หน้าแรก » ทัวร์คุนหมิง ชมอุทยานน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดของจีน และสะพานที่สูงที่สุดในโลก เที่ยวถ้ำมังกร | 5 วัน 3 คืน

ทัวร์คุนหมิง ชมอุทยานน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดของจีน และสะพานที่สูงที่สุดในโลก เที่ยวถ้ำมังกร | 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ยุโรปตะวันออก
รหัสทัวร์ : CN118C5DZG (KMG03)
เดินทาง : สิงหาคม 2561 - ตุลาคม 2561
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
สายการบิน : SHANDONG AIRLINE (8C)
น้ำหนักกระเป๋า : 23 ก.ก.
ขึ้นเครื่อง : สนามบินสุวรรณภูมิ
ราคาเริ่มต้น : 17,999 บาท
**ราคายังไม่รวมค่าวีซ่า และค่าทิปไกด์**
ID : @starbridge
โปรแกรมฉบับเต็ม
สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว
← เลื่อนซ้ายขวาเพื่อดูรายละเอียด →
วัน ไฮไลท์ มื้ออาหาร โรงแรมที่พัก
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
2 คุนหมิง – เมืองผานโจว – หมู่บ้านโถว่เล่อ – เมืองกวนหลิง
WANG LV CHENG BO LAN TING HOTEL
3 อุทยานน้ำตกหวงกว่อซู่ – เทียนชิงเฉียว (รวมกระเช้า) – ถ้ำมังกร (รวมรถแบตเตอรี่)
WANG LV CHENG BO LAN TING HOTEL
4 สวนหิน – หมู่บ้านเผ่าอี้ – เมืองซวนเวย – สะพานที่สูงที่สุดในโลกเป่ยผานเจียง
MEIHUAN HOTEL
5 คุนหมิง – ร้านบัวหิมะ – ร้านหยก – ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา – อิสระช้อปปิ้งประตูม้าทองไก่หยก – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

23.30 น.   พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมาย 3 เค้าเตอร์ G สายการบิน SHANDONG AIRLINE (8C) พบเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ และบริการเรื่องกระเป๋าเดินทาง เช็คอินรับบัตรที่นั่งบนเครื่องบิน

ทัวร์คุนหมิง – เมืองผานโจว – หมู่บ้านโถว่เล่อ – เมืองกวนหลิง

03.00 น.   เหิรฟ้าสู่ เที่ยวคุนหมิง ประเทศจีน โดยสายการบิน SHANDONG AIRLINE เที่ยวบินที่ 8C886

(ใช้ระยะเวลาบิน 2 ชั่วโมง 30 นาที)

05.55 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิง ฉานชุย ประเทศเทศจีน (เวลาที่ประเทศจีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและศุลกากรแล้ว รับกระเป๋าสัมภาระพร้อมออกเดินทาง

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร

พาเที่ยวจีน เดินทางสู่ เมืองผานโจว หรือ เมืองฮอกอร์ เมืองที่มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี อุณหภูมิโดยเฉลี่ยประมาณ 20 องศา เป็นเมืองที่สำคัญทางด้านการท่องเที่ยว และคมนาคม (ใช้เวลาเดินทาง 4 ช.ม. โดยประมาณ) นำท่านสู่ หมู่บ้านโถ่วเล่อ (หมู่บ้านแปะก๊วยพันปี) ที่นี่มีต้นแปะก๊วยโบราณกว่า 1,200 ต้น ส่วนใหญ่มีอายุกว่า 300 ปีขึ้นไป และต้นที่มีอายุมากที่สุดคือ 1,500 ปี มีความสูงถึง 10 เมตร ชาวบ้านตั้งชื่อให้ว่า “คุณทวด” เนื่องจากเป็นราชาแห่งต้นแปะก๊วยโบราณ คนในหมู่บ้านโถ่วเล่อแห่งนี้อยู่กับ ต้นแปะก๊วยด้วยความรักความผูกพัน หมู่บ้านโถ่วเล่อได้รับการคัดเลือกให้เป็น หมู่บ้านที่มีระบบนิเวศที่ดีระดับชาติ ในช่วงฤดูใบไม้ร่วง ใบไม้บนต้นจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทองงดงามตระการตา

เที่ยง    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นเดินทางสู่ เมืองกวนหลิง ที่ตั้งอยู่ภาคกลางในมณฑลกุ้ยโจว​ โดยเมืองนี้จะมีชนกลุ่มน้อยเผ่าแม้วเป็นส่วนใหญ่​ อิสระให้ท่านได้ชมทัศนียภาพตลอดสองข้างทาง      

ค่ำ   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่   WANG LV CHENG BO LAN TING HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

ทัวร์คุนหมิง-อุทยานน้ำตกหวงกว่อซู่ – เทียนชิงเฉียว (รวมกระเช้า) – ถ้ำมังกร (รวมรถแบตเตอรี่)

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร

นำท่านสู่ อุทยานน้ำตกหวงกว่อซู่ ตั้งอยู่ในเขตของเมืองกุ้ยโจวและเป็นน้ำตกแห่งเดียวที่มีถ้ำ อยู่ด้านหลังเพื่อให้นักท่องเที่ยว ได้มีโอกาสสัมผัสกับน้ำตก น้ำตกหวงกั่วสู้ มีน้ำตก ต่างๆ ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ทั้งหมด 18 แห่งตั้งกระจัดกระจายอยู่ ในบริเวณนี้ แต่ถือว่าน้ำตกหวงกั่วสู้มีขนาดใหญ่ที่สุด ระดับน้ำของน้ำตกหวงกั่วสู้มีความแตกต่างกันมีความสูงถึง 74 เมตร ถ้าเทียบกับตึกก็จะมีความสูงประมาณ 20 ชั้น น้ำไหลเชี่ยวกรากลงสู่สระน้ำซีหนิวที่ อยู่ใต้หน้าผา เหมือนกับพลิกคว่ำแม่น้ำและทะเล เสียงน้ำกระทบกับก้อนหินดังกึกก้อง บริเวณรอบข้างน้ำตกมี เมฆหมอกที่มีแสงสีเรืองรองลอยอยู่ทั้งปี นักท่องเที่ยวยืนอยู่ในบริเวณที่ห่างไกลน้ำตกประมาณ 5-60 เมตรก็จะมีความรู้สึกเปียก ได้  น้ำตกหวงกั่วสู้จะมีปริมาณน้ำและขนาดน้อยกว่าหรือเล็กกว่า น้ำตกขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงของโลกก็ตามแต่น้ำตกหวงกั่วสู้มีเอกลักษณ์อย่างหนึ่งคือ นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปในถ้ำ เพื่อชมน้ำตกจากด้านหลังได้ ถ้ำที่อยู่ด้านหลังของน้ำตกนี้จะอยู่ระดับกลางๆ ของน้ำตก และมีความยาวกว่า100 เมตร มีลักษณะคู่ขนานไปกับน้ำตก ภายในถ้ำมี ช่องหน้าต่างประมาณ 6 ช่องไม่เพียงแต่มองเห็นน้ำตกที่ไหลเชี่ยวลงสู่พื้นข้างล่างเท่านั้น แต่ยังสามารถเอามือไปจับน้ำตกอีกด้วย นอกจากนี้ น้ำตกแห่งนี้ ยังเป็นที่ถ่ายทำ ภาพยนต์สุดฮิต ที่ชื่อเรื่องว่า “ไซอิ๋ว” ซึ่งเป็นภาพยนต์ที่มีชื่อเสียงของประเทศจีน

จากนั้นนำท่านสู่ หรือสะพานข้ามดวงดาว เดินสะพานข้ามดาว ชม สวนป่าหิน ธรรมชาติขนาดเล็กที่ตั้งอยู่บนแม่น้ำใต้ดิน หินก้อนที่นำมาเรียงเป็นสะพานจะระบุวันเดือนปี ค้นหาก้อนหินที่ตรงกับวันเดือนปีเกิดของท่านให้เจอแล้วอธิษฐานขอพรกับดวงดาว นำท่านชมถ้ำเทียนชิง และสะพานฟ้า จากนั้นชม น้ำตกป่าหินน้ำ ให้ท่านชมป่าหินที่ตั้งอยู่ในน้ำ ในสมัยหลายร้อยปีก่อนป่าหินยังคงจมอยู่ใต้น้ำมาเป็นเวลากว่าพันปี และเปลือกโลกได้เคลื่อนตัวดันให้ป่าหินผุดขึ้นมาจากใต้น้ำ ท่านจะได้ชมป่าหินที่มีเอกลักษณ์ของกุ้ยโจว จนได้รับขนามนามว่า “ถ้าจะดูความยิ่งใหญ่อลังการของป่าหินต้องไปยูนนาน แต่ถ้าจะดูความงดงามของป่าหินต้องมาดูที่กุ้ยโจว”

