ทัวร์เวียดนาม

รหัสทัวร์ : VN3PG3DZG
ทัวร์เวียดนาม

ทัวร์เวียดนาม

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – เมืองดานัง – เมืองเว้ – พระราชวังเว้ – ตลาดดองบา – ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม « เหินฟ้าสู่ เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG947

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
ELEGENT HUE HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

» เมืองเว้ – วัดเทียนมู่ – สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ – เมืองฮอยอัน – หมู่บ้านแกะสลัก – สะพานญี่ปุ่น – บ้านเลขที่ 101 – เมืองดานัง «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
GALAVINA HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

» หาดหมีเคว – วัดหลินอึ๋ง – ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – กรุงเทพฯ « เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์ บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG 948

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


 

กำหนดการเดินทาง

 

ผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)

พักเดี่ยวเพิ่มราคาทัวร์

ไม่รวมตั๋ว

เครื่องบิน

27 – 29 ตุลาคม 256010,88810,88810,8882,5006,888
28 – 30 ตุลาคม 256010,88810,88810,8882,5006,888
03 – 05 พฤศจิกายน 256011,88811,88811,8882,5006,888
10 – 12 พฤศจิกายน 256011,88811,88811,8882,5006,888
17 – 19 พฤศจิกายน 256011,88811,88811,8882,5006,888
24 – 26 พฤศจิกายน 256011,88811,88811,8882,5006,888
01 – 03 ธันวาคม 256011,88811,88811,8882,5006,888
08 – 10 ธันวาคม 256012,88812,88812,8882,5007,588
15 – 17 ธันวาคม 256011,88811,88811,8882,5006,888
22 – 24 ธันวาคม 256011,88811,88811,8882,5006,888

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 500 บาท/ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ทัวร์เวียดนามอื่นๆ