ทัวร์จีน

รหัสทัวร์ : CN32WE4DZG – (CSX08)

ZHANGJIAJIE

Spring Fever

4วัน 3คืน

สะพานแก้วจางเจียเจี้ย

นั่งกระเช้าชมวิว เขาเทียนเหมินซาน

เดินทาง มีนาคม 2561 – มิถุนายน 2561

เริ่มต้น 12,777.-

• ข้ามสะพานแก้วยาวที่สุดในโลก ณ แกรนด์แคนยอน • นั่งกระเช้าชมธรรมชาติยาวที่สุดในโลก

• ชมความยิ่งใหญ่ของ ถ้ำประตูสวรรค์ • ช้อปปิ้งถนนคนเดิน ซีปู้เจีย, หวงซิงลู่

สรุปการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

วันไฮไลท์มื้ออาหารโรงแรมที่พัก

*หรือเทียบเท่า
BLD
1กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ฉางซา – เมืองฉางเต๋อ
HUAJING HOTEL

★★★★

2จางเจียเจี้ย – ร้านผ้าไหม – แกรนด์แคนยอน – สะพานแก้วยาวที่สุดโลก – ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน – ถนนคนเดินซีปู้เจีย
STATEGUEST HOTEL

★★★★★

3พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย – ร้านหยก –  เทียนเหมินซาน – ถ้ำประตูสวรรค์(รวมกระเช้าและรถอุทยาน) – ทางเดินกระจก – ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา
STATEGUEST HOTEL

★★★★★

4ร้านใบชา – ฉางซา – ถนนคนเดินหวงซิงลู่ – สนามบินฉางซา – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
อ่านรายละเอียดโปรแกรมเพิ่ม คลิก..

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

เด็กอายุไม่เกิน18ปีพักเดี่ยวเพิ่มราคา

ไม่รวม

ตั๋ว

01 – 04 มีนาคม 2561

( WE616 /15.30 – 19.45 )

( WE617 /19.40 – 22.35 )

12,77715,7773,0007,900
02 – 05 มีนาคม 2561

( WE616 /14.30 – 18.45 )

( WE617 /19.40 – 22.35 )

12,77715,7773,0007,900
09 – 12 มีนาคม 2561

( WE616 /14.30 – 18.45 )

( WE617 /19.40 – 22.35 )

12,77715,7773,0007,900
16 – 19 มีนาคม 2561

( WE616 /14.30 – 18.45 )

( WE617 /19.40 – 22.35 )

12,77715,7773,0007,900
23 – 26 มีนาคม 2561

( WE616 /14.30 – 18.45 )

( WE617 /21.20 – 23.55 )

12,77715,7773,0007,900
30 มี.ค. – 02 เม.ย.2561

( WE616 /16.05 – 20.20 )

( WE617 /21.20 – 23.55 )

12,77715,7773,0007,900
06 – 09 เมษายน 2561

( WE616 /16.05 – 20.20 )

( WE617 /21.20 – 23.55 )

15,77718,7773,5008,900
12 – 15 เมษายน 2561

( WE616 /16.05 – 20.20 )

( WE617 /21.20 – 23.55 )

19,77722,7775,00010,900
13 – 16 เมษายน 2561

( WE616 /16.05 – 20.20 )

( WE617 /21.20 – 23.55 )

19,77722,7775,00010,900
27 – 30 เมษายน 2561

( WE616 /16.05 – 20.20 )

( WE617 /21.20 – 23.55 ))

13,77716,7773,0007,900
28 เม.ย. – 01 พ.ค.2561

( WE616 /16.05 – 20.20 )

( WE617 /21.20 – 23.55 )

17,77720,7773,5008,900
04 – 07 พฤษภาคม 2561

( WE616 /16.05 – 20.20 )

( WE617 /21.20 – 23.55 )

12,77715,7773,0007,900
11 – 14 พฤษภาคม 2561

( WE616 /16.05 – 20.20 )

( WE617 /21.20 – 23.55 )

14,77714,7773,5007,900
25 – 28 พฤษภาคม 2561

( WE616 /16.05 – 20.20 )

( WE617 /21.20 – 23.55 )

12,77715,7773,0007,900
26 – 29 พฤษภาคม 2561

( WE616 /16.05 – 20.20 )

( WE617 /21.20 – 23.55 )

15,77718,7773,5007,900
01 – 04 มิถุนายน 2561

( WE616 /16.05 – 20.20 )

( WE617 /21.20 – 23.55 )

12,77715,7773,0007,900
22 – 25 มิถุนายน 2561

( WE616 /16.05 – 20.20 )

( WE617 /21.20 – 23.55 )

12,77715,7773,0007,900

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์

ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน***

โปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามราย
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,000 บาท เฉพาะพาสสปอต์ไทยเท่านั้น !!
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน **ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่าวีซ่ากรุ๊ปผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเดี่ยว ท่านละ 1,800 บาท**
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ทัวร์จีน