ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์จีน เฉิงตู ชมสวนดอกท้อ หลงฉวนอี้ และทุ่งมัสตาร์ด เพลิดเพลินกับสวนดอกไม้นานาพันธุ์ เมืองเฉิงตู ชมหมีแพนด้า ช็อปปิ้งย่านไท่กู๋หลี่ | 5 วัน 2 คืน

ทัวร์จีน เฉิงตู ชมสวนดอกท้อ หลงฉวนอี้ และทุ่งมัสตาร์ด เพลิดเพลินกับสวนดอกไม้นานาพันธุ์ เมืองเฉิงตู ชมหมีแพนด้า ช็อปปิ้งย่านไท่กู๋หลี่ | 5 วัน 2 คืน
ทัวร์จีน เฉิงตู ชมสวนดอกท้อ หลงฉวนอี้ และทุ่งมัสตาร์ด เพลิดเพลินกับสวนดอกไม้นานาพันธุ์ เมืองเฉิงตู ชมหมีแพนด้า ช็อปปิ้งย่านไท่กู๋หลี่ | 5 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ : CN798L5DZG (CTU07)

เดินทาง : 10 มีนาคม 20 - 31 มีนาคม 20

ระยะเวลา : 5 วัน 2 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 20 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินสุวรรณภูมิ

ราคาเริ่มต้น / บาท

9,999

**ราคายังไม่รวมค่าวีซ่า และค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

ดาวน์โหลด รายการเดินทาง : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ

2

สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินเฉิงตูซวงหลิว - เมืองเฉิงตู - ประเทศจีน - สวนดอกท้อ หลงฉวนอี้ - ทุ่งดอกมัสตาร์ด - เมืองตูเจียงเอี้ยน - เมืองโบราณตูเจียงเอี้ยน

DUJIANGYAN HOLIDAY INN CENTER หรือเทียบเท่า

3

เมืองตูเจียงเอี้ยน - หุบเขาหมีแพนด้า - สวนพฤกษศาสตร์ - เมืองเฉิงตู - ร้านหยก - ถนนซอยกว้างซอยแคบ

JINNIU HOLIDAYINN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า

4

เมืองเฉิงตู - ร้านบัวหิมะ - ร้านยางพารา - วัดเหวินซู - ถนนไทกู๋หลี่และวัดต้าฉือ - ถนนคนเดินชุนซีลู่ - ชมวิวสะพานโบราณเหยี่ยนเฉี่ยว - OPTION : โชว์เปลี่ยนหน้ากาก - สนามบินเฉิงตูซวงหลิว

5

สนามบินเฉิงตูซวงหลิว - สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ

ทัวร์จีน-เฉิงตู-การแสดงโชว์เปลี่ยนหน้ากาก
เฉิงตู-ถนนโบราณสถานจิ๋งหลี่-(Jinli-Ancient-Street)
ทัวร์จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหล

ตารางวันเดินทางและราคา

อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง ราคาทัวร์/ท่าน

ห้องละ 2-3 ท่าน

ราคาเด็กอายุ

ระหว่าง 2-18 ปี

ราคาพักเดี่ยวเพิ่ม ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
10 – 14 มีนาคม 2563 9,999 12,999 3,500 5,999
11 – 15 มีนาคม 2563 11,999 14,999 3,500 6,999
12 – 16 มีนาคม 2563 11,999 14,999 3,500 6,999
13 – 17 มีนาคม 2563 11,999 14,999 3,500 6,999
17 – 21 มีนาคม 2563 10,999 13,999 3,500 5,999
18 – 22 มีนาคม 2563 11,999 14,999 3,500 6,999
19 – 23 มีนาคม 2563 11,999 14,999 3,500 6,999
20 – 24 มีนาคม 2563 11,999 14,999 3,500 6,999
24 – 28 มีนาคม 2563 10,999 13,999 3,500 5,999
25 – 29 มีนาคม 2563 11,999 14,999 3,500 6,999
26 – 30 มีนาคม 2563 11,999 14,999 3,500 6,999
27 – 31 มีนาคม 2563 11,999 14,999 3,500 6,999

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

ทัวร์จีน เฉิงตู ชมสวนดอกท้อ หลงฉวนอี้ และทุ่งมัสตาร์ด เพลิดเพลินกับสวนดอกไม้นานาพันธุ์ เมืองเฉิงตู ชมหมีแพนด้า ช็อปปิ้งย่านไท่กู๋หลี่ | 5 วัน 2 คืน จิ่วจ้ายโกว

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest