ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี ลี่เจียง แซงกรีล่า บินหรู พักดี 4 ดาว นั่งกระเช้าพิชิต 2 ขุนเขา หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน ภูเขาหิมะมังกรหยก 6 วัน 5 คืน

ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี ลี่เจียง แซงกรีล่า
ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี ลี่เจียง แซงกรีล่า

รหัสทัวร์ : CN10TG6DZG (KMG01)

เดินทาง : 9 พฤศจิกายน 18 - 13 มิถุนายน 19

ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 30 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินสุวรรณภูมิ

ราคาเริ่มต้น / บาท

22,999

**ราคายังไม่รวมค่าวีซ่า และค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

Download File : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) - ต้าหลี่

Z-MAX HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

2

เมืองเก่าต้าหลี่ – เจดีย์สามองค์(ผ่านชม) – โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง - ช่องเขาเสือกระโจน – วัดลามะชงจ้านหลิน(วัดโปตาลาน้อย) - เมืองเก่าจงเตี้ยน

TIAN RUI YANG GUANG HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

3

หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน(รวมกระเช้า) – ลี่เจียง – สระมังกรดำ - เมืองเก่าลี่เจียง

XIN TIAN LE HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

4

ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้า) – IMPRESSION LIJIANG(โชว์จางอี้โหมว) – อุทยานน้ำหยก – ฉู่ฉง

JIAN HUA HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

5

ฉู่ฉง – คุนหมิง – ร้านบัวหิมะ – เมืองโบราณกวนตู้ – ร้านหยก

LONG WAY HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

6

ร้านชา –วัดหยวนทง – ร้านผ้าไหม - คุนหมิง – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี ลี่เจียง แซงกรีล่า
ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี ลี่เจียง แซงกรีล่า
ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี ลี่เจียง แซงกรีล่า

ตารางวันเดินทางและราคา

อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง รายละเอียดไฟลท์บิน ผู้ใหญ่ หรือ เด็ก

ห้องละ

2-3 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม ราคา

ไม่รวม

ตั๋ว

13 – 18 มิถุนายน 2562 TG612 (10.50 – 14.00)

TG613 (15.20 – 16.30)

22,999 4,500 15,900

อัตราค่าบริการ สำหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ - บาท

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี ลี่เจียง แซงกรีล่า บินหรู พักดี 4 ดาว นั่งกระเช้าพิชิต 2 ขุนเขา หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน ภูเขาหิมะมังกรหยก 6 วัน 5 คืน ทัวร์จีน

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest