วีซ่าท่องเที่ยว : วีซ่าจีน

วีซ่าจีน ข้อมูลการทำวีซ่าจีน ขอวีซ่าจีน เดินทางท่องเที่ยว ในประเทศจีน

วีซ่าจีน

วีซ่าจีน

เอกสารที่ต้องเตรียม

1.หนังสือเดินทาง (passport) ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน และต้องมีหน้าว่าง อีก 2 หน้าเป็นอย่างน้อยตัวจริง
2.รูปถ่าย ขนาด 33 มม. x 48 มม. จำนวน 2 ใบ พื้นหลังขาวตัวจริง
3.สำเนาบัตรประชาชน เซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้องสำเนา
4.เอกสารยืนยันการจองตั๋วเครื่องบิน หรือ ใบจองตัวเครื่องบิน(ทางบริษัท เตรียมให้)
5.ใบจองโรงแรม(ทางบริษัท เตรียมให้)

ระเบียบรูปถ่ายใหม่

 ค่าวีซ่าและค่าบริการ

ประเภทวีซ่าค่าธรรมเนียม
ธรรมดา (4 วันทำการ)
ค่าธรรมเนียม
ธรรมดา (2 วันทำการ)
ค่าบริการรับส่งเอกสาร ( ต่อเที่ยว )
พื้นที่บริการ
เข้าออกจีน 1ครั้ง1,500 บาท2,550 บาท1,000 บาท300 บาท
เข้าออกจีน 2 ครั้ง2,500 บาท3,550 บาท1,000 บาท300 บาท

*หมายเหตุ

1.กรณี เก็บเอกสารสำหรับการยื่นวีซ่า หากลูกค้าจัดส่งทางไปรษณีย์ EMS สามารถส่งมาได้ที่  

  ( แผนกวีซ่า บริษัท สตาร์บริดจ์ ทัวร์ จำกัด เลขที่ 86 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 )

2.หากวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะจัดส่งให้กับลูกค้าทาง ไปรษณีย์ EMS

3.กรณี ลูกค้าให้เจ้าหน้าที่เข้าไปรับเอกสาร – หรือส่งเอกสาร โดยตรง จะมีค่ารับส่งเอกสาร ( ในพื้นที่บริการ ) 300 บาท ต่อ เที่ยว