ทัวร์จีน

รหัสทัวร์ : CN20HO5DZG (PVG01)

ที่สุด..โล้สำเภา

SHANGHAI

5 วัน 3 คืน

เที่ยว 3 เมืองสุดคลาสสิก

เซี่ยงไฮ้ – อู๋ซี – หังโจว

เดินทาง พฤษภาคม 2561 – กันยายน 2561

เริ่มต้น 12,900.-

ทัวร์เซี่ยงไฮ้

พระใหญ่หลิงซาน – ศาลาฝานกง – ถนนโบราณซิงหมิงเฉียว – ล่องเรือทะเลสาบซีหู – ถนนนานกิง

ถนนโบราณเห่อฟางเจี่ย – หาดไว่ทาน – ชมวิวบนตึก SWFC ชั้น 100 – ตลาดเถาเป่า

สรุปการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

วันไฮไลท์มื้ออาหารโรงแรมที่พัก

*หรือเทียบเท่า
BLD
1กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เซี่ยงไฮ้
2เซี่ยงไฮ้ – อูซี – พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง) – ศาลาฝานกง – ร้านไข่มุก – ถนนโบราณชิงหมิงเฉียว
VEEGLE SINCERE  HOTEL

★★★★

3อู๋ซี – หังโจว – ล่องเรือทะเลสาบซีหู – หมู่บ้านใบชา – ถนนโบราณเห่อฟางเจี่ย
MUCHEN HOTEL

★★★★

4หังโจว – ร้านผ้าไหม – ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน – เซี่ยงไฮ้ – ร้าน STARBUCKS RESERVE ROASTERY สวยและใหญ่ที่สุดในโลก – ถนนนานกิง
JAMES JOYCE  HOTEL

★★★★

5หาดไว่ทาน – ชมวิวบนตึก SWFC ชั้น100 – ร้านยาบัวหิมะ – ร้านหยก – ตลาดเถ่าเปา เซี่ยงไฮ้ – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
อ่านรายละเอียดโปรแกรมเพิ่ม คลิก..

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

เด็ก

อายุต่ำกว่า 18 ปี

พักเดี่ยวเพิ่มราคา

ไม่รวมตั๋ว

26 – 30 พฤษภาคม 256113,90016,9003,5006,900
02 – 06 มิถุนายน 256112,90015,9003,5006,900
13 – 17 มิถุนายน 256112,90015,9003,5006,900
25 – 29 กรกฎาคม 256118,90021,9004,5007,900
26 – 30 กรกฎาคม 256118,90021,9004,5007,900
09 – 13 สิงหาคม 256118,90021,9004,5007,900
10 – 14 สิงหาคม 256118,90021,9004,5007,900
07 – 11 กันยายน 256114,90017,9003,5006,900
14 – 18 กันยายน 256114,90017,9003,5006,900
21 – 25 กันยายน 256114,90017,9003,5006,900

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์

ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน***

โปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 23 กก. จำนวน 1 ชิ้น
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าวีซ่าแบบกรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,000 บาท (สำหรับพาสสปอต์ไทย และเดินทางไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น)
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน **ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยว
 • ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,800 บาท**
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล
 • ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)

ทัวร์จีน