ทัวร์จีน

รหัสทัวร์ : CN31WE6DZG – (CSX09)

Dream of

ZHANGJIAJIE

6วัน 5คืน

ดินแดนอวตารงดงามดั่งความฝัน

พักสุดหรูโรงแรม 5 ดาว

เดินทาง มีนาคม 2561 – พฤษภาคม 2561

เริ่มต้น 17,777.-

ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย

เมืองโบราณเฟิงหวง – เขาเทียนเหมินซาน – ทางเดินกระจก – ถ้ำประตูสวรรค์ – ถนนคนเดินหวงซิงลู่

สรุปการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

วันไฮไลท์มื้ออาหารโรงแรมที่พัก

*หรือเทียบเท่า
BLD
1กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – ฉางซา – เมืองฉางเต๋อ
HUAJING HOTEL

★★★★

2เมืองโบราณเฟิ่งหวง – ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง – สะพานสายรุ้ง – บ้านเกิดเสิ่นฉงเหวิน
FENGTING HOTEL

★★★★

3จางเจียเจี้ย – พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย – เทียนเหมินซาน – ถ้ำประตูสวรรค์ (รวมกระเช้าและรถอุทยาน) ทางเดินกระจก – ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน
STATEGUEST HOTEL

★★★★★

4ลำธารแส้ม้าทอง – ร้านหยก – นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน – สวนจอมพลเฮ่อหลง – สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง – เขาอวตาร – ลิฟท์แก้วไป๋หลง
STATEGUEST HOTEL

★★★★★

5แกรนด์แคนยอน – สะพานแก้วที่ยาวที่สุดโลก – ร้านผ้าไหม – ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา – ถนนคนเดินซีปู้เจีย
STATEGUEST HOTEL

★★★★★

6ร้านใบชา – ฉางซา – ถนนคนเดินหวงซิงลู่ – สนามบินฉางซา – กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
อ่านรายละเอียดโปรแกรมเพิ่ม คลิก..

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

 เด็กอายุ

ไม่เกิน18ปี

พักเดี่ยว

เพิ่ม

ราคา

ไม่รวมตั๋ว

08 – 13 มีนาคม 2561

( WE616 /15.30 – 19.45 )

( WE617 /20.40 – 23.15 )

17,77720,7774,50011,900
15 – 20 มีนาคม 2561

( WE616 /15.30 – 19.45 )

( WE617 /20.40 – 23.15 )

17,77720,7774,50011,900
22 – 27 มีนาคม 2561

( WE616 /15.30 – 19.45 )

( WE617 /21.20 – 23.55 )

17,77720,7774,50011,900
29 มี.ค. – 03 เม.ษ.2561

( WE616 /16.05 – 20.20 )

( WE617 /21.20 – 23.55 )

17,77720,7774,50011,900
04 – 09 เมษายน 2561

( WE616 /16.05 – 20.20 )

( WE617 /21.20 – 23.55 )

22,77725,7775,00012,900
11 – 16 เมษายน 2561

( WE616 /16.05 – 20.20 )

( WE617 /21.20 – 23.55 )

25,77728,7776,00015,900
26 เม.ย. – 01 พ.ค.2561

( WE616 /16.05 – 20.20 )

( WE617 /21.20 – 23.55 )

22,77725,7775,00012,900
03 – 08 พฤษภาคม 2561

( WE616 /16.05 – 20.20 )

( WE617 /21.20 – 23.55 )

17,77720,7774,50011,900
10 – 15 พฤษภาคม 2561

( WE616 /16.05 – 20.20 )

( WE617 /21.20 – 23.55 )

18,77721,7774,50011,900
17 – 22 พฤษภาคม 2561

( WE616 /16.05 – 20.20 )

( WE617 /21.20 – 23.55 )

17,77720,7774,50011,900
24 – 29 พฤษภาคม 2561

( WE616 /16.05 – 20.20 )

( WE617 /21.20 – 23.55 )

18,77721,7774,50011,900

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์

ท่านละ 220 หยวน/ทริป/ต่อท่าน***

โปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามราย
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าวีซ่ากรุ๊ปประเทศจีน 1,000 บาท เฉพาะพาสสปอต์ไทย และต้องไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น !!
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 220 หยวน/ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน **ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่าวีซ่ากรุ๊ปผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเดี่ยว ท่านละ 1,800 บาท**
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ทัวร์จีน