ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า เยือนดินแดนแห่งความฝันแชงกรีล่า พิชิต 2 ขุนเขา ชมโชว์ IMPRESSION LIJIANG| 6 วัน 5 คืน

ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า
ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า

รหัสทัวร์ : CN15TG6DZG (KMG06)

เดินทาง : 20 มิถุนายน 19 - 29 ธันวาคม 19

ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 20 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินสุวรรณภูมิ

ราคาเริ่มต้น / บาท

21,999

**ราคายังไม่รวมค่าวีซ่า และค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

Download File : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินฉางซุย คุนหมิง – เมืองเสี่ยงยิน

Fei Long Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

2

เมืองต้าหลี่ - เมืองเก่าต้าหลี่ – เจดีย์สามองค์ (ผ่านชม) – โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง – ช่องเขาเสือกระโจน – วัดลามะชงจ้านหลิน (วัดโปตาลาน้อย) – เมืองเก่าจงเตี้ยน

Tian Rui Yang Guang Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

3

หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (ราคาทัวร์นี้รวมกระเช้า) – เมืองลี่เจียง – สระมังกรดำ - เมืองเก่าลี่เจียง

Xiang He Yi Hao Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

4

ภูเขาหิมะมังกรหยก (ราคาทัวร์นี้รวมค่ากระเช้าไป-กลับ) – โชว์จางอี้โหม่ว (ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วชมโชว์) – อุทยานน้ำหยก – เมืองเสี่ยงยิน

Fei Long Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

5

เมืองคุนหมิง – ร้านบัวหิมะ – เมืองโบราณกวนตู้ – ร้านหยก

Mei Yin Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

6

ร้านชา –วัดหยวนทง – ร้านผ้าไหม - คุนหมิง – สนามบินสุวรรณภูมิ

ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี ลี่เจียง แซงกรีล่า
ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี ลี่เจียง แซงกรีล่า
ทัวร์จีน ทัวร์คุนหมิง ภูเขหิมะเจียจื่อ ตงชวน

ตารางวันเดินทางและราคา

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่

ห้องละ 2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
20 – 25 มิถุนายน 2562 21,999 21,999 4,999 16,999
27 มิ.ย. – 02 ก.ค. 2562 21,999 21,999 4,999 16,999
11 – 16 กรกฎาคม 2562 22,999 22,999 5,999 17,999
12 – 17 กรกฎาคม 2562 23,999 23,999 6,999 18,999
18 – 23 กรกฎาคม 2562 21,999 21,999 4,999 16,999
25 – 30 กรกฎาคม 2562 23,999 23,999 6,999 18,999
01 – 06 สิงหาคม 2562 21,999 21,999 4,999 16,999
07 – 12 สิงหาคม 2562 22,999 22,999 5,999 17,999
08 – 13 สิงหาคม 2562 23,999 23,999 6,999 18,999
15 – 20 สิงหาคม 2562 21,999 21,999 4,999 16,999
22 – 27 สิงหาคม 2562 21,999 21,999 4,999 16,999
29 ส.ค. – 03 ก.ย. 2562 21,999 21,999 4,999 16,999
05 – 10 กันยายน 2562 21,999 21,999 4,999 16,999
19 – 24 กันยายน 2562 21,999 21,999 4,999 16,999
26 ก.ย. – 01 ต.ค. 2562 21,999 21,999 4,999 16,999
11 – 16 ตุลาคม 2562 23,999 23,999 6,999 18,999
12 – 17 ตุลาคม 2562 23,999 23,999 6,999 18,999
17 – 22 ตุลาคม 2562 21,999 21,999 4,999 16,999
18 – 23 ตุลาคม 2562 23,999 23,999 6,999 18,999
19 – 24 ตุลาคม 2562 23,999 23,999 6,999 18,999
25 – 30 ตุลาคม 2562 21,999 21,999 4,999 16,999
26 – 31 ตุลาคม 2562 21,999 21,999 4,999 16,999
07 – 12 พฤศจิกายน 2562 21,999 21,999 4,999 16,999
08 – 13 พฤศจิกายน 2562 21,999 21,999 4,999 16,999
14 – 19 พฤศจิกายน 2562 21,999 21,999 4,999 16,999
15 – 20 พฤศจิกายน 2562 21,999 21,999 4,999 16,999
21 – 26 พฤศจิกายน 2562 21,999 21,999 4,999 16,999
22 – 27 พฤศจิกายน 2562 21,999 21,999 4,999 16,999
28 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2562 21,999 21,999 4,999 16,999
05 – 10 ธันวาคม 2562 23,999 23,999 6,999 18,999
06 – 11 ธันวาคม 2562 23,999 23,999 6,999 18,999
07 – 12 ธันวาคม 2562 22,999 22,999 5,999 17,999
19 – 24 ธันวาคม 2562 22,999 22,999 5,999 17,999
26 – 31 ธันวาคม 2562 25,999 25,999 7,999 20,999
28 ธ.ค. 62 – 02 ม.ค. 63 29,999 29,999 29,999 24,999
29 ธ.ค. 62 – 03 ม.ค. 62 29,999 29,999 29,999 24,999

อัตราค่าบริการ สำหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 7,900 บาท

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

ทัวร์จีน  ทัวร์คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า เยือนดินแดนแห่งความฝันแชงกรีล่า พิชิต 2 ขุนเขา ชมโชว์ IMPRESSION LIJIANG| 6 วัน 5 คืน

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest