Hotline : 085-123-9451-53
ติดต่อสอบถาม :
จ. - ศ. เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
ส. เวลา 09.00 น. - 14.00 น.
หน้าแรก » ทัวร์จีน เที่ยวคุ้ม!! 3 เมือง เซี่ยงไฮ้ – หังโจว – อู๋ซี ชมวิวมหานครเซี่ยงไฮ้ ชั้น 100 ตึก SWFC | 5 วัน 3 คืน

ทัวร์จีน เที่ยวคุ้ม!! 3 เมือง เซี่ยงไฮ้ – หังโจว – อู๋ซี ชมวิวมหานครเซี่ยงไฮ้ ชั้น 100 ตึก SWFC | 5 วัน 3 คืน

ทัวร์จีน
ทัวร์จีน
รหัสทัวร์ : CN22XJ5DZG (PVG04)
เดินทาง : ตุลาคม 2561 - มกราคม 2562
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
สายการบิน : THAI AIR ASIA X (XJ)
น้ำหนักกระเป๋า : 20 ก.ก.
ขึ้นเครื่อง : สนามบินดอนเมือง
ราคาเริ่มต้น : 14,999 บาท
**ราคายังไม่รวมค่าวีซ่า และค่าทิปไกด์**
ID : @starbridge
โปรแกรมฉบับเต็ม
สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว
← เลื่อนซ้ายขวาเพื่อดูรายละเอียด →
วันไฮไลท์มื้ออาหาร

โรงแรมที่พัก

*หรือเทียบเท่า
BLD
1กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – เซี่ยงไฮ้
2เซี่ยงไฮ้ – อูซี – พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง) – ร้านไข่มุก – หังโจว – ถนนโบราณเห่อฟางเจี่ย
XIAOSHAN KAIYUAN MANJU HOTEL ระดับ 4 ดาว
3หังโจว – ล่องเรือทะเลสาบซีหู – ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน – ร้านผ้าไหม – เซี่ยงไฮ้ – ช้อปปิ้งถนนนานกิง
JAMES JOYCE COFFETEL ระดับ 4 ดาว
4ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) – ลอดอุโมงค์เลเซอร์ – หาดไว่ทาน – ชมวิวบนตึก SWFC ชั้น100 ร้านหยก – ตลาด 100 ปี เฉินหวังเมี่ยว
NEW KNIGHT ROYAL HOTEL ระดับ 4 ดาว
5เซี่ยงไฮ้ – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – เซี่ยงไฮ้

 

21.30 น. พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 ประตูหมายเลข 4 เคาน์เตอร์ 4 สายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ) พบจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน

สายการบิน AIR ASIA X ใช้เครื่อง AIRBUS A330-300 จำนวน 377 ที่นั่ง แบบ 3-3-3  

(น้ำหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากต้องการซื้อน้ำหนักเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จ่าย)

เซี่ยงไฮ้ – อูซี – พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง) – ร้านไข่มุก – หังโจว – ถนนโบราณเห่อฟางเจี่ย

 

00.15 น. นำทุกท่านเหินฟ้าสู่มหานครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน โดยเที่ยวบินที่ XJ760

05.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง ประเทศจีน นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าสัมภาระ

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอู๋ซี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)  ซึ่งได้รับการขนานนามว่า “ เซี่ยงไฮ้น้อย ” เนื่องจากเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่มีทะเลสาบไท่หูล้อมรอบ ทะเลสาบไท่หู เป็น 1 ใน 5 แห่งทะเลสาบน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่ของจีน เป็นเมืองเก่าแก่ประวัติศาสตร์ยาวนานร่วมสามพันกว่าปีในยุคราชวงศ์โจวและฉิน

นำท่านสักการะ พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ (รวมรถแบตเตอรี่) นำท่านชมพระพุทธรูปปางห้ามญาติทองสำริดองค์ใหญ่ที่เขาหลิงซาน ซึ่งมีความสูง 88 เมตร หนัก 700 ตัน ประทับอยู่บนเนินเขาหลิงซาน หันพระพักตร์ออกสู่ทะเลสาบไท่หู เป็นพระพุทธรูปที่มีพระพักตร์งดงาม ที่เมื่อเดินไปทางใด  ก็เหมือนว่าองค์พระกำลังมองตามเราอยู่ ทุกวันวัดหลิงซานยังมีจุดแสดงรูปปั้นจำลองพระพุทธเจ้ากำเนิดในดอกบัว โดยกลีบดอกบัวค่อยๆบานออก ผสานกับการแสดงน้ำพุดนตรี จนกระทั่งกำเนิดพระพุทธเจ้าขึ้น เป็นการแสดงที่น่าตื่นตาตื่นใจ

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! บริการท่านด้วย เมนูซี่โครงหมูอู๋ซี

