ทัวร์จีน

รหัสทัวร์ : CN13MU6DZG (KMG02)

T-SUD KUNMING

SHANGRI-LA

คุนหมิง แชงกรีล่า

6 วัน 5 คืน

ท้าความหนาว พิชิตภูเขามังกรหยก

นั่งกระเช้าสัมผัส “หุบเขาพระจันทร์สีนำเงิน”

เดินทาง เมษายน – มิถุนายน 2561

เริ่มต้น 22,777.-

เจดีย์สามองค์ – โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง ช่องแคบเสือกระโจน เมืองเก่าจงเตี้ยน

วัดลามะชงจ้านหลิง – สระน้ำมังกรดำ – หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน – เมืองโบราณกวนคู้ – วัดหยวนทง

สรุปการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

วันไฮไลท์มื้ออาหารโรงแรมที่พัก

*หรือเทียบเท่า
BLD
1กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – นครคุนหมิง – เมืองฉู่ฉง
JIAN HUA HOTEL

★★★★

2เมืองต้าหลี่ – เมืองเก่าต้าหลี่ – เจดีย์สามองค์(ผ่านชม) – โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง ช่องแคบเสือกระโจน – เมืองเก่าจงเตี้ยน
TIAN RUI YANG GUANG HOTEL

★★★★

3วัดลามะชงจ้านหลิน (วัดโปตาลาน้อย) – หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน(รวมกระเช้า) – ลี่เจียง สระมังกรดำ – เมืองเก่าลี่เจียงเช้า
XIN TIAN LE HOTEL

★★★★

4ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้า) – IMPRESSION LIJIANG(โชว์จางอี้โหมว) – อุทยานน้ำหยก – ฉู่ฉง
XLONG WAY HOTEL

★★★★

5ฉู่ฉง – คุนหมิง – ร้านบัวหิมะ – ร้านผ้าไหม – เมืองโบราณกวนตู้ – ร้านหยก
LONG WAY HOTEL

★★★★

6ร้านใบชา – คุนหมิง – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
อ่านรายละเอียดโปรแกรมเพิ่ม คลิก..

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า18ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า18ปี)

พักเดี่ยว

เพิ่ม

ราคา

ไม่รวม

ตั๋ว

26 เม.ย. -01 พ.ค. 256123,77723,77723,7775,00015,900
10 – 15 พฤษภาคม 256123,77723,77723,7775,00015,900
24 – 29 พฤษภาคม 256123,77723,77723,7775,00015,900
07 – 12 มิถุนายน 256122,77722,77722,7774,50015,900
28 มิ.ย. – 03 ก.ค. 256122,77722,77722,7774,50015,900

***ค่าทัวร์ข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ 200 หยวน /ทริป/ต่อท่าน***

โปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก. ไม่จำกัดจำนวนชิ้น
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามราย
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,000 บาท เฉพาะพาสสปอต์ไทย
 • และต้องเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น !!!!
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน **ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่าวีซ่ากรุ๊ปผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเดี่ยว ท่านละ 1,800 บาท**
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล
 • ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณา
 • สอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)

ทัวร์จีน