ทัวร์จีน

รหัสทัวร์ : CN7XW5SZG – (TSN01)

AMAZING

BEIJING – TIANJIN

5 วัน 3 คืน

ดินแดนแห่งประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่

ปักกิ่ง – เทียนสิน

เดินทาง มกราคม – มีนาคม 2561

เริ่มต้น 15,888.-

ทัวร์จีน

จตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม – พระราชวังฤดูร้อน – กำแพงเมืองจีน – กายกรรมปักกิ่ง – หอบูชาฟ้าเทียนถาน

สรุปการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

วันไฮไลท์มื้ออาหารโรงแรมที่พัก

*หรือเทียบเท่า
BLD
1กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – เทียนสิน – นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ปักกิ่ง
HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL

★★★★

2จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม – ร้านหยก – พระราชวังฤดูร้อน – ร้านไข่มุก – ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง
HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL

★★★★

3กำแพงเมืองจีนด่านจีหย่งกวน – ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสระว่ายน้ำ – ร้านนวดฝ่าเท้า – ร้านสมุนไพรเพื่อสุขภาพ (บัวหิมะ) – ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง
HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL

★★★★

4หอบูชาฟ้าเทียนถาน – ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน – ตลาดรัสเซีย – ร้านปี่เซียะ – นครเทียนสิน – ชมวิวแม่น้ำไหเหอ และ TIANJIN EYE
HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL TIANJIN

★★★★

5ถนนสายวัฒนธรรมโบราณเทียนจิน – วัดเจ้าแม่ทับทิม – ถนนอิตาลี – เทียนสิน – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
อ่านรายละเอียดโปรแกรมเพิ่ม คลิก..

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่

2-3 ท่าน

ผู้เดินทาง

อายุต่ำกว่า20ปี

พักเดี่ยวเพิ่มราคา

ไม่รวมตั๋ว

13 – 17 เมษายน 256123,88826,8886,00012,900
28 เม.. – 02 ..256118,88821,8885,00010,900
12 – 16 พฤษภาคม 256117,88820,8885,0009,900
25 – 29 พฤษภาคม 256117,88820,8885,0009,900
15 – 19 มิถุนายน 256115,88818,8884,5008,900
22 – 26 มิถุนายน 256115,88818,8884,5008,900
07 – 11 กรกฎาคม 256115,88818,8884,5008,900
27 – 31 กรกฎาคม 256118,88821,8885,0009,900
10 – 14 สิงหาคม 256118,88821,8885,0009,900
01 – 05 กันยายน 256116,88819,8884,5008,900
22 – 26 กันยายน 256116,88819,8884,5008,900

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์

ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน***

โปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 1 ชิ้น ไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าวีซ่าแบบกรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,000 บาท (สำหรับพาสสปอต์ไทย และเดินทางไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น) 
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน **ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,800 บาท**
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)

ทัวร์จีน