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

น้ำท่านเดินทางสู่ ถ้ำมังกร  (รวมรถแบตเตอรี่) เป็นถ้ำที่ค้นพบสมัยทศวรรษที่ 80 เนื่องในเวลาสร้างเขื่อนผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กของท้องถิ่น และได้เปิดเป็นอุทยานแห่งชาติของเมืองอานสุ้น แบ่งออกเป็น 5 ส่วนคือ มังกรรับแขก จิตรกรรมและประติมากรรมผนัง 5 พญามังกรเฝ้าถ้ำ วังบาดาล-ภูเขาแหละเหวลึก ในถ้ำได้รับการยืนยันจากการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญนักรังสีวิทยาว่า สมรรถนะรังสีต่ำกว่าถ้ำอื่นๆ 1/30 และสามารถรักษาโรคหัวใจ ความดันโลหิตสูงได้ดีมาก

ค่ำ   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่   WANG LV CHENG BO LAN TING HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

ทัวร์คุนหมิง-สวนหิน – หมู่บ้านเผ่าอี้ – เมืองซวนเวย – สะพานที่สูงที่สุดในโลกเป่ยผานเจียง

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร

นำท่านชม พิพิธภัณฑ์สวนหินซิงเหว่ยพิพิธภัณฑ์สวนหิน ขนาดใหญ่ที่สุดของมณฑลคุนหมิง​ ตั้งอยู่ที่เมืองซิงเหวย​ โดยพิพิธภัณฑ์จะจัดรวบรวมและจัดแสดงงานแกะสลักหินชิ้นเอกของประเทศจีน​ และยังจัดแสดงงานแกะสลักจากรากไม้โบราณและหินแร่่ต่างๆ

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านชม เมืองโบราณเผ่าอี๋ ที่มีความงดงามและมีรูปแบบเฉพาะของตนเองไม่เหมือนใคร ให้ท่านได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกและเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองได้ตามอัธยาศัย จากนั้นเดินทางสู่ เมืองซวนเวย  ระหว่างทางท่านจะได้นั่งรถข้าม สะพานที่สูงที่สุดในโลก (สะพานเป่ยผานเจียง) เป็นสะพานขึงข้ามระหว่างช่องเขา ข้ามแม่น้ำหนี่จู หรือแม่น้ำเป่ยผาน ได้ชื่อว่าเป็นสะพานขึงที่มีความสูงที่สุดในโลก ด้วยความสูง 565 เมตร ยาว 1.328 กิโลเมตร ตัวสะพานมีสายเคเบิลขึงโยงกับหอคอย 2 หอ ทำหน้าที่พยุงสะพาน โดยมีค่าความเบี่ยงเบน 5 มิลลิเมตร เชื่อมระหว่างเมืองซ่วนเหว่ย ในมณฑลยูนนาน กับเมืองฉุยเฉิง ในมณฑลกุ้ยโจว ทางตะวันตกเฉียงตอนใต้ของจีน ช่วยในการย่นระยะเวลาการเดินทางได้ถึง 4 ชั่วโมง

ค่ำ   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่   MEIHUAN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

ทัวร์คุนหมิง – ร้านบัวหิมะ – ร้านหยก – ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา – อิสระช้อปปิ้งประตูม้าทองไก่หยก – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ นครคุนหมิง เมืองที่ได้ถูกขนานนามว่า “เมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ” เพราะมีสภาพอากาศเย็นสบายตลอดปี ฤดูหนาวไม่หนาวจัด และฤดูร้อนไม่ร้อนมาก อุณหภูมิเฉลี่ย 15 -18 องศาเซลเซียส คุนหมิงเป็นเมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 6 จากทั้งหมด 27 มณฑล

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ร้านบัวหิมะ ให้ท่านได้เลือกซื้อครีมเป่าซู่ถัง หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ “บัวหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม  ผุพอง และแมลงกัดต่อย

