Hotline : 085-123-9451-53
ติดต่อสอบถาม :
จ. - ศ. เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
ส. เวลา 09.00 น. - 14.00 น.
หน้าแรก » ทัวร์จีน ฉางซา – จางเจียเจี้ย สัมผัสบรรยากาศสุดคลาสสิก “เมืองโบราณฟ่งหวง” | 6 วัน 5 คืน

ทัวร์จีน ฉางซา – จางเจียเจี้ย สัมผัสบรรยากาศสุดคลาสสิก “เมืองโบราณฟ่งหวง” | 6 วัน 5 คืน

 

 

ทัวร์จีน

รหัสทัวร์ : CN19CZ6DZG – (CSX06)

ELEGANT OF

ZHANGJIAJIE

6 วัน คืน

ฉางซา – จางเจียเจี้ย

สัมผัสบรรยากาศสุดคลาสสิก “เมืองโบราณฟ่งหวง”

เดินทาง เมษายน 2561 – ตุลาคม 2561

เริ่มต้น 18,888.-

เขาเทียนเหมินซาน – ทางเดินกระจก – ถ้ำประตูสวรรค์ – แกรนด์แคนยอน – จิตรกรรมภาพวาดทราย – ถนนคนเดินหวงซิงลู่

สรุปการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

วัน ไฮไลท์ มื้ออาหาร โรงแรมที่พัก

*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – ฉางซา – เมืองโบราณเฟิ่งหวง
FENGTING HOTEL

★★★★

2 เมืองโบราณเฟิ่งหวง – ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง – สะพานสายรุ้ง – บ้านเกิดเสิ่นฉงเหวิน
TIANZIHOTEL

★★★★

3 ร้านผ้าไหม – แกรนด์แคนยอน – สะพานแก้วที่ยาวที่สุดโลก – ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา – ถนนคนเดินซีปู้เจีย – จิตรกรรมภาพวาดทราย
TIANZIHOTEL

★★★★

4 ลำธารแส้ม้าทอง – ร้านหยก – นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน – สวนจอมพลเฮ่อหลง – สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง – เขาอวตาร – ลิฟท์แก้วไป๋หลง
MELLOW CRYSTAL HOTEL

★★★★

5 ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน – เทียนเหมินซาน – ถ้ำประตูสวรรค์(รวมกระเช้าและรถอุทยาน) – ทางเดินกระจก
HUAFEN HUATIAN

★★★★

6 จางเจียเจี้ย – ฉางซา – พิพิธภัณฑ์ไม้ไผ่ – ช้อปปิ้งถนนหวงซิงลู่ – สนามบินฉางซา กรุงเทพฯ
อ่านรายละเอียดโปรแกรมเพิ่ม คลิก..

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

 เด็กอายุไม่เกิน18ปี พักเดี่ยว

เพิ่ม

ราคา

ไม่รวม

ตั๋ว

14 – 19 เมษายน 2561 24,888 27,888 7,000 14,900
28 เม.ย. – 03 พ.ค.2561 20,888 23,888 5,000 12,900
12 – 17 พฤษภาคม 2561 19,888 22,888 5,000 12,900
26 – 31 พฤษภาคม 2561 19,888 22,888 5,000 12,900
09 – 14 มิถุนายน 2561 18,888 21,888 4,500 11,900
23 – 28 มิถุนายน 2561 18,888 21,888 4,500 11,900
07 – 12 กรกฎาคม 2561 18,888 21,888 4,500 11,900
04 – 09 สิงหาคม 2561 18,888 21,888 4,500 11,900
01 – 06 กันยายน 2561 18,888 21,888 4,500 11,900
15 – 20 กันยายน 2561 18,888 21,888 4,500 11,900
13 – 18 ตุลาคม 2561 21,888 24,888 5,000 12,900

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์

ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน***

โปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 23 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามราย
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าวีซ่ากรุ๊ปประเทศจีน 1,000 บาท เฉพาะพาสสปอต์ไทย และต้องไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น !!
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน **ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่าวีซ่ากรุ๊ปผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเดี่ยว ท่านละ 1,800 บาท**
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ทัวร์จีน

กรอกรายละเอียดข้อมูลของผู้จอง

ทัวร์จีน ฉางซา – จางเจียเจี้ย สัมผัสบรรยากาศสุดคลาสสิก “เมืองโบราณฟ่งหวง” | 6 วัน 5 คืน

เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ เพื่อคอนเฟิร์มที่นั่งอีกครั้งนะครับ

ทัวร์จีน ฉางซา – จางเจียเจี้ย สัมผัสบรรยากาศสุดคลาสสิก “เมืองโบราณฟ่งหวง” | 6 วัน 5 คืน

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn
Pinterest