ทัวร์ญี่ปุ่น

รหัสทัวร์ : JP21XJ4DTN – (XJ48)

TOKYO FUJI

ซุปตาร์ ลาเวนเดอร์ ขนมหวาน

4วัน 3คืน

เดินทาง พฤษภาคม-กรกฎาคม 2561

เริ่มต้น 19,888.-ทัวร์ญี่ปุ่น

เพลิดเพลินกับทุ่งดอกลาเวนเดอร์

สัมผัสความอลังการของภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น

เยือนเมืองเก่า ซาวาระ ที่ถูกขนานนามว่า ลิตเติ้ลเอโดะ

วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ

อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ดินเนอร์ขาปูยักษ์ FREE WIFI ON BUS

มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

สรุปการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

วันไฮไลท์มื้ออาหารโรงแรมที่พัก

*หรือเทียบเท่า
BLD
1กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น – เมืองซาวาระNARITA KIKUSUI HOTEL
2วัดอาซากุสะ – โตเกียว สกายทรี (จุดถ่ายรูป) – ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ – โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เลท
FUJI SAN RESORT HOTEL
3ภูเขาไฟฟูจิ – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจุกุ – โอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้
NARITA KIKUSUI HOTEL
4อิออน มอลล์ – สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง
อ่านรายละเอียดโปรแกรมเพิ่ม คลิก..

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

วันเดินทางราคาผู้ใหญ่พักเดี่ยว
28-31 พฤษภาคม 256122,888.-7,900.-
29 พฤษภาคม-01 มิถุนายน 256128,888.-7,900.-
30 พฤษภาคม-02 มิถุนายน 256128,888.-7,900.-
31 พฤษภาคม-03 มิถุนายน 256128,888.-7,900.-
01-04 มิถุนายน 256128,888.-7,900.-
02-05 มิถุนายน 256128,888.-7,900.-
03-06 มิถุนายน 256128,888.-7,900.-
04-07 มิถุนายน 256119,888.-7,900.-
05-08 มิถุนายน 256119,888.-7,900.-
06-09 มิถุนายน 256122,888.-7,900.-
07-10 มิถุนายน 256122,888.-7,900.-
08-11 มิถุนายน 256122,888.-7,900.-
09-12 มิถุนายน 256122,888.-7,900.-
10-13 มิถุนายน 256122,888.-7,900.-
11-14 มิถุนายน 256119,888.-7,900.-
12-15 มิถุนายน 256121,888.-7,900.-
13-16 มิถุนายน 256128,888.-7,900.-
14-17 มิถุนายน 256128,888.-7,900.-
15-18 มิถุนายน 256128,888.-7,900.-
16-19 มิถุนายน 256128,888.-7,900.-
17-20 มิถุนายน 256128,888.-7,900.-
18-21 มิถุนายน 256119,888.-7,900.-
19-22 มิถุนายน 256121,888.-7,900.-
20-23 มิถุนายน 256122,888.-7,900.-
21-24 มิถุนายน 256122,888.-7,900.-
22-25 มิถุนายน 256122,888.-7,900.-
23-26 มิถุนายน 256122,888.-7,900.-
24-27 มิถุนายน 256122,888.-7,900.-
25-28 มิถุนายน 256122,888.-7,900.-
26-29 มิถุนายน 256122,888.-7,900.-
27-30 มิถุนายน 256122,888.-7,900.-
28 มิถุนายน-01 กรกฎาคม 256122,888.-7,900.-
29 มิถุนายน-02 กรกฎาคม 256122,888.-7,900.-
30 มิถุนายน-03 กรกฎาคม 256122,888.-7,900.-

***ค่าทัวร์ข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ 1,000 บาท /ทริป/ต่อท่าน***

** ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ / Infant เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี ราคา 7,900  บาท**

โปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
 • โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)
 • หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้ยื่นวีซ่าตามเดิม ผู้เดินทางจะต้องจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท สำหรับการยื่นร้องขอวีซ่า
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,000 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

ทัวร์ญี่ปุ่น