ทัวร์ญี่ปุ่น

รหัสทัวร์ : JP11XJ5DZG (HOK13)

ALL STAR FLORES IN

HOKKAIDO

5วัน 3คืน 

เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ปิ้งย่างปู 3 ชนิด

ใช้รถทุกวัน “ไม่มีวันอิสระ”

เดินทาง มิถุนายน – กันยายน 2561

เริ่มต้น 29,999.-

ทัวร์ญี่ปุ่น

คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – บ่อน้ำสีฟ้า

ตลาดปลานิโจ – มิตซุยเอ้าท์เล็ต – ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – ช้อปปิ้งทานุกิโกจิ

สรุปการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

วันไฮไลท์มื้ออาหารโรงแรมที่พัก

*หรือเทียบเท่า
BLD
1กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
2ฟูราโน่ – โทมิตะ ฟาร์ม – สวนชิกิไซโนะโอกะ – เซรุบุโนะโอะกะ – บ่อน้ำสีฟ้า – อาซาฮิกาว่า – ช้อปปิ้งอิออน
SMILE HOTEL ASAHIKAWA HOTEL / YUBARI HOTEL SHUPARO / FUJITA KANKO WASHINGTON HOTEL

★★★

3สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – หมู่บ้านราเม็ง – โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
TOYOKO INN SAPPORO SUSUKINO MINAMI HOTEL

★★★

4ตลาดปลานิโจ – ดิวตี้ฟรี – ศาลเจ้าฮอกไกโด – มิตซุยเอ้าท์เล็ท – ทำเนียบรัฐบาลเก่า ฮอกไกโด – สวนโอโดริ
HOTEL&RESORT SAPPORO

★★★

5สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ
อ่านรายละเอียดโปรแกรมเพิ่ม คลิก..

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

(ต่ำกว่า 12 ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(ต่ำกว่า 12 ปี)

พักเดี่ยว

เพิ่ม

ราคาทัวร์

ไม่รวมตั๋ว

เครื่องบิน

08 – 12 มิถุนายน 256129,99929,99929,9998,00021,999
15 – 19 มิถุนายน 256131,99931,99931,9998,00023,999
22 – 26 มิถุนายน 256131,99931,99931,9998,00023,999
06 – 10 กรกฎาคม 256134,99934,99934,9998,00026,999
13 – 17 กรกฎาคม 256136,99936,99936,9998,00028,999
20 – 24 กรกฎาคม 256136,99936,99936,9998,00028,999
26 – 30 กรกฎาคม 256136,99936,99936,9998,00028,999
27 – 31 กรกฎาคม 256136,99936,99936,9998,00028,999
03 – 07 สิงหาคม 256132,99932,99932,9998,00024,999
16 – 20 สิงหาคม 256132,99932,99932,9998,00024,999
17 – 21 สิงหาคม 256132,99932,99932,9998,00024,999
23 – 27 สิงหาคม 256132,99932,99932,9998,00024,999
24 – 28 สิงหาคม 256132,99932,99932,9998,00024,999
31 ส.ค. – 04 ก.ย. 6130,99930,99930,9998,00022,999
14 – 18 กันยายน 256130,99930,99930,9998,00022,999

***ค่าทัวร์ข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ 3500 เยน /ทริป/ต่อท่าน***

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท **

โปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) **ถ้ากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,700 บาท**
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 3,500 เยน/ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ทัวร์ญี่ปุ่น