ทัวร์จีน

รหัสทัวร์ : CN14CZ5DZG (KWL01)

T-SUD

GUILING

Big Mountain

5 วัน 3 คืน

ที่สุด!! กุ้ยหลิน สวรรค์บนพื้นพิภพ

นั่งกระเช้าเขาเหยาซาน ล่องแพแม่น้ำอี๋หลง

เดินทาง กรกฎาคม 2561 – ตุลาคม 2561

เริ่มต้น 13,900.-

ทัวร์จีน

• สวนฉวนซาน • ถ้ำทะลุ • เขางวงช้าง • เขาเซียงกง • เจดีย์เงิน และเจดีย์ทอง

• ช้อปปิ้งถนนฝรั่งเมืองหยางซั่ว, ถนนคนเดินจิ้งหยาง และตลาดใต้ดิน

สรุปการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

วันไฮไลท์มื้ออาหารโรงแรมที่พัก

*หรือเทียบเท่า
BLD
1กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เมืองกุ้ยหลิน
GUILIN ZHONGSHUI INTERNATIONAL HOTEL

★★★★★

2กุ้ยหลิน – เขาเหยาซาน (รวมนั่งกระเช้า) – ร้านผ้าไหม – สวนฉวนซาน – ถ้ำทะลุ – ร้านบัวหิมะ – ชมโชว์ DREAM LIKE LIJIANG SHOW
GUILIN ZHONGSHUI INTERNATIONAL HOTEL

★★★★★

3เขางวงช้าง (รวมนั่งรถกล์อฟ) – ร้านหยก – เขาเซียงกง  – เมืองหยางซั่ว – ถนนฝรั่งเมืองหยางซัว (OPTIONAL TOUR : ชมโชว์ IMPRESSION LIU SANJIE)
XI JIE KOU HOTEL

★★★★

4ล่องแพแม่น้ำอี๋หลง – ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา – กุ้ยหลิน – เจดีย์เงินและเจดีย์ทอง – ช้อปปิ้งถนนคนเดิน และตลาดใต้ดิน
GUILIN ZHONGSHUI INTERNATIONAL HOTEL

★★★★★

5สนามบินกุ้ยหลิน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
อ่านรายละเอียดโปรแกรมเพิ่ม คลิก..

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

 เด็กอายุไม่เกิน18ปีพักเดี่ยวเพิ่มราคา

ไม่รวม

ตั๋ว

11 – 15 กรกฎาคม 256113,90013,9003,0006,900
01 – 05 สิงหาคม 256113,90013,9003,0006,900
22 – 26 สิงหาคม 256113,90013,9003,0006,900
05 – 09 กันยายน 256114,90014,9003,0006,900
26 – 30 กันยายน 256114,90014,9003,0006,900
17 – 21 ตุลาคม 256115,90015,9003,5007,900
31 ต.ค. – 04 พ.ย.256115,90015,9003,5007,900

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์

ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน***

โปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 23 กก. ท่านละ 1 ใบ
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามราย
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าวีซ่ากรุ๊ปประเทศจีน 1,000 บาท เฉพาะพาสสปอต์ไทย และต้องไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น !!
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน **ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่าวีซ่ากรุ๊ปผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเดี่ยว ท่านละ 1,800 บาท**
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ทัวร์จีน