ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์จอร์แดน อัมมาน นครเจอราช นอนดูทะเลดาว นอนแคมป์กลางทะเลทรายวาดิรัม พัก 5 ดาว | 7 วัน 4 คืน

ทัวร์จอร์แดน อัมมาน นครเจอราช นอนดูทะเลดาว นอนแคมป์กลางทะเลทรายวาดิรัม พัก 5 ดาว | 7 วัน 4 คืน

ทัวร์จอร์แดน
รหัสทัวร์ : ME23RJ7DPV (JDRJ03)
เดินทาง : ตุลาคม 2561 - มกราคม 2562
ระยะเวลา : 7 วัน 4 คืน
สายการบิน : ROYAL JORDANIAN (RJ)
น้ำหนักกระเป๋า : 30 ก.ก.
ขึ้นเครื่อง : สนามบินสุวรรณภูมิ
ราคาเริ่มต้น : 68,888 บาท
**ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์**
ID : @starbridge
โปรแกรมฉบับเต็ม
สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว
← เลื่อนซ้ายขวาเพื่อดูรายละเอียด →
วันไฮไลท์มื้ออาหาร

โรงแรมที่พัก

*หรือเทียบเท่า
BLD
1กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
2อัมมาน – มาดาบา – MOUNT NEBO – เครัค – เมืองอคาบา
MOEVENPICK RESORT RESIDENCES ระดับ 5 ดาว @AQABA
3อควาบา – BOAT CRUISE – วาดิรัม (WADI RUM CAMP) – JEEP TOUR  -วาดิรัม
SUNCITY CAMP WADI RUM (พักแบบห้อง STANDARD มีห้องน้ำส่วนตัว สะดวก สบาย) http://www.suncitycamp.com/
4วาดิรัม (WADI RUM) – เพตรา PETRA
HYATT ZAMAN HOTEL&RESORT ระดับ 5 ดาว @PETRA
5เพตรา – DEAD SEA – อัมมาน
HOLIDAY INN HOTEL ระดับ 5 ดาว @AMMAN
6อัมมาน – อัจลุน -เจอราช – สนามบิน
7สนามบินสุวรรณภูมิ
ทัวร์จอร์แดน

กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ

 

21.30 น.พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประเทศ ชั้น เคาน์เตอร์  Q1-Q5 ประตู 8 โดยสายการบิน ROYAL JORDANIAN เที่ยวบินที่ RJ 181 พบกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

อัมมาน – มาดาบา – MOUNT NEBO – เครัค – เมืองอคาบา

 

00.55 น. ออกเดินทาง สู่ เมืองอัมมาน (AMM) โดยสายการบิน ROYAL JORDANIAN เที่ยวบินที่ RJ 181

05.50 นเดินทางถึงสนามบินนานาชาติ (AMM อัมมาน ควีน อาเลีย QUEEN ALIA)

ณ กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน  ใช้เวลาในการเดินทาง 8 ชั่วโมง 55 นาที หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง จะมีเจ้าหน้าที่ด้าน VISA มาคอยอำนวยความสะดวกแก่คณะทัวร์ (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง)

หลังจากรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว ออกจากประตูไป ทางด้านซ้ายมือ ท่านสามารถแลกเงิน,ซื้อSIM INTERNET ได้เลย ราคา ณ วันที่ 6 JUN 18 ล่าสุด // ราคาขึ้นอยู่กับ GB  

 • – INTERNET BUNDLE  6GB = 17 USD , 12GB = 19 USD , 18GB = 22 USD

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมืองมาดาบา หรือ เมืองแห่งโมเสก ชม โบสถ์กรีก-ออโธดอกซ์แห่งเซนต์จอร์จ ถูกสร้างในราวปี ค.ศ. 600 ยุคของไบแซนไทน์ ชมภาพแผนที่ดินแดนศักดิสิทธิ์แห่งเยรูซาเลม ตกแต่งโดยโมเสกสีต่างๆ ประมาณ 2.3 ล้านชิ้นแสดงถึงพื้นที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ในแถบรอบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน, เยรูซาเลม, แม่น้ำจอร์แดน, ทะเลเดดซี, เขาไซนาย, อียิปต์ ฯลฯ