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ให้ท่านได้ช้อปปิ้งกันตามอัธยาศัย จากนั่นนำท่านสู่ ร้านหยก หยกเป็นอัญมณีที่มีค่า มีราคาสูง และได้รับความนิยมมากในประเทศแถบเอเชีย เชื่อกันว่า หยกเป็นเครื่องประดับนำโชค ผู้ใดที่ครอบครองจะพบกับความโชคดี มีความสุข มีความเจริญรุ่งเรื่องอย่างน่าอัศจรรย์ ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากอันล้ำค่าแก่คนที่ท่านรัก จากนั้นนำท่านสู้ ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา ให้ท่านได้เลือกชมสินค้าและผลิตภัณฑ์เครื่องนอนเพื่อสุขภาพชนิดต่างๆ จากนั้นพาท่าน ช้อปปิ้ง ประตูม้าทองไก่หยก ซึ่งเป็นประตูศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของอาณาจักรยูนานโบราณเชื่อว่าใครได้ลอดประตูแห่งนี้ แล้วจะทำให้ศิริมงคลเพิ่มขึ้นทวีคูณ

ค่ำ   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิง ฉานชุย

01.00 น.      เหิรฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน SHANDONG AIRLINE เที่ยวบินที่ SC8885

(ใช้ระยะเวลาบิน 2 ชั่วโมง 30 นาที)                 

02.05 (+1) เดินทางกลับถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง
← เลื่อนซ้ายขวาเพื่อดูรายละเอียด →
กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

 เด็กอายุต่ำกว่า18ปี

ไม่มีเตียง

พักเดี่ยวเพิ่ม

ราคา

ไม่รวม

ตั๋ว

10 – 15 สิงหาคม 256119,99919,9993,50012,900
16 – 21 สิงหาคม 256117,99917,9993,00011,900
24 – 29 สิงหาคม 256117,99917,9993,00011,900
30 ส.ค. – 04 ก.ย.256117,99917,9993,00011,900
06 – 11 กันยายน 256117,99917,9993,00011,900
13 – 18 กันยายน 256117,99917,9993,00011,900
11 – 16 ตุลาคม 256119,99919,9993,50012,900
18 – 23 ตุลาคม 256119,99919,9993,50012,900
*เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
** ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน **
** อัตรานี้ ยังไม่รวมค่าธรรมเนียม และ ค่าวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,000 บาท **
* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *
เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์
 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ                                   
 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 3. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 23 กก.                  
 4. ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 5. ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน   
 6. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามราย   
 7. ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ                             
 8. ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 9. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 1. ค่าวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,000 บาท
 2. (สำหรับพาสสปอต์ไทย และเดินทางไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น)
 3. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน **ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่าหน้าด่าน (วีซ่ากรุ๊ป)      
 4. ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,800 บาท**
 5. ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน
 6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 7. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล
 8. ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณา
 9. สอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 1. นักท่องเที่ยว กรุณาทำการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วัน ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 11,000 บาท ภายใน 3 วัน นับจากวันที่จอง ตัวอย่างเช่น ท่านทำจองวันที่ 1 กรุณาระเงินมัดจำ ส่วนนี้ภายในวันที่ 3 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไม่ได้รับยอดเงินมัดจำตามเวลาที่กำหนด และหากท่านมีความประสงค์จะเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจำเป็นต้องเช็คที่ว่างและทำจองเข้ามาใหม่อีกครั้ง กรณีที่คณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิ์ลูกค้ารายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที่ทำรายการจองเข้ามาตามลำดับ เนื่องจากทุกพีเรียดทางบริษัทมีที่นั่งราคาพิเศษจำนวนจำกัด
 2. นักท่องเที่ยว กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด ครบ 100% ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน กรณีนักท่องเที่ยวไม่ชำระเงิน หรือ ชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง รวมไปถึง กรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม รวมทั้ง กรณีที่อยู่ในช่วงรอผลการอนุมัติวีซ่า รอนัดสัมภาษณ์วีซ่า ที่ทำให้ทางบริษัทไม่ได้รับเงินตามเวลาที่กำหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม คือ ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆทันที
 3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือ จดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร์ เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีนแบบกรุ๊ป  เฉพาะพาสสปอต์ไทยเท่านั้น!!

 • สำเนาหนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน
 • สำเนาสูติบัตร เฉพาะผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 18 ปี

กรอกรายละเอียดข้อมูลของผู้จอง

ทัวร์คุนหมิง ชมอุทยานน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดของจีน และสะพานที่สูงที่สุดในโลก เที่ยวถ้ำมังกร | 5 วัน 3 คืน

เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ เพื่อคอนเฟิร์มที่นั่งอีกครั้งนะครับ

ทัวร์คุนหมิง ชมอุทยานน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดของจีน และสะพานที่สูงที่สุดในโลก เที่ยวถ้ำมังกร | 5 วัน 3 คืน

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn
Pinterest