ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ – มุยเน่ 3 วัน 2 คืน (JVN07B)

รหัสทัวร์ : VN20SL3DJW

ทัวร์เวียดนามใต้

โฮจิมินห์ – มุยเน่

3 วัน 2 คืน

บินราคาสบาย กับเครื่องลำใหม่

เที่ยวเต็มอิ่ม อาหารครบ 7 มื้อ – ทะเลทรายมุยเน่

ล่องเรือรับประทานอาหาร แม่น้ำไซง่อน – อิ่มอร่อย บุฟเฟ่ต์นานาชาติ

ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ - มุยเน่ 3 วัน 2 คืน (JVN07B)

 

 

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» กรุงเทพ – โฮจิมินห์ – ฟานเทียต – ทะเลทรายมุยเน่ «

05.10 น. ออกเดินทางสู่เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม โดยสายบินไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ SL176

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
พักที่ Peace Hotel หรือเทียบเท่า

» มุยเน่ – โฮจิมินห์ – ทำเนียบอิสรภาพ – ไชน่าทาวน์ – วัดเทียนห่าว – ตลาดเบนถัน – ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
Liberty Hotel หรือเทียบเท่า

» โฮจิมินห์ – กรุงเทพฯ «

07.55 น. ออกเดินทางจากโฮจิมินห์ กลับกรุงเทพฯ โดยสายบินไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ SL177
เช้ากลางวันเย็นที่พัก

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


วันเดินทางผู้ใหญ่เด็กพักเดี่ยว
03-05 พ.ย.606,666.-6,666.-2,500.-
04-06 พ.ย.606,666.-6,666.-2,500.-
05-07 พ.ย.606,666.-6,666.-2,500.-
09-11 พ.ย.606,666.-6,666.-2,500.-
10-12 พ.ย.606,666.-6,666.-2,500.-
11-13 พ.ย.606,666.-6,666.-2,500.-
12-14 พ.ย.606,666.-6,666.-2,500.-
16-18 พ.ย.606,666.-6,666.-2,500.-
17-19 พ.ย.606,666.-6,666.-2,500.-
18-20 พ.ย.606,666.-6,666.-2,500.-
19-21 พ.ย.606,666.-6,666.-2,500.-
23-25 พ.ย.606,666.-6,666.-2,500.-
24-26 พ.ย.606,666.-6,666.-2,500.-
25-27 พ.ย.606,666.-6,666.-2,500.-
26-28 พ.ย.606,666.-6,666.-2,500.-

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง
 • ค่าที่พักห้องคู่ ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน
 • ค่าอาหาร ดังที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชม ดังที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถนำเที่ยว ดังที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือรายการทัวร์ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
 • ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัม)
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง
 • ค่าทิปคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น วันล่ะ 150 ต่อท่าน/450 บาทต่อทิป
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ทัวร์เวียดนามอื่นๆ