วีซ่าท่องเที่ยว : วีซ่าอเมริกา

วีซ่าอเมริกา ข้อมูลการทำวีซ่าอเมริกา ขอวีซ่าอเมริกา เดินทางท่องเที่ยว ในประเทศอเมริกา

วีซ่าอเมริกา

วีซ่าอเมริกา

เอกสารที่ต้องเตรียม

1.หนังสือเดินทาง (passport) ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน และต้องมีหน้าว่าง อีก 2 หน้าเป็นอย่างน้อย
(กรุณานำหนังสือเดินทางฉบับเก่าที่มีวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐฯมาแสดงด้วย ถ้ามี)
ตัวจริง
2. รูปถ่ายหน้าตรงสี ขนาด 2 นิ้ว หรือ 5 x 5 ซม. จำนวน 2 ใบ พื้นหลังขาวตัวจริง
3. สำเนาทะเบียนบ้าน – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (เด็กใช้สำเนาสูติบัตร)สำเนา
4. สำเนาทะเบียนสมรสหรือใบหย่าสำเนา
5. ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลสำเนา
6. หลักฐานการทำงาน เป็นภาษาอังกฤษตัวจริง
7. หลักฐานการเงิน ถ่ายสำเนาสมุดเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน ชื่อเจ้าของบัญชีต้องเป็นชื่อของผู้เดินทาง
เท่านั้น หรือจดหมายรับรองจากธนาคาร 1 ชุด
ตัวจริง
8. หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบินสำเนา หรือ (ทางบริษัท เตรียมให้)
9. หลักฐานการจองโรงแรมที่พักสำเนา หรือ (ทางบริษัท เตรียมให้)
10. โปรแกรมการเดินทาง หรือ หนังสือเชิญจากญาติ เป็นภาษาอังกฤษสำเนา หรือ (ทางบริษัท เตรียมให้)

*หมายเหตุ

1.  สัมภาษณ์เสร็จ ทราบผลทันที

2. กรณีวีซ่าไม่ผ่าน สัมภาษณ์เสร็จสถานทูตจะคืนพาสปอร์ตให้

3. กรณีวีซ่าผ่าน สถานทูตจะเก็บเล่มพาสปอร์ตไป และจะส่งพาสปอร์ต คืนทางไปรษณีย์ EMS ประมาณ 5-7 วันทำการ


ค่าวีซ่าและค่าบริการ

ประเภทวีซ่าค่าธรรมเนียมค่าบริการรับส่งเอกสาร ( ต่อเที่ยว )
พื้นที่บริการ
นักธุรกิจ/นักท่องเที่ยว5,760 บาท2,000 บาท300 บาท
นักเรียนในโครงการแลกเปลี่ยน5,760 บาท2,000 บาท300 บาท
แรงงานชั่วคราว/ตามฤดูกาล6,840 บาท2,000 บาท300 บาท

Information : http://www.ustraveldocs.com/th_th/th-niv-visafeeinfo.asp

 

*หมายเหตุ

1.กรณี เก็บเอกสารสำหรับการยื่นวีซ่า หากลูกค้าจัดส่งทางไปรษณีย์ EMS สามารถส่งมาได้ที่  

 ( แผนกวีซ่า บริษัท สตาร์บริดจ์ ทัวร์ จำกัด เลขที่ 86 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 )

2.หากวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะจัดส่งให้กับลูกค้าทาง ไปรษณีย์ EMS

3.กรณี ลูกค้าให้เจ้าหน้าที่เข้าไปรับเอกสาร – หรือส่งเอกสาร โดยตรง จะมีค่ารับส่งเอกสาร ( ในพื้นที่บริการ ) 300 บาท ต่อ เที่ยว

4.ค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและสำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น

6.ค่าบริการทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต

7.ระยะเวลาในการขอวีซ่านับจากวันสัมภาษณ์วีซ่าแล้ว

8.บริษัทไม่สามารถการันตีผลการยื่นวีซ่าได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางสถานฑูตเป็นผู้พิจารณา

Photo credit :

http://www.freepik.com/free-vector/new-york-city-illustration_818244.htm

http://www.freepik.com/free-vector/new-york-city-illustration_818244.htm

http://www.freepik.com/free-vector/new-york-city-illustration_818244.htm

http://www.freepik.com/index.php?goto=74&idfoto=720671