่ 86 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230