นำท่านเดินทางสู่ ยอดเขาเมาท์เนโบ MOUNT NEBO มีความสูง 817 เมตร จากระดับน้ำทะเล เชื่อกันว่าเป็นสถานที่ฝังศพของโมเสส ผู้นำชาวยิวส์ที่เดินทางจากอิยิปต์มายังเยรูซาเลม และเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแห่งหนึ่งของจอร์แดน ที่แห่งนี้เป็นสถานที่สุดท้ายของโมเสส ก่อนจะชี้ทางให้ผู้สืบทอดนำพาผู้คนไปยังดินแดนพันธสัญญา ในประเทศอิสราเอลปัจจุบัน เมื่อยืนอยู่บนยอดเขาจะมองไปเห็นดินแดนแห่งพันธะสัญญา THE PROMISED LAND ที่โมเสสเคยเห็นบนยอดเขานี้ และเป็นที่จาริกแสวงบุญของชาวคริสต์มาแต่โบราณ และโบสถ์บนยอดเขาได้ถูกสร้างขึ้นในปลายศตวรรษที่สี่เพื่อเป็นการบ่งชี้จุดที่คาดว่าโมเสสเสียชีวิต

MOUNT NEBO ยังเคยเป็นสถานที่มาเยือนของสันตะปาปา ของศาสนาคริสต์ โดยสันตะปาปาจอห์นปอลที่ 2 ได้มาแวะพำนักที่นี่ ระหว่างการเดินทางไปเยือนดินแดนศักดิ์สิทธิ์ และได้ปลูกต้นมะกอก สัญญลักษณ์ของสันติภาพไว้ข้างๆโบสถ์ไบแซนไทน์ด้วย

จากจุดนี้สามารถชมวิวไปได้ไกลถึงฝั่งอิสราเอล (ดินแดนพันธสัญญา)
ชมพิพิธภัณฑ์ขนาดย่อม
ภายในเก็บสิ่งของต่าง ๆ ที่ขุดพบภายในบริเวณนี้ พร้อมทั้งมีภาพถ่ายต่าง ๆ ภาพถ่ายที่สำคัญคือภาพที่โป๊บ จอห์น ปอลที่ 2 เสด็จมาแสวงบุญที่นี่และได้ประกาศให้เป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ในปี ค.ศ. 2000

ชมอนุสรณ์ไม้เท้าศักดิ์สิทธ์แห่งโมเสส ออกแบบเป็นลักษณะเป็นไม้เท้าในรูปแบบไม้กางเขน โดยอุทิศเป็นสัญลักษณ์ของโมเสส และพระเยซู   เชิญถ่ายรูป ณ จุดชมวิว โดยในวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ท่านสามารถมองเห็น แม่น้ำจอร์แดน, ทะเลเดดซี, เมืองเจอริโก และประเทศอิสราเอล ได้จากจุดนี้อย่างชัดเจน ไม้เท้าของโมเสสนั้นหากโยนลงพื้นจะกลายเป็นงู ในครั้งหนึ่งที่โมเสสนำพาผู้คนไปยังดินแดนพันธสัญญา (Holy Land) เวลาผ่านไปเนิ่นนานผู้คนเริ่มแตกกลุ่ม หมดศรัทธา ตั้งคำถามและไม่เชื่อมั่นในตัวผู้นำ พระเจ้าจึงบันดาลให้เกิดโรคระบาดขึ้น ผู้คนต่างบาดเจ็บล้มตาย จึงได้มาขอให้โมเสสช่วยเหลือ โมเสสจึงได้มาขอร้องต่อพระเจ้าเพื่อให้ช่วยเหลือ และให้อภัยต่อผู้คิดผิดทั้งหลาย พระเจ้าจึงได้บอกให้โมเสส ยกไม้เท้าขึ้น และให้ชาวยิวที่ติดตามได้จ้องมองไปยังไม้เท้านั้น หากผู้ที่เชื่อมั่น และศรัทธาต่อพระเจ้าจะหายจากโรคร้าย ผู้ที่ไม่เชื่อจะต้องตายไป ดังนั้นไม้เท้าของโมเสสจึงเป็นเหมือนสัญญลักษณ์แห่งการรักษาโรค รูปงูพันไม้เท้าที่เป็นอนุสรณ์เป็นงานออกแบบของชาวอิตาลี จีโอวานนี ฟานโตนี่ และยังเป็นสัญญลักษณ์ที่คุ้นตาหลายคน โดยเฉพาะเภสัชกรทั้งหลาย เพราะถูกนำมาใช้เป็นสัญญลักษณ์ในด้านที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมยา

จากนั้นนำทุกท่านเดินทาง สู่เมืองเครัค ซึ่งตั้งอยู่บนที่ราบสูงขนาดใหญ่ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันงดงามข้างทางระหว่างทางขึ้นสู่เขา โดยเฉพาะบริเวณที่ถูกเรียกขานกันว่าเป็น (แกรนด์แคนยอนแห่งจอร์แดน)

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

นำท่านสู่ AL KARAK CASTLE ปราสาทเครัค ตั้งอยู่ที่เมืองเครัค ทางตอนกลางของประเทศจอร์แดน นับเป็นปราสาทที่มีขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในช่วงยุคสงครามครูเสด จากประวัติศาสตร์สงครามครูเสดเป็นสงครามระหว่างคริสเตียนจากยุโรปและชาวมุสลิมซึ่งยึดครองพื้นที่แถบนี้รวมทั้งนครเยรูซาเล็ม นครศักดิ์สิทธิ์และสัญลักษณ์ของศาสนาอับราฮัมหลักทั้งสาม (ศาสนายูดาย ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม) โดยชาวคริสต์ต้องการฟื้นฟูการเข้าถึงที่ศักดิ์สิทธิ์ในและใกล้เยรูซาเล็มปราสาทเครัคแห่งนี้สร้างในศตวรรษที่ 12 ปี ค.ศ. 1115 โดย King Baldwin ที่ 1 แห่งเยรูซาเลม เพื่อเป็นจุดยุทธศาสตร์ในการควบคุมกองคาราวานในเส้นทางการค้าขายที่เชื่อกับประเทศอียิปต์ไปยังกรุงดามัสกัส ประเทศซีเรีย โดยตัวปราสาทสร้างด้วยหิน กำแพงทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า หลังคาโค้งยาว แล้วก็เจาะร่องแสงเล็กๆ ลักษณะแบบนี้ทำให้ง่ายต่อการป้องกันศัตรูปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ยังคงเหลือโครงสร้างที่สมบูรณ์ การแวะเยี่ยมชมที่นี่ ทำให้เราได้เห็นมุมมองของการทำสงครามสมัยประวัติศาสตร์ (ครูเสด)

หลังจากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่อควาบา (ใช้เวลาในการเดินทาง 3 ชั่วโมง 30 นาที )

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

*** หมายเหตุ สำหรับท่านใดที่จะลงเล่นน้ำ ดำน้ำดูปะการัง นำเสื้อผ้าของใช้ส่วนตัวไปเปลี่ยนที่ห้องน้ำของเรือ พรุ้งนี้ด้วย **

พักโรงแรม ระดับ 5 ดาว MOEVENPICK RESORT RESIDENCES@AQABA หรือเทียบเท่า

อควาบา – BOAT CRUISE – วาดิรัม (WADI RUM CAMP) – JEEP TOUR  – วาดิรัม

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองอาคาบา ซึ่งเป็นเมืองท่า และเมืองท่องเที่ยวตากอากาศที่สำคัญของประเทศจอร์แดน เป็นเมืองแห่งเดียวของประเทศจอร์แดนที่ถูกประกาศให้เป็นเมืองปลอดภาษี มีประชากรอาศัยราว 70,000 คน ตั้งอยู่ใกล้ๆ กับฉนวนกาซาฝั่งตรงข้าม คืออิสราเอล โดยมีทะเลแดงคั่น เป็นเมืองค่อนข้างทันสมัยแต่ก็มีวัฒนธรรมของจอร์แดนมากพอสมควร และมีสิ่งที่น่าสนใจ คือ เสาธงสูงที่สุดในโลกซึ่งได้รับการบันทึกไว้ใน Guinness Book of World Records ด้วย

จากนั้น นำท่าน ลงเรือท้องกระจก (GLASS BOAT) เล่นน้ำตามอัธยาศัย (ใช้เวลาประมาณ 3 – 4 ชั่วโมง) น้ำทะเลที่นี่ใสมาก แต่ด้วยความลึกและการมองผ่านกระจกหนาจึงทำให้ดูปะการังและซากเรือไม่ค่อยชัดมาก นำท่านแล่นสู่จุดที่ชมปะการัง ลึกแค่ประมาณ  5 -6 เมตร ส่วนจุดเรือจมลึกประมาณ 27 เมตร ปะการังโดยส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีสีสรร  สัตว์ทะเล  เช่น ปลาสิงโต ปลานกแก้ว Goby fish ปลิงทะเล หอยเม่น  และยังเป็นแหล่งดำน้ำลึกที่มีชื่อเสียง ทะเลที่มีน่านน้ำครอบคลุมถึง 4 ประเทศ คือ ประเทศจอร์แดน, อิสราเอล, อิยิปต์และ ซาอุดิอาระเบีย ชมความใสของน้ำทะเล, ปะการัง, ปลาทะเลหลากชนิด, เม่นทะเล, แมงกะพรุน ฯลฯ (ทะเลแดงเป็นทะเลแห่งประวัติสาสตร์ ที่ได้มีการกล่าวขานในพระคัมภีร์ของศาสนาคริสต์ว่าทะเลแห่งนี้เป็นสถานที่โมเสสได้ทำอัศจรรย์โดยการชูไม้เท้าแหวกทะเลแดงเป็นทางเดินพาชาวอิสราเอลหนีให้รอดพ้นจากการตามล่าของทหารอิยิปต์ เพื่อจับไปเป็นทาสของอียิปต์และจุดมุ่งหมายเพื่อเดินทางไปสู่แผ่นดินแห่งพันธะสัญญาที่พระเป็นเจ้าทรงมอบให้กับชาวอิสราเอล นั่นคือก็คือกรุงเยรูซาเลมในปัจจุบัน)

