ทัวร์เวียดนาม SWITZERLAND VIETNAM

รหัสทัวร์ : VN19FD3DPV
ทัวร์เวียดนาม SWITZERLAND VIETNAM

ทัวร์เวียดนาม SWITZERLAND VIETNAM

 

 

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» กรุงเทพฯ – ฮานอย – ซาปา – หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village « ออกเดินทางสู่ กรุงฮานอย เที่ยวบินที่ FD642

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
HOA PHONG HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

» เมืองซาปา – ภูเขาห่ามโหร่ง – ตลาดก๊อกเหลียว COCLEU – ฮานอย – สะพานแสงอาทิตย์ – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สายเก่า – ชมโชว์ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
HