ทัวร์ญี่ปุ่น

รหัสทัวร์ : JP15XJ4DZG – (NRT23)

ALL STAR Lavender

TOKYO

4 วัน 3 คืน

ชมทุ่งลาเวนเดอร์บานสะพรั่ง

**เฉพาะเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม เท่านั้น**

ใช้รถทุกวันไม่มีวันอิสระ

เดินทาง มิถุนายน 2561 – กันยายน 2561

เริ่มต้น 19,999.-

ภูเขาไฟฟูจิ – โอวาคุดานิ – พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น – เมืองเก่าซาวาระ – วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งชินจูกุ

สรุปการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

วันไฮไลท์มื้ออาหารโรงแรมที่พัก

*หรือเทียบเท่า
BLD
1สนามบินดอนเมือง – นาริตะ – เมืองเก่าซาวาระ – ศาลเจ้าคาโทริTOYOKO INN NARITA HOTEL
2ขอพรเจ้าแม่กวนอิม วัดอาซากุสะ – เยือนหุบเขานรก โอวาคุดานิ – ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท – อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์
ALEXANDER ROYAL RESORT YAMANAKAKO HOTEL
3ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5) – เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น – ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ – ช้อปปิ้งชินจูกุ
TOYOKO INN NARITA HOTEL
4ช้อปปิ้งจุใจละลายเงินเยน ณ ห้างอิออน – สนามบินดอนเมือง – กรุงเทพฯ
อ่านรายละเอียดโปรแกรมเพิ่ม คลิก..

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

 กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ห้องละ

2-3 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋ว

เครื่องบิน

07-10 มิถุนายน 256122,9998,00016,999
09-12 มิถุนายน 256122,9998,00016,999
14-17 มิถุนายน 256122,9998,00016,999
16-19 มิถุนายน 256122,9998,00016,999
21-24 มิถุนายน 256122,9998,00016,999
23-26 มิถุนายน 256122,9998,00016,999
28 มิ.ย.-01 ก.ค. 256122,9998,00016,999
30 มิ.ย.-03 ก.ค. 256122,9998,00016,999
05-08 กรกฎาคม 256122,9998,00016,999
07-10 กรกฎาคม 256123,9998,00017,999
12-15 กรกฎาคม 256123,9998,00017,999
14-17 กรกฎาคม 256123,9998,00017,999
19-22 กรกฎาคม 256123,9998,00017,999
21-24 กรกฎาคม 256123,9998,00017,999
25-28 กรกฎาคม 256123,9998,00017,999
26-29 กรกฎาคม 256124,9998,00018,999
02-05 สิงหาคม 256122,9998,00016,999
04-07 สิงหาคม 256123,9998,00017,999
16-19 สิงหาคม 256123,9998,00017,999
18-21 สิงหาคม 256123,9998,00017,999
23-26 สิงหาคม 256123,9998,00017,999
25-28 สิงหาคม 256123,9998,00017,999
30 ส.ค.-02 ก.ย. 256123,9998,00017,999
06-09 กันยายน 256122,9998,00016,999
08-11 กันยายน 256119,9998,00013,999
13-16 กันยายน 256122,9998,00016,999
15-18 กันยายน 256122,9998,00016,999
20-23 กันยายน 256122,9998,00016,999
22-25 กันยายน 256122,9998,00016,999
27-30 กันยายน 256122,9998,00016,999
29 ก.ย.-02 ต.ค. 256123,9998,00017,999

**หมายเหตุโปรแกรมนี้ไม่มีราคาเด็ก**

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 10,000 บาท**

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น

ท่านละ 3500 เยน /ทริป/ต่อท่าน***

โปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) **ถ้ากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า      ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,700 บาท**
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 3500 เยน /ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)

ทัวร์ญี่ปุ่น