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน BBQ บนเรือ อาหารเที่ยงแบบบุฟเฟ่ต์บนเรือ มีทั้งปลา ไก่ และแกะบาร์บีคิว ทานกับผักสลัดและแป้งโรตี

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ทะเลทรายวาดิรัม (WADI RUM) ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 40 นาที ทะเลทรายแห่งนี้ในอดีตเป็นเส้นทางคาราวานจากประเทศซาอุฯเดินทางไปยังประเทศซีเรียและปาเสลไตน์ (เคยเป็นที่อยู่อาศัยของชาวนาบาเทียนก่อนที่จะย้ายถิ่นฐานไปสร้างอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ที่เมืองเพตร้า) ในศึกสงครามอาหรับรีโวลท์ระหว่างปี ค.ศ. 1916- 1918 ทะเลทราย แห่งนี้ได้ถูกใช้เป็นฐานบัญชาการในการรบของนายทหารชาวอังกฤษ ทีอี ลอว์เรนซ์ และ เจ้าชายไฟซาล ผู้นำแห่ง ชาวอาหรับร่วมรบกันขับไล่พวกออตโตมันที่เข้ามารุกรานเพื่อครอบครองดินแดน และต่อมายังได้ถูกใช้เป็น สถานที่จริงในการถ่ายทำภาพยนต์ฮอลลีวูดอันยิ่งใหญ่ในอดีตเรื่อง “LAWRENCE OF ARABIA”(และในปี ค.ศ.1963 สามารถกวาดรางวัลออสการ์ได้ถึง 7 รางวัล และรางวัลจากสถาบันอื่นๆ มากกว่า 30 รางวัล นำแสดงโดย PETER TOOLE OMAR SHARIF ผ่านชมเต็นท์ชาวเบดูอินที่อาศัยอยู่ในทะเลทราย เลี้ยงแพะเป็นอาชีพ ฯลฯ

นำท่าน นั่งรถกระบะเปิดหลังคารับบรรยาอากาศท่องทะเลทรายที่ถูกกล่าวขานว่าสวยงามที่สุดของโลกแห่งหนี่ง ด้วยเม็ดทรายละเอียดสีส้มอมแดงอันเงียบสงบที่กว้างใหญ่ไพศาล (สีของเม็ดทราบนั้นปรับเปลี่ยนไปตามแสงของดวงอาทิตย์)

เข้าไปจนถึงจุดพักแค้มป์สำหรับคืนนี้ ให้ท่านได้ชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าจนกระทั้งตกดิน นอนดูทะเลดาวนับล้านๆดวงในทะเลทรายแห่งนี้

ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำกลางทะเลทรายในแค้มป์ของชาวเบดูอิน

ที่พัก SUNCITY CAMP WADI RUM (พักแบบห้อง STANDARD มีห้องน้ำส่วนตัว สะดวก สบาย) http://www.suncitycamp.com/

วาดิรัม (WADI RUM) – เพตรา PETRA

 

*** ทุกท่านสามารถ ตื่นเช้า ออกมาดูพระอาทิตย์ขึ้น จิ๊บชาร้อนๆ หรือกาแฟยามเช้า ถ่ายรูปเก็บบรรยากาศ  เดินชมบรรยากาศในแค้มป์ ดื่มด่ำกับวาดิรัมก่อน ที่เราจะอำลาสู่เพตรา ในภาคบ่าย   ***