นำท่านชม ร้านไข่มุก เลือกซื้อครีมไข่มุกบำรุงผิว ที่สกัดมาจากไข่มุกน้ำจืด ที่เพาะเลี้ยงในทะเลสาบ รวมถึงเครื่องประดับต่างๆจากไข่มุก

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองหังโจว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช.ม. 30 นาที) เมืองเอกของมณฑลเจ้อเจียง 1 ใน 6 นครโบราณของจีน เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจวัฒนธรรม แหล่งเภสัชอุตสาหกรรมและสถาบันศิลปะที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศจีน

นำท่านสู่ ถนนโบราณเห่อฟางเจี่ย ตั้งอยู่เชิงเขาอู๋ซันของเมืองหังโจว เป็นถนนสายหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของหางโจได้อย่างดี ถนนสายนี้มีความยาว 460 เมตร กว้าง 120 เมตร ในสมัยราชวงศ์ซ่งของจีนเมื่อ 880 กว่าปีก่อน ขณะที่เมืองหังโจวเป็นราชธานีอยู่นั้น ถนนเหอฝั่งเจียเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจและการค้าในสมัยนั้น ในปัจจุบันยังคงไว้ซึ่งสภาพดั้งเดิมของสิ่งปลูกสร้างโบราณส่วนหนึ่งแล้ว บ้านเรือนทั้งสองข้างทางที่สร้างขึ้นใหม่ล้วนสร้างจากไม้และมุงหลังคาสีคราม มีลักษณะเรียบง่ายแบบโบราณ สองข้างถนนสายนี้ส่วนใหญ่เป็นร้านค้าทั่วไป

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! บริการท่านด้วย เมนูไก่ขอทาน และเมนูหมูพันปี

พักที่ XIAOSHAN KAIYUAN MANJU HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

หังโจว – ล่องเรือทะเลสาบซีหู – ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน – ร้านผ้าไหม – เซี่ยงไฮ้ – ช้อปปิ้งถนนนานกิง

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่าน ล่องเรือชมทะเลสาบซีหู ซึ่งกวีจีนบรรยายเปรียบเปรยว่า “ซีหูเหมือนนางไซซี ไซซีสวยทุกอริยาบท ซีหูสวยทุกฤดูกาล” ทะเลสาบซีหูมีเนื้อที่ 5.66 ตารางกิโลเมตร ความยาวโดยรอบวัดได้ 15 กม. น้ำลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร ล่องเข้าสู่เขตทะเลสาบซีหูใหม่ ลอด 3 สะพานดังเข้าสู่เขตทะเลสาบซีหูเก่า ชมทิวทัศน์สิบแห่งของทะเลสาบซีหู ซึ่งได้แก่ ต้วนฉานเสียน ซานถาน อิ้นเหยิน และหนานผิงอ่วนจง ให้ท่านได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศของความงามในทะเลสาบในบรรยากาศที่ผ่อนคลาย

จากนั้นนำท่านสู้ ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน ให้ท่านได้เลือกชมสินค้าและผลิตภัณฑ์เครื่องนอนเพื่อสุขภาพชนิดต่างๆ

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

นำท่านเดินทางกลับสู่ มหานครเซี่ยงไฮ้ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช.ม. 30 นาที) มหานครที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำแยงซี เป็นศูนย์กลางการคมนาคมและเศรษฐกิจทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ มีพื้นที่ 6,200 ตร.กม. มีประชากรประมาณ  14  ล้านคน เป็นเมืองท่าพาณิชย์ขนาดใหญ่แห่งทะเลจีนใต้ ที่ได้รับการพัฒนาจนถูกขนานนามว่า “นครปารีสแห่งตะวันออก” ระหว่างทางนำท่านแวะ ร้านผ้าไหม ที่ขึ้นชื่อของประเทศของจีน  ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าที่ทำจากผ้าไหม เช่นผ้าห่ม เสื้อผ้า รองเท้า เป็นต้น

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนนานกิง ถนนคนเดินที่เป็นแหล่งช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมและสถานที่ท่องเที่ยวที่นิยมของคนไทยอีกแห่งหนึ่ง นอกจากนี้ที่หาดไว่ทันยังสามารถมองเห็น “หอไข่มุก” ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเซี่ยงไฮ้ได้อย่างชัดเจนอีกด้วย ใครมาเยือนเซี่ยงไฮ้ จึงต้องไปแวะชมความงามแบบคลาสสิกของ “เดอะบันด์” จึงเรียกได้ว่ามาถึงเซี่ยงไฮ้จริงๆ  หลังจากชมวิวเมืองเซี่ยงไฮ้จนเต็มแล้ว นำท่านเดินทางสู่ถนนคนเดินนานกิง

