ทัวร์เวียดนาม

รหัสทัวร์ : VN8FD3DPV
ทัวร์เวียดนาม

ทัวร์เวียดนาม

 

 

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» กรุงเทพฯ – ฮานอย – วิหารวรรณกรรม – ฮาลอง – ไนท์มาเก็ตฮาลอง « ออกเดินทางสู่ กรุงฮานอย เที่ยวบินที่ FD642

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
BLUE SKY HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

» ฮาลอง – ชมถ้ำนางฟ้า – ฮานอย – วัดเฉินก๊วก – ทะเลสาบตะวันตก «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
HACINCO HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

» ฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี – บ้านพักลุงโฮ – วัดเจดีย์เสาเดียว – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ – สะพานแสงอาทิตย์ – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สายเก่า – ชมโชว์ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ – กรุงเทพฯ « ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD645

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

 

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


Periodผู้ใหญ่พักคู่ผู้ใหญ่พักเดี่ยว
พฤศจิกายน 2017
04 Nov – 06 Nov 178,999.-10,899.-
11 Nov – 13 Nov 178,999.-10,899.-
17 Nov – 19 Nov 178,999.-10,899.-
18 Nov – 20 Nov 178,999.-10,899.-
24 Nov – 26 Nov 178,999.-10,899.-
25 Nov – 27 Nov 178,999.-10,899.-
ธันวาคม 2017
01 Dec – 03 Dec 179,800.-11,700.-
09 Dec – 11 Dec 1712,900.-14,800.-
16 Dec – 18 Dec 178,999.-10,899.-
22 Dec – 24 Dec 179,800.-11,700.-
23 Dec – 25 Dec 179,800.-11,700.-
29 Dec – 31 Dec 1711,500.-13,400.-
30 Dec – 01 Jan 1813,900.-15,800.-
มกราคม 2017
05 Jan – 07 Jan 188,999.-10,899.-
12 Jan – 14 Jan 188,999.-10,899.-
19 Jan – 21 Jan 188,999.-10,899.-
20 Jan – 22 Jan 188,999.-10,899.-
26 Jan – 28 Jan 188,999.-10,899.-
กุมภาพันธ์ 2017
01 Feb – 03 Feb 189,800.-11,700.-
02 Feb – 04 Feb 188,999.-10,899.-
03 Feb – 05 Feb 188,999.-10,899.-
09 Feb – 11 Feb 189,500.-11,400.-
10 Feb – 12 Feb 189,500.-11,400.-
16 Feb – 18 Feb 1811,900.-13,800.-
มีนาคม 2017
03 Mar – 05 Mar 188,999.-10,899.-
09 Mar – 11 Mar 188,999.-10,899.-
10 Mar – 12 Mar 188,999.-10,899.-
16 Mar – 18 Mar 188,999.-10,899.-
17 Mar – 19 Mar 188,999.-10,899.-
23 Mar – 25 Mar 188,999.-10,899.-
24 Mar – 26 Mar 188,999.-10,899.-
30 Mar – 01 Apr 189,500.-11,400.-
31 Mar – 02 Apr 189,500.-11,400.-
เมษายน 2017
06 Apr – 08 Apr 1810,900.-12,800.-
07 Apr – 09 Apr 1810,900.-12,800.-

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด (Economy Class) ดอนเมือง–ฮานอย–ดอนเมือง โดยสายการบิน แอร์เอเซีย (FD)
 • ค่าที่พักโรงแรมที่ระบุในรายการระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า รวมทั้งสิ้น 2 คืน (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 • ค่าอาหารครบทุกมื้อตลอดรายการ
 • ค่าโค้ชปรับอากาศรถรับ-ส่งสนามบิน และ รายการทัวร์ตลอดรายการ
 • อัตราค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุไว้ในรายการ
 • ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีที่ เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ จะคุ้มครองเป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท (คุ้มครอง ผู้เอาประกันภัย อายุระหว่าง 6-75 ปี ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยอายุต่ำกว่า 6 ปี หรือ ระหว่าง 75-85 ปี คุ้มครอง 50 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผู้เอาประกันภัยอายุสูงกว่า 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคุ้มครอง) วงเงินคุ้มครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า”อาหารเป็นพิษเท่านั้น”)
 • ค่าระวางน้ำหนัก 20 กิโลกรัม

อัตรานี้ไม่รวม

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 3 USD/วัน, พนักงานขับรถ 2 USD/วัน, พนักงานโรงแรม, ร้านอาหาร, ทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 3 USD/วัน (สำหรับหัวหน้าทัวร์ตามแต่ความพอใจในการให้บริการของลูกค้าเป็นสำคัญ) ฯลฯ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม เช่น ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม, ค่าน้ำหนักกระเป๋าที่เกินกว่าทางสายการบินกำหนด, ค่ารักษาพยาบาล กรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับราคาขึ้น

ทัวร์เวียดนามอื่นๆ