ทัวร์เวียดนาม

รหัสทัวร์ : VN19VN4DZG
ทัวร์เวียดนาม

ทัวร์เวียดนาม

 

 

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยาน TAN SON NHAT – เมืองโฮจิมินท์ – เมืองมุยเน่ « เหินฟ้าสู่ เมืองโฮจิมินท์ ประเทศเวียดนามโดยเที่ยวบิน VN600

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
OCEAN FRONT HOTEL / THAI HOA RESORT / PEACE RESORT *หรือระดับเทียบเท่า*

» เมืองมุยเน่ – ทะเลทรายขาว – ทะเลทรายแดง – FAIRY STREAM – ท่าเรือมุยเน – เมืองดาลัด – NIGHT MARKET « 

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
VIETSOVPRETO / LA SAPINETTE / RIVER PRINCE HOTEL * หรือระดับเทียบเท่า*

» เมืองดาลัด – CRAZY HOUSE – DALAT FLOWER GRADENS – น้ำตก DATANLA – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – วัดตั๊กลัม – พระราชวังฤดูร้อน – เมืองดาลัด «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
VIETSOVPRETO / LA SAPINETTE / RIVER PRINCE HOTEL * หรือระดับเทียบเท่า*

» เมืองดาลัด – สนามบิน LIEN KHUONG – สนามบิน TAN SON NHAT – เมืองโฮจิมินท์ – ไปรษณีย์กลาง – โบสถ์นอร์ทเธอร์ดัม – ตลาดเบนถัน – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ   « นำท่านเหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ เที่ยวบินที่ VN603

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า11ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า11ปี)

พักเดี่ยว

เพิ่ม

ราคาไม่รวมตั๋ว
28 – 31 ตุลาคม 256014,88814,88814,8883,5008,888
25 – 28 พฤศจิกายน 256014,88814,88814,8883,5008,888
02 – 05 ธันวาคม 256016,88816,88816,8884,00010,588
09 – 12 ธันวาคม 256016,88816,88816,8884,00010,588
23 – 26 ธันวาคม 256015,88815,88815,8883,5009,888
28 – 31 ธันวาคม 256017,88817,88817,8884,00010,888
30 .. – 02 .. 256018,88818,88818,8884,00011,888
27 – 30 มกราคม 256114,88814,88814,8883,5008,888
24 – 27 กุมภาพันธ์ 256114,88814,88814,8883,5008,888
01 – 04 มีนาคม 256115,88815,88815,8883,5009,888
10 – 13 มีนาคม 256115,88815,88815,8883,5009,888
17 – 20 มีนาคม 256115,88815,88815,8883,5009,888

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • Tค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 600 บาท/ทริป/ต่อท่าน
 • Tค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ทัวร์เวียดนามอื่นๆ