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! บริการท่านด้วย เมนูไก่แดง

พักที่ JAMES JOYCE COFFETEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) – ลอดอุโมงค์เลเซอร์ – หาดไว่ทาน – ชมวิวบนตึก SWFC ชั้น100 ร้านหยก – ตลาด 100 ปี เฉินหวังเมี่ยว

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ร้านนวดเท้าเพื่อสุขภาพ ผ่อนคลายความเมื่อยล้า กับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไม่ซ้ำใคร พร้อมชมครีมเป่าซู่ถัง หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ “บัวหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม  ผุพอง และแมลงกัดต่อย เป็นยาสามัญประจำบ้าน 

นำท่านลอดผ่าน อุโมงค์เลเซอร์ เป็นอุโมงค์ลอดแม่น้ำสายแรกในประเทศจีน เพื่อข้ามไปยังฝั่งตรงข้ามใช้เวลาประมาณ 5 นาที ภายในอุโมงค์ตกแต่งด้วยเเสงเลเซอร์ เป็นรูปต่างๆ ตื่นตาตื่นใจ แสง สี เสียง ภายในอุโมงค์เปลี่ยนแปลงตลอดระยะทาง บางช่วงทำให้รู้สึกเหมือนเดินทางอยู่ในห้วงอวกาศเลยทีเดียว อุโมงค์เลเซอร์มีความลึกลงไปจากพื้นแม่น้ำ 9 เมตร ความยาว 646.70 เมตร สร้างเสร็จ เมื่อปี ค.ศ. 2000 ถือว่าเป็น 1 ใน 5 อย่างที่นักท่องเที่ยวที่ไปเยือนเซี่ยงไฮ้ต้องห้ามพลาด

จากนั้นนำท่านสู่บริเวณ หาดไว่ทาน ซึ่งไม่ได้เป็นหาดทรายชายทะเลแต่อย่างใด แต่เป็นย่านถนนริมแม่น้ำที่มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ไปตามริมแม่น้ำหวงผู่ฝั่งตะวันตกซึ่งอยู่ในย่านเมืองเก่า หาดไว่ทันยังเคยเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ที่โด่งดังเรื่อง “เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้” ซึ่งถ่ายทอด เรื่องราวของเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ ที่เกิดขึ้นในยุคที่เมืองเซี่ยงไฮ้เต็มไปด้วยเจ้าพ่อหลายแก๊ง แย่งชิงอำนาจกันให้วุ่นวายไปหมด หาดไว่ทันจึงมีชื่อที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยวชาวไทยว่า “หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้” นั่นเอง และหาดไว่ทันนี้ยังอยู่ใกล้

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำทุกท่านชมทิวทัศน์ของมหานครเซี่ยงไฮ้บนตึก SWFC ชั้นที่100 (Shanghai World Financial Center) ตั้งอยู่ในเขตผู่ตง ทางตะวันออกของแม่น้ำหวงผู่ มีความสูง 492 เมตรเป็นตึกที่สูงเป็นอันดับ 9 ของโลก (2017) ตึก SWFC ได้รับการกล่าวถึงในสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นแปลกตา นั่นคือส่วนบนสุดของตึกจะมีรู เป็นดีไซน์ที่ช่วยลดแรงปะทะของกระแสลม ในตอนแรกออกแบบเป็นรูวงกลม แต่มีคนจีนแย้งว่าดูแล้วทำให้นึกถึงภาพพระอาทิตย์บนธงชาติญี่ปุ่น ก็เลยเปลี่ยนจากรูวงกลมเป็นช่องสี่เหลี่ยมแทน ด้วยรูปลักษณ์นี้ทำให้คนนิยมเรียกตึก SWFC ว่าตึกที่เปิดฝาขวด ตึก SWFC มีจุดชมวิวเปิดสำหรับนักท่องเที่ยว 3 ชั้นได้แก่ ชั้น 94, 97 และ 100 ซึ่งชั้น 100 อยู่ที่ความสูง 474 เมตรเป็นจุดชมวิวที่สูงที่สุดในโลกเทียบกับบรรดาตึกระฟ้าด้วยกัน (ตึก Burj Khalifa ในเมืองดูไบที่สูงที่สุดในโลกมีจุดชมวิวที่ความสูงแค่ 452 เมตร)

จากนั้นนำท่านสู่ “ตลาดเฉินหวังเมี่ยว” หรือตลาดร้อยปี เซี่ยงไฮ้ เป็นตลาดเก่าของผู่ตง เมืองเซี่ยงไฮ้อาคารบ้านเรือนบริเวณนี้เป็นสถาปัตยกรรมโบราณสมัยราชวงศ์หมิงและชิง แต่ทำเป็นร้านขายของมีทั้งของพื้นเมืองโบราณ ของที่ระลึก และสินค้าสมัยใหม่อย่างรองเท้ากีฬา กระเป๋า อีกทั้งยังมีร้านขายขนมและอาหารพื้นเมืองอีกมากมาย  ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่านชม ร้านหยก  ซึ่งเป็นเครื่องประดับนำโชค ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากอันล้ำค่าแก่คนที่ท่านรัก    

