ทัวร์จีน

รหัสทัวร์ : CN2TG6DZG (CTU02)

T-SUD CHENGDU

World Herritage

เฉินตู ง้อไบ๊

6 วัน 4 คืน

บินหรู พักดี 5 ดาว!!

สุดคุ้ม ไปครั้งเดียวเที่ยว 3 มรดกโลก

เดินทาง พฤษภาคม – สิงหาคม 2561

เริ่มต้น 29,999.-

อุทยานนำตกซื่อสุ่ย วัดเป้ากั๋ว ง้อไบ้ เฉินตู

ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า ช็อปปิ้งถนนคนเดินจิ๋นหลี

พิเศษ นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาจิ่วติ่ง นมัสการหลวงพ่อโตเล่อซาน

สรุปการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

วันไฮไลท์มื้ออาหารโรงแรมที่พัก

*หรือเทียบเท่า
BLD
1กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เฉินตู – ง้อไบ๊ – วัดเป้ากั๋ว
HENGMAI HOTEL

★★★★★

2เขาง้อไบ๊ – ยอดเขาจิ่วติ่ง (รวมรถอุทยานและกระเช้า) – นมัสการสมัตภัทธโพธิสัตว์
HENGMAI HOTEL

★★★★★

3ง้อไบ๊ – เล่อซาน – ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน (ล่องเรือ) – ชื่อสุ่ย
TONGSHENG HOTEL

★★★★★

4ชื่อสุ่ย – อุทยานน้ำตก 4 ถ้ำ – มรดกโลกน้ำตกฉื้อสุ่ย
TONGSHENG HOTEL

★★★★★

5โอสุ่ย- เฉินตู – ร้านหยก – ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า – ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน
WYNDHAM HOTEL 

★★★★★

6ถนนคนเดินจิ่งหลี่ – ร้านผ้าไหม – ร้านนวดเท้าเพื่อสุขภาพ – สนามบินเฉินตู – กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
อ่านรายละเอียดโปรแกรมเพิ่ม คลิก..

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน18ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน18ปี)

พักเดี่ยว

เพิ่ม

ราคา

ไม่รวม

ตั๋ว

01 – 06 พฤษภาคม 256125,88825,88825,8885,00015,900
24 – 29 พฤษภาคม 256125,88825,88825,8885,00015,900
21 – 26 มิถุนายน  256124,88824,88824,8885,00015,900
26 – 31 กรกฎาคม 256126,88826,88826,8885,00015,900
08 – 13 สิงหาคม 256126,88826,88826,8885,00015,900

***ค่าทัวร์ข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ 200 หยวน /ทริป/ต่อท่าน***

โปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามราย
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,000 บาท เฉพาะพาสสปอต์ไทย
 • และต้องเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น !!!!
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน **ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยว
 • ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,800 บาท**
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)

ทัวร์จีน