ทัวร์เวียดนาม

รหัสทัวร์ : VN5QR3DZG
ทัวร์เวียดนาม

ทัวร์เวียดนาม

 

 

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» กรุงเทพ – ฮานอย – ฮาลอง – ตลาดฮาลองไนท์มาร์เก็ต « เดินทางไป ฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยเที่ยวบินที่ QR 834

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
CITY BAY / CROWN HALONG HOTEL หรือ ระดับเดียวกัน

» ฮาลอง – ล่องเรืออ่าวฮาลอง – ถ้ำสวรรค์ – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน – ระบำหุ่นกระบอกน้ำ – ช้อปปิ้งถนน36สาย «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
MOON VIEW / FRIST EDEN HOTEL หรือ ระดับเดียวกัน

» ฮานอย – สุสานโฮจิมินท์ – ทำเนียบประธานาธิบดี – บ้านพักลุงโฮ – วัดเจดีย์เสาเดียว – สนามบินสุวรรณภูมิ « เดินทางสู่สนามบิน สุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ QR835

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

 

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กมีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)
พักเดี่ยว
เพิ่ม
เดือน กรกฎาคม 2560
07-09 กรกฎาคม 256010,999.-10,999.-10,999.-2,500.-
21-23 กรกฎาคม 25609,999.-9,999.-9,999.-2,500.-
เดือน สิงหาคม 2560
18-20 สิงหาคม 25609,999.-9,999.-9,999.-2,500.-

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 500บาท/ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ทัวร์เวียดนามอื่นๆ