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! บริการท่านด้วย เมนูเสี่ยวหลงเปา

พักที่ NEW KNIGHT ROYAL HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

เซี่ยงไฮ้ – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

 

03.00 น. สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง

เช้า บริการอาหารเช้าแบบกล่อง เพื่อความสะดวกในการเดินทาง

06.50 น. นำทุกท่านเหินฟ้ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI AIR ASIA X(XJ) เที่ยวบินที่ X761

10.15 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง
← เลื่อนซ้ายขวาเพื่อดูรายละเอียด →
กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็ก*

พักเดี่ยวเพิ่ม

ไม่รวมตั๋ว

13 – 17 ตุลาคม 256116,99919,9994,5007,900
20 – 24 ตุลาคม 256116,99919,9994,5007,900
06 – 10 ธันวาคม 256116,99919,9994,5007,900
13 – 17 ธันวาคม 256114,99917,9993,5006,900
22 – 26 ธันวาคม 256115,99918,9993,5006,900
27 – 31 ธันวาคม 256116,99919,9994,5007,900
28 ธ.ค. – 01 ม.ค. 256219,99921,9995,5009,900
*เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี
** ราคาเด็กแพงกว่าเพราะเป็นราคาเต็ม (เด็กมีการจับจ่ายซื้อของในร้านช้อปปิ้งน้อย)
** ราคาผู้ใหญ่ถูกกว่าเพราะเป็นราคาโปรโมชั่น (ผู้ใหญ่มีการจับจ่ายซื้อของในร้านช้อปปิ้งได้มากกว่า)
** อัตรานี้ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 200 หยวน หรือประมาณ 1,000 บาท **
** อัตรานี้ ยังไม่รวมค่าธรรมเนียม และ ค่าบริการยื่นวีซ่าแบบกรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,000 บาท **
* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *
เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์
 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 3. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 4. ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 5. ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
 6. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามราย
 7. ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 8. ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 9. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 1. ค่าวีซ่าแบบกรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,000 บาท (สำหรับพาสสปอต์ไทย และเดินทางไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น)
 2. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน **ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,800 บาท**
 3. ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน
 4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล
 6. ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 1. นักท่องเที่ยว กรุณาทำการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วัน ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 11,000 บาท ภายใน 3 วัน นับจากวันที่จอง ตัวอย่างเช่น ท่านทำจองวันที่ 1 กรุณาระเงินมัดจำ ส่วนนี้ภายในวันที่ 3 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไม่ได้รับยอดเงินมัดจำตามเวลาที่กำหนด และหากท่านมีความประสงค์จะเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจำเป็นต้องเช็คที่ว่างและทำจองเข้ามาใหม่อีกครั้ง กรณีที่คณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิ์ลูกค้ารายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที่ทำรายการจองเข้ามาตามลำดับ เนื่องจากทุกพีเรียดทางบริษัทมีที่นั่งราคาพิเศษจำนวนจำกัด
 2. นักท่องเที่ยว กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด ครบ 100% ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน กรณีนักท่องเที่ยวไม่ชำระเงิน หรือ ชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง รวมไปถึง กรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม รวมทั้ง กรณีที่อยู่ในช่วงรอผลการอนุมัติวีซ่า รอนัดสัมภาษณ์วีซ่า ที่ทำให้ทางบริษัทไม่ได้รับเงินตามเวลาที่กำหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม คือ ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆทันที
 3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือ จดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร์ เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีนแบบกรุ๊ป  เฉพาะพาสสปอต์ไทยเท่านั้น!!

 • สำเนาหนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน
 • สำเนาสูติบัตร เฉพาะผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 18 ปี

การทำวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวนั่นใช้แค่เพียงสำเนาพาสสปอต์ที่ชัดเจนเท่านั้น !!

ลูกค้าไม่ต้องส่งเล่มพาสสปอต์ตัวจริงมา

กรอกรายละเอียดข้อมูลของผู้จอง

ทัวร์จีน เที่ยวคุ้ม!! 3 เมือง เซี่ยงไฮ้ – หังโจว – อู๋ซี ชมวิวมหานครเซี่ยงไฮ้ ชั้น 100 ตึก SWFC | 5 วัน 3 คืน

เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ เพื่อคอนเฟิร์มที่นั่งอีกครั้งนะครับ

ทัวร์จีน เที่ยวคุ้ม!! 3 เมือง เซี่ยงไฮ้ – หังโจว – อู๋ซี ชมวิวมหานครเซี่ยงไฮ้ ชั้น 100 ตึก SWFC | 5 วัน 3 คืน

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn
Pinterest