Hotline : 085-123-9451-53
ติดต่อสอบถาม :
จ. - ศ. เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
ส. เวลา 09.00 น. - 14.00 น.
หน้าแรก » ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย เขาอวตาร ถ้ำประตูสวรรค์ ล่องเรือชมเมืองโบราณเฟิ่งหวง | 6 วัน 5 คืน

ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย เขาอวตาร ถ้ำประตูสวรรค์ ล่องเรือชมเมืองโบราณเฟิ่งหวง | 6 วัน 5 คืน

 

 


ทัวร์จีน

รหัสทัวร์ : CN5FD6DZG (CSX02)

The Charming of

ZHANG JIA JIE

6วัน 5คืน

จางเจียเจี้ย เขาอวตาร ถ้ำประตูสวรรค์

ล่องเรือชมเมืองโบราณเฟิ่งหวง

เดินทาง พฤษภาคม – กันยายน 2561

เริ่มต้น 16,777.-

ทัวร์จีน

• เขาเทียนจื่อซาน • สะพานแก้วจางเจียเจี้ย

• แกรนด์แคนยอน • ลำธารแส้ม้าทอง • สวนจอมพลเฮ่อหลง • สะพานหนึ่งในใต้หล้า

• ทางเดินกระจกเขาเทียนเหมินซาน • ช้อปปิ้งถนนคนเดินซีปู้เจีย, หวงซิงลู่

สรุปการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

วัน ไฮไลท์ มื้ออาหาร โรงแรมที่พัก

*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ – สนามบินฉางซา – เมืองฉางซา HUAFENGHUATIAN HOTEL

★★★★

2 เมืองโบราณเฟิ่งหวง – ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง – สะพานสายรุ้ง – บ้านเกิดเสิ่นฉงเหวิน
FENGTING HOTEL

★★★★

3 ถนนคนเดินซีปู้เจีย – ภาพวาดหินทราย – แกรนด์แคนยอน – สะพานแก้วยาวที่สุดโลก
HUANGSHAJU HOTEL

★★★★★

4 ลำธารแส้ม้าทอง – ร้านหยก – นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน – สวนจอมพลเฮ่อหลง – สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง – เขาอวตาร – ลิฟท์แก้วไป๋หลง
HUANGSHAJU HOTEL

★★★★★

5 ร้านผ้าไหม – ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน – เขาเทียนเหมินซาน – ถ้ำประตูสวรรค์ (รวมกระเช้าขื้น) – ระเบียงแก้ว
MELLOW CRYSTAL HOTEL

★★★★★

6 ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา – ฉางซา – ถนนคนเดินหวงซิงลู่ – สนามบินฉางซา – กรุงเทพฯ
MELLOW CRYSTAL HOTEL

★★★★★

อ่านรายละเอียดโปรแกรมเพิ่ม คลิก..

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

เด็กอายุไม่เกิน18ปี พักเดี่ยวเพิ่ม ราคา

ไม่รวม

ตั๋ว

05-10 กรกฏาคม 2561 17,777 20,777 4,500 9,900
26-31 กรกฏาคม 2561

วันหยุด วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10

20,777 23,777 6,000 11,900
09-14 สิงหาคม 2561

วันหยุด วันแม่

20,777 23,777 6,000 11,900
30 ส.ค. – 04 ก.ย.2561 16,777 19,777 4,500 9,900
06-11 กันยายน 2561 16,777 19,777 4,500 9,900
13-18 กันยายน 2561 16,777 19,777 4,500 9,900
11-16 ตุลาคม 2561

วันหยุด วันคล้ายวัน สรรคต ร.9

20,777 23,777 6,000 11,900
17-22 ตุลาคม 2561 18,777 21,777 4,500 9,900
18-23 ตุลาคม 2561

วันหยุด วันปิยมหาราช

23,777 26,777 6,000 11,900

***ค่าทัวร์ข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน***

โปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามราย
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าวีซ่ากรุ๊ปประเทศจีน 1,000 บาท เฉพาะพาสสปอต์ไทย และต้องไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น !!
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน **ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่าวีซ่ากรุ๊ปผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเดี่ยว ท่านละ 1,800 บาท**
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ทัวร์จีน

กรอกรายละเอียดข้อมูลของผู้จอง

ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย เขาอวตาร ถ้ำประตูสวรรค์ ล่องเรือชมเมืองโบราณเฟิ่งหวง | 6 วัน 5 คืน

เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ เพื่อคอนเฟิร์มที่นั่งอีกครั้งนะครับ

ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย เขาอวตาร ถ้ำประตูสวรรค์ ล่องเรือชมเมืองโบราณเฟิ่งหวง | 6 วัน 5 คืน

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn
Pinterest