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของแค้มป์ที่พัก

เก็บสถานที่ในวาดิรัมต่อจากเมื่อคืน

นำท่านท่องทะเลทรายต่อไปยังภูเขาคาซารี ชมภาพเขียนแกะสลักก่อน ประวัติศาสตร์ ที่เป็นภาพแกะสลักของชาวนาบาเทียนที่แสดงถึงเรื่องราวในชีวิตประจำวันต่างๆ และรูปภาพต่าง ๆ ผ่านชมเต็นท์ชาวเบดูอินที่อาศัยอยู่ในทะเลทราย เลี้ยงแพะเป็นอาชีพ ฯลฯ

ชมน้ำพุแห่งลอว์เรนซ์ สถานที่ในอดีตนายทหาร ทีอี ลอว์เรนซ์ ทหารชาวอังกฤษใช้เป็นสถานที่พักและคิดแผนการสู้รบกันพวกออตโตมัน (เป็นธรรมเนียมปฏิบัติในการให้ทิปท่านละ 2 USD แก่คนขับรถ)

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ร้านอาหาร

นำท่านเดินทาง สู่นครสีชมพู เมืองหลวงของอาณาจักร แห่งดินแดนที่ถูกลืม (PETRA) นครเปตรา คือนครหินแกะสลักโบราณ ที่ถูกซ่อนตัวอย่างลึกลับในหุบเขาวาดี มูซา (WADI MUSA) หุบเขาที่ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบเดดซี กับ ทะเลอัคบาร์ ในประเทศจอร์แดน นครแห่งนี้แต่เดิมนั้น เป็นนครแห่งการค้าขนาดใหญ่ ที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยชนเผ่าพื้นเมือง นาบีเทียน ที่ร่ำรวยมาจากการเป็นผู้คุ้มกัน คาราวานสินค้า ต่อมาเส้นทาง ทางการค้า ได้ถูกเปลี่ยนไปเป็นทางทะเล มีประวัติศาสตร์อันยาวนานหลายพันปี และเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยทั้งชาวอีโดไมท์จวบจนกระทั่งถึงยุครุ่งเรืองเฟื่องฟูในการเข้ามาครอบครองดินแดนของชาวอาหรับเผ่าเร่ร่อนนาบาเทียนในช่วงระหว่าง 100 ปี ก่อนคริสตกาล – ปี ค.ศ 100และได้เข้ามาสร้างอาณาจักร, บ้านเมือง ฯลฯ จนกระทั่งในปีค.ศ. 106 นครแห่งนี้ตกอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรโรมันที่นำโดย กษัตริย์ทราจัน และได้ผนึกเมืองแห่งนี้ให้เป็นหนึ่งในอาณาจักรโรมันแห่งแหลมอาระเบียตะวันออก ทำให้นครแห่งนี้ถูกละทิ้งเป็นเวลานานกว่า 700 ปี และได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกปี ค.ศ. 1985 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของแห่งโลกใหม่ จากการตัดสินโดยการโหวตจากบุคคลนับล้านทั่วโลกในวันมหัศจรรย์ 07/ 07/ 07)

(ทุกท่านสามารถขี่ม้าภายในเส้นทางที่ม้าเดินในเพตราได้ ซึ่งรวมอยู่ในค่าบัตรแล้ว เพียงแต่ต้องจ่ายค่าทิปแก่คนจูงม้า ท่านละ 5 USD ต่อท่าน /ต่อเที่ยว หรือแล้วแต่การต่อรองราคา กับคนจูงม้า กรณีอยากขี่ลา, ขี่อูฐ, รถม้าลาก ฯลฯ สอบถามโดยตรงต่อเจ้าหน้าที่หรือสอบถามที่หัวหน้าทัวร์) ระยะทางที่เดินเข้าไปในเพตรา ประมาณ  800 เมตร บนถนนทรายเพื่อตรงเข้าสู่หน้าเมืองพร้อมชมทัศนียภาพรอบข้างที่เป็นภูเขาทั้งสองฝั่ง ธารน้ำ คลังสมบัติ ภูเขาทั้งสองฝั่งที่มีรูปร่างหน้าตาต่างกันออกไป

นำท่านเดินเท้าเข้าสู่ถนนเข้าเมือง THE SIQ เป็นช่องทางเดินที่ขนาบสองฝั่งด้วยหน้าผา กว่า 1.5 กิโลเมตรที่เกิดจากการแยกตัวของเปลือกโลกและการซัดเซาะของน้ำเมื่อหลายล้านปีก่อน ส่วนใหญ่ทางเดินร่มๆ สบายๆ (ทางเดินค่อนข้างลาดลง ไม่เหนื่อย ระหว่างทางก็มีมุมสวยๆ ให้เก็บภาพเรื่อยๆ และมีบรรดาคนมาขายของที่ระลึก เดินชมความสวยงามของผาหินสีชมพูสูงชันทั้ง 2 ข้างคล้ายกับแคนยอนน้อย ๆ และ สิ่งก่อสร้าง รูปปั้นแกะสลัก ต่างๆ

มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ เอล-คาซเนท์ (EL-KHAZNEH / TREASURY)สันนิษฐานว่าจะสร้างในราวศตวรรษที่1-2 โดยผู้ปกครองเมืองในเวลานั้นเป็นวิหารที่แกะสลักโดยเจาะเข้าไปในภูเขาสีชมพูทั้งลูก มีความสูง 40 เมตร และมีความกว้าง 28 เมตร วิหารแห่งนี้ได้ถูกออกแบบโดยได้รับอิทธิพลศิลปะของหลายชาติเข้าด้วยกัน เช่น อิยิปต์, กรีก, นาบาเทียน ฯลฯ ภายในประกอบด้วย 3 ห้อง คือ ห้องโถงใหญ่ตรงกลางและห้องเล็กทางด้านซ้ายและขวาเดิมทีถูกเชื่อว่าเป็นที่เก็บขุมทรัพย์สมบัติของฟาโรห์อิยิปต์

ชมโรงละครโรมัน (ROMANTHEATRE)ที่แกะสลักจากภูเขาโดยมีแนวราบที่นั่งเท่ากันและมีความสมดุลได้อย่างน่าทึ่ง สันนิษฐานเดิมทีสร้างโดยชาวนาบาเทียนต่อมาในสมัยที่โรมันเข้ามาปกครองได้ต่อเติมและสร้างเพิ่มเติม มีที่นั่ง 32 แถว จุผู้ชมได้ประมาณ 3,000 คน / อิสระในการเดินชมและถ่ายรูปนำท่านเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก (เตรียมกระเป๋าเสื้อผ้าเล็กไว้สำหรับไปเล่นทะเล เดดซี ในวันพรุ้งนี้)

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

พักโรงแรม ระดับ 5 ดาว HYATT ZAMAN HOTEL&RESORT@PETRA หรือเทียบเท่า

เพตรา – DEAD SEA – อัมมาน

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

อำลาเพตรา ยามเช้า หลังจากรับประทานอาหารเช้าแล้ว พาทุกท่านเดินทางเข้าสู่เดดซี (ออกเดินทางจากเพตรา สู่เดดซี ใช้ระยะเวลากับเดินทาง 3 ชั่วโมง 50 นาที)

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม (บุฟเฟ่ต์ INTERNATIONAL)

ท่านเดินทางสู่ทะเลเดดซี ทะเลที่ถูกบันทึกลงในหนังสือ กินเนสส์ ว่าเป็นจุดที่ต่ำที่สุดในโลก ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลถึง 400 เมตร และ มีความเค็มที่สุดในโลกมากกว่า 20 เปอร์เซนต์ของน้ำทะเลทั่วไป ทำให้ไม่มีสิ่งมีชีวิตใดเลยอาศัยอยู่ได้ในท้องทะเลแห่งนี้  เชิญท่านอิสระในการลงเล่นน้ำทะเลและพิสูจน์ ความจริงว่าท่านลอยตัวได้จริงหรือไม่ (การลงเล่นน้ำในทะเลนั้นมีวิธีขั้นตอนการลงเล่น และข้อควรระวังต่างๆ ควรฟังคำแนะนำจากมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์) **** เต็มอิ่ม มีเวลาเล่นน้ำ   2 – 3  ชั่วโมง ****

เดินทางกลับสู่ อัมมาน  (ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 1 ชั่วโมง) ระหว่างทางแวะซื้อผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเดดซี เช่น โคลนพอกตัว พอกหน้า สบู่ และสินค้าอื่นที่ทำจากเดดซีอีกมากมาย จากนั้นเดินทางต่อสู่กรุงอัมมาน

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

พักโรงแรม HOLIDAY INN HOTEL @AMMAN ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

อัมมาน – อัจลุน – เจอราช – สนามบิน

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังเมืองอัจลุน (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที ) อยู่ทางด้านเหนือของเมืองเจอราชไปเล็กน้อยเมืองที่ตั้งอยู่บนภูเขาสูงที่ห้อมล้อมไปด้วยป่าต้นสนและต้นมะกอก

ชมปราสาทแห่งเมืองอัจลุนถูกสร้างโดยพวกนักรบมุสลิม ในปี ค.ศ. 1184 -1185 ใช้เป็นป้อมทหารในการต่อสู้รบกับพวกนักรบครูเสด และในปี ค.ศ. 1260 ถูกเข้าทำลายโดยกองทัพมองโกลส์

