ทัวร์จอร์แดน

รหัสทัวร์ : ME22RJ7DET

JORDAN IN DREAM

7 วัน 4 คืน

เที่ยวครบจัดเต็ม – ที่พักดี – นอนเพตรา – นอนเดดซี – ไม่เดินทางย้อนไปมา

เดินทาง พฤษภาคม 2561 – มิถุนายน 2561

เริ่มต้น 58,900.-

***** จุดเด่นน่าสนใจของรายการท่องเที่ยว *****

 • กรุง-อัมมาน (AMMAN) เมืองหลวงที่มีประวัติศาสตร์มากกว่า 6,000 ปี ผสมผสานยุคเก่าและยุคใหม่ อย่างลงตัว
 • เพตรา (PETRA) มหานครศิลาทรายสีชมพูหรือนครสีดอกกุหลาบ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์แห่งโลกใหม่
 • ทะเล เดดซี ทะเลในฝันของใครหลายคนที่ครั้งหนึ่งต้องการมาทดลองว่า “ ลอยตัว ได้จริง หรือ ไม่ ”
 • นครกรีก-โรมันเจอราช ฉายา “เมืองพันเสา” อดีต 1 ใน 10 หัวเมืองเอกอันยิ่งใหญ่ของอาณาจักรโรมัน
 • ทะเลทรายวาดิรัม ที่ถูกกล่าวขานว่าสวยงามที่สุดของโลกแห่งหนึ่ง ด้วยเม็ดทรายละเอียดสีชมพูกว้างใหญ่ไพศาล
 • ประสาทเครัค ของนักรบครูเสด ใช้ในการต่อสู้ในสงครามครูเสดกับกองทัพมุสลิม
 • ทะเลแดง สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ น้ำทะเลที่ใสที่สุด ชมแนวประการังเรือท้องกระจก

*พิเศษ* นอนนับดาวกลางทะเลทราย / พักในเพตรา / พักโรงแรมเดดซี พักผ่อนพอกโคลนลอยตัวเต็มที่!!

สรุปการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

วันไฮไลท์มื้ออาหารโรงแรมที่พัก

*หรือเทียบเท่า
BLD
1สนามบินสุวรรณภูมิ
 
2อัมมาน – นครเจอราช – ปราสาทเครัคแห่งครูเสด
PETRA MOON HOTEL
3เพตรา
PETRA MOON HOTEL
4เมืองอคาบา – ลงเรือท้องกระจก – ทะเลทรายวาดิรัม
Sun City Camp Wadi Rum Martian Tents
5วาดิรัม – เดดซี
RAMADA RESORT HOTEL
6เมาท์ เนโบ – มาดาบา – ป้อมปราการ แห่งกรุงอัมมาน
7สนามบินสุวรรณภูมิ
อ่านรายละเอียดโปรแกรมเพิ่ม คลิก..

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

วันเดินทางระดับที่พักพักคู่พักเดี่ยวเพิ่ม
23-29 พฤษภาคม 25614 ดาว58,9006,000
5-11 มิถุนายน 25614 ดาว59,9006,000
19-25 มิถุนายน 25614 ดาว59,9006,000

ค่าทิปไกด์ 3USD/ ท่าน/วัน และพนักงานขับรถโดยเฉลี่ย 2USD/ท่าน/ วัน คือ ทั้งทริปจำนวน 5 USDX5 วัน =25 USD สำหรับหัวหน้าทัวร์ไทยทิปตามศรัทธา (วันละ3USDขึ้นต่ำ) X 7 วัน

โปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบิน RJ ชั้นประหยัด
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
 • ค่าห้องพักในโรงแรมระดับ 4 ดาว ตามที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน รวมทั้งสิ้น 4 คืน
 • ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการพร้อมน้ำดื่มระหว่างมื้อ และระหว่างวัน 2 ขวด ต่อวัน
 • ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
 • ไกด์ท้องถิ่นประเทศจอร์แดนภาษาอังกฤษ และหัวหน้าทัวร์ไทยในกรณีผู้เดินทาง 15 ท่านขึ้นไป
 • ค่าวีซ่าแบบหมู่คณะประเทศจอร์แดน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางแบบหมู่คณะวงเงิน 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าจัดทำหนังสือเดินทาง
 • ภาษีต่าง ๆ เช่น ภาษี 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ฯลฯ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
 • ค่าทิปขี่ม้า, ค่าขี่ลา, ขี่อูฐ, รถม้า ฯลฯ , ค่าทิปรถม้าที่เมืองเพตรา และค่าทิปคนขับรถในทะเลทรายวาดิรัม
 • ค่าทิปไกด์ 3USD/ ท่าน/วัน และพนักงานขับรถโดยเฉลี่ย 2USD/ท่าน/ วัน คือ ทั้งทริปจำนวน 5 USDX5 วัน =25 USD สำหรับหัวหน้าทัวร์ไทยทิปตามศรัทธา (วันละ3USDขึ้นต่ำ) X 7 วัน

ทัวร์จอร์แดน