ทัวร์จีน

รหัสทัวร์ : CN7WE4DZG – (CSX10)

T-SUD ZHANGJIAJIE
SUMMER FRESH

4 วัน 3 คืน

สะพานแก้วจางเจียเจี้ย

นั่งกระเช้าชมวิว เขาเทียนเหมินซาน

เดินทาง กรกฎาคม 2561 – กันยายน 2561

เริ่มต้น 11,777.-

• ข้ามสะพานแก้วยาวที่สุดในโลก ณ แกรนด์แคนยอน • นั่งกระเช้าชมธรรมชาติยาวที่สุดในโลก

• ชมความยิ่งใหญ่ของ ถ้ำประตูสวรรค์ • ช้อปปิ้งถนนคนเดิน ชีปู้เจีย, หวงชิงลู่

สรุปการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

วันไฮไลท์มื้ออาหารโรงแรมที่พัก

*หรือเทียบเท่า
BLD
1กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – ฉางซา – เมืองฉางเต๋อ
HUAJING HOTEL

★★★★

2จางเจียเจี้ย – ร้านผ้าไหม – แกรนด์แคนยอน – สะพานแก้วยาวที่สุดโลก – ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน – ถนนคนเดินซีปู้เจีย
STATEGUEST HOTEL

★★★★★

3พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย – ร้านหยก –  เทียนเหมินซาน – ถ้ำประตูสวรรค์ (รวมกระเช้าและรถอุทยาน) – ทางเดินกระจก – ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา
STATEGUEST HOTEL

★★★★★

4ร้านใบชา – ฉางซา – ถนนคนเดินหวงซิงลู่ – สนามบินฉางซา – กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
อ่านรายละเอียดโปรแกรมเพิ่ม คลิก..

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

เด็กอายุ

ไม่เกิน18ปี

พักเดี่ยวเพิ่มราคา

ไม่รวมตั๋ว

06 – 09 กรกฎาคม 256111,77714,7773,0006,900
20 – 23 กรกฎาคม 256111,77714,7773,0006,900
27 – 30 กรกฎาคม 256116,77719,7775,0007,900
03 – 06 สิงหาคม 256111,77714,7773,0006,900
08 – 11 สิงหาคม 256111,77714,7773,0006,900
10 – 13 สิงหาคม 256116,77719,7775,0007,900
24 – 27 สิงหาคม 256111,77714,7773,0006,900
31 ส.ค. – 02 ก.ย.256111,77714,7773,0006,900
01 – 04 กันยายน 256111,77714,7773,0006,900
07 – 10 กันยายน 256111,77714,7773,0006,900
14 – 17 กันยายน 256111,77714,7773,0006,900
21 – 24 กันยายน 256111,77714,7773,0006,900

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์

ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน***

โปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามราย
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,000 บาท เฉพาะพาสสปอต์ไทยเท่านั้น !!
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน **ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่าวีซ่ากรุ๊ปผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเดี่ยว ท่านละ 1,800 บาท**
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ทัวร์จีน