ชมนครเจอราช(JERASH)หรือเมืองพันเสาเป็นอดีต 1 ใน 10 หัวเมืองเอกตะวันออกอันยิ่งใหญ่ของอาณาจักรโรมัน สันนิษฐานว่าเมืองนี้น่าจะถูกสร้างในราว 200 – 100 ปีก่อนคริสตกาล เดิมทีในอดีตเมืองแห่งนี้ชื่อว่า ในปี ค.ศ. 749 นครแห่งนี้ได้ถูกแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ทำลาย และถูกฝังกลบโดยทรายหลังจากนั้นก็ได้สูญหายไปเป็นนับพันปี

ชมซุ้มประตูกษัตรย์เฮเดรียนและสนามแข่งม้าฮิปโปโดรม นำท่านเดินเข้าประตูทางทิศใต้ชม โอวัลพลาซ่า สถานที่ชุมนุม พบปะ สังสรรค์ของชาวเมือง, วิหารเทพซีอุสฯลฯโรงละครทางทิศใต้(สร้างในราวปี ค.ศ. 90-92) จุผู้ชมได้ถึง 3,000 คน มีจุดเสียงสะท้อนตรงกลางโรงละคร เชิญทดสอบกับความอัศจรรย์ เพียงพูดเบา ๆ ก็จะมีเสียงสะท้อนก้องเข้ามาในหูของเรา ชมวิหารเทพีอาร์เทมิส เป็นเทพีประจำเมืองเจอราช สร้างในราวปี ค.ศ. 150 สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับทำพิธีบวงสรวง และบูชายัญต่อเทพีองค์นี้ แบ่งเป็น 3 ชั้น คือ ชั้นนอก ชั้นกลาง ชั้นใน

นำท่านเดินเข้าสู่ถนนคาร์โด หรือ ถนนโคลอนเนด ถนนสายหลักที่ใช้เข้า-ออกเมืองแห่งนี้ บนถนนนั้นยังมีริ้วรอยทางของล้อรถม้า, ฝาท่อระบายน้ำ, ซุ้มโคมไฟ, บ่อน้ำดื่มของม้า

ชมน้ำพุใจกลางเมือง (NYMPHAEUM) สร้างในราวปี ค.ศ. 191 เพื่ออุทิศแด่เทพธิดาแห่งขุนเขา ซึ่งเป็นที่นับถือของชาวเมืองแห่งนี้ มีที่พ่นน้ำเป็นรูปหัวสิงโตทั้งเจ็ด และตกแต่งด้วยเทพต่างๆ ประจำซุ้มด้านบนของน้ำพุฯลฯ

กลางวันäรับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

หลังจากนั้นอิสระช้อปปิ้ง ห้าง CITY MALL- CARREFOUR เป็น 2 ห้างใหญ่ติดกัน มีของแบรนด์เนมให้เลือกสรร

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารจีน

นำทุกท่านอำลา จอร์แดน เดินทางสู่สนามบิน CHECK IN GROUP สู่สนามบินนานาชาติ (AMM อัมมาน ควีน อาเลีย QUEEN ALIA) (โดยจะมีเจ้าหน้าที่ VISA เมื่อตอนขามา อำนวยความสะดวกแต่ท่าน)

สนามบินสุวรรณภูมิ

 

02.20 นออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย ด้วยสายการบิน ROYAL JORDANNIAN เที่ยวบินที่ RJ182

FIIGHT >> 29NOV18 ออก 0105 – 1425 RJ182

FIIGHT >> 03JAN19 ออก 0105 – 1425 RJ182

15.15 น. เดินทางกลับ ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ด้วยความสวัสดิภาพและความประทับใจ มิรู้ลืม

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง
← เลื่อนซ้ายขวาเพื่อดูรายละเอียด →

12 – 18 OCT 18 // 17 – 23 OCT 18 // 19 – 25 OCT 18

23 – 29 NOV // 04 – 10 DEC 18

ราคาผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)68,888 บาท
ราคาเด็กเสริมเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)67,888 บาท
ราคาเด็กไม่เสริมเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)66,888 บาท
พักเดียวเพิ่ม9,500 บาท

