วีซ่าท่องเที่ยว : วีซ่าอังกฤษ

วีซ่าอังกฤษ ข้อมูลการทำวีซ่าอังกฤษ ขอวีซ่าอังกฤษ เดินทางท่องเที่ยว ในประเทศอังกฤษ

เอกสารที่ต้องเตรียม

1.หนังสือเดินทาง (passport) ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน และต้องมีหน้าว่าง อีก 2 หน้าเป็นอย่างน้อย
(กรุณานำหนังสือเดินทางฉบับเก่าที่มีวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐฯมาแสดงด้วย ถ้ามี)
ตัวจริง
2. รูปถ่าย (ไม่ใช้)ถ่ายที่สถานทูต
3. สำเนาทะเบียนบ้าน – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (เด็กใช้สำเนาสูติบัตร)สำเนา
4. สำเนาทะเบียนสมรสหรือใบหย่าสำเนา
5. ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลสำเนา
6. หลักฐานการทำงาน เป็นภาษาอังกฤษ หรือ หนังสือจดทะเบียนธุรกิจตัวจริง
7. หลักฐานการเงิน ถ่ายสำเนาสมุดเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน ชื่อเจ้าของบัญชีต้องเป็นชื่อของผู้เดินทาง
เท่านั้น หรือจดหมายรับรองจากธนาคาร 1 ชุด
ตัวจริง
8. หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบินสำเนา หรือ (ทางบริษัท เตรียมให้)
9. หลักฐานการจองโรงแรมที่พักสำเนา หรือ (ทางบริษัท เตรียมให้)
10. โปรแกรมการเดินทาง หรือ หนังสือเชิญจากญาติ เป็นภาษาอังกฤษสำเนา หรือ (ทางบริษัท เตรียมให้)
11.ผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ เดินทางคนเดียว หรือ เดินทางกับผู้อื่นที่มิใช่บิดา-มารดา
หรือผู้ปกครอง ต้องมี หนังสือยินยอม จากบิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง
ตัวจริง

*หมายเหตุ

  1. ระยะเวลาดำเนินการ พิจารณา 15 วันทำการ
  2. ค่าธรรมเนียมวีซ่า ตามอัตราแลกเปลียน 1 USD = 36 THB

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า ประเทศอังกฤษ (สหราชอาณาจักร/United Kingdom)
ชั้น 28 อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิศ ซอยสุขุมวิท 13, แขวงคลองตันเหนือ, เขตวัฒนา, กรุงเทพฯ 10110
อีเมล์ : info@ukvac-th.com เว็บ : www.vfs-uk-th.com รับคำร้อง
เวลารับใบคำร้อง : วันจันทร์ – วันศุกร์ 8.30 น. – 16.00 น.
เวลารับหนังสือเดินทาง : วันจันทร์ – วันศุกร์ 13.30 น. – 16.00 น

Information :http://www.vfsglobal.co.uk/thailand/index.html

 


ค่าวีซ่าและค่าบริการ

ประเภทวีซ่าค่าธรรมเนียมค่าบริการรับส่งเอกสาร ( ต่อเที่ยว )
พื้นที่บริการ
นักธุรกิจ/นักท่องเที่ยว4,400 บาท2,000 บาท300 บาท
ขอวีซ่าโดยไม่ต้องส่ง หนังสือเดินทางตัวจริง6,800 บาท2,000 บาท300 บาท
ขอวีซ่าแบบเร่งด่วน (ทราบผลภายใน 3-5 วันทำการ)12,900 บาท2,000 บาท300 บาท
ขอวีซ่าแบบเร่งด่วนพิเศษ (ทราบผลภายใน 24 ชั่วโมง)46,700 บาท2,000 บาท300 บาท

*หมายเหตุ

1.กรณี เก็บเอกสารสำหรับการยื่นวีซ่า หากลูกค้าจัดส่งทางไปรษณีย์ EMS สามารถส่งมาได้ที่  

 ( แผนกวีซ่า บริษัท สตาร์บริดจ์ ทัวร์ จำกัด เลขที่ 86 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 )

2.หากวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะจัดส่งให้กับลูกค้าทาง ไปรษณีย์ EMS

3.กรณี ลูกค้าให้เจ้าหน้าที่เข้าไปรับเอกสาร – หรือส่งเอกสาร โดยตรง จะมีค่ารับส่งเอกสาร ( ในพื้นที่บริการ ) 300 บาท ต่อ เที่ยว

4.ค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและสำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น

6.ค่าบริการทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต

7.ระยะเวลาในการขอวีซ่านับจากวันสัมภาษณ์วีซ่าแล้ว

8.บริษัทไม่สามารถการันตีผลการยื่นวีซ่าได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางสถานฑูตเป็นผู้พิจารณา

Photo credit : http://www.freepik.com/free-vector/new-york-city-illustration_818244.htm