NEW YEAR 2019

29 DEC – 04 JAN 19 (รับเพียง 24 ที่ เท่านั้น!!)

ราคาผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)69,999 บาท
ราคาเด็กเสริมเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)68,999 บาท
ราคาเด็กไม่เสริมเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)67,999 บาท
พักเดียวเพิ่ม10,500 บาท
** อัตรานี้ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 46USD หรือประมาณ 1,500 บาท **
* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *
เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์
 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการแห่งชาติ โรยัลจอร์แดนเนี่ยล ชั้นประหยัด
 2. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
 3. ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน เป็นเตียง TWIN ROOM  ตามที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน
 4. รวมทั้งสิ้น 3 คืน โรงแรม + 1 นอนแค้มป์
 5. ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ
 6. ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
 7. ค่าวีซ่าประเทศจอร์แดน  
 8. ค่าบริการนำทัวร์โดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์
 9. ค่ายกขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ (น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม)
 10. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท (หมายเหตุ: ค่าประกันอุบิติเหตุสำหรับเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 2 ปี และ ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 70 ปี ทางบริษัทประกันฯจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ)
 1. ค่าจัดทำหนังสือเดินทาง
 2. ภาษีต่าง ๆ เช่น ภาษี 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ฯลฯ
 3. ค่าเช่าผ้าเช็ดตัวและค่าเช่าตู้ล็อคเกอร์ ที่โรงแรม เดดซี รีสอร์ท แอนด์ สปา
 4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 5. ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือรายการ
 6. ค่าขี่ลา, ขี่อูฐ, รถม้าลาก ฯลฯ
 7. ค่าทิปมัคุเทศก์ พนักงานขับรถ ในประเทศจอร์แดน และ หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย
   
  (เป็นอัตราปกติตามหลักสากลของการท่องเที่ยว )
 8. 3 USD / ท่าน สำหรับมัคคุเทศก์ท้องถิ่น x 5 วัน = 15 USD
 9. 2 USD / ท่าน สำหรับคนขับรถต่อวัน x 5 วัน = 10 USD
 10. 3 USD /ท่าน สำหรับหัวหน้าทัวร์ไทย x 7 วัน = 21 USD
 11. รวมค่าทิป 46 USD/ท่านหรือประมาณ 1,500 บาทไทย
 12. ค่าทิปอื่นๆ
 13. ค่าทิปม้าที่เมืองเพตร้า ท่านละ 3 -5 USD แล้วแต่ต่อรอง / เที่ยว / ท่าน
 14. ค่าทิปคนขับรถที่ทะเลทรายวาดิรัม ท่านละ 2 USD / เที่ยว / ท่าน
 1. นักท่องเที่ยว กรุณาทำการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วัน ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 22,000 บาท ภายใน 3 วัน นับจากวันที่จอง ตัวอย่างเช่น ท่านทำจองวันที่ 1 กรุณาระเงินมัดจำ ส่วนนี้ภายในวันที่ 3 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไม่ได้รับยอดเงินมัดจำตามเวลาที่กำหนด และหากท่านมีความประสงค์จะเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจำเป็นต้องเช็คที่ว่างและทำจองเข้ามาใหม่อีกครั้ง กรณีที่คณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิ์ลูกค้ารายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที่ทำรายการจองเข้ามาตามลำดับ เนื่องจากทุกพีเรียดทางบริษัทมีที่นั่งราคาพิเศษจำนวนจำกัด
 2. นักท่องเที่ยว กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด ครบ 100% ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน กรณีนักท่องเที่ยวไม่ชำระเงิน หรือ ชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง รวมไปถึง กรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม รวมทั้ง กรณีที่อยู่ในช่วงรอผลการอนุมัติวีซ่า รอนัดสัมภาษณ์วีซ่า ที่ทำให้ทางบริษัทไม่ได้รับเงินตามเวลาที่กำหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม คือ ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆทันที
 3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือ จดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร์ เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท

การเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวประเทศจอร์แดน

 1. หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน ฉบับจริง มีอายุการใช้งานคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ และมีหน้าว่างไม่ต่ำกว่า 2 หน้า (หนังสือเดินทางธรรมดา เล่มสีเลือดหมูเท่านั้น)

กรอกรายละเอียดข้อมูลของผู้จอง

ทัวร์จอร์แดน อัมมาน นครเจอราช นอนดูทะเลดาว นอนแคมป์กลางทะเลทรายวาดิรัม พัก 5 ดาว | 7 วัน 4 คืน

เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ เพื่อคอนเฟิร์มที่นั่งอีกครั้งนะครับ

ทัวร์จอร์แดน อัมมาน นครเจอราช นอนดูทะเลดาว นอนแคมป์กลางทะเลทรายวาดิรัม พัก 5 ดาว | 7 วัน 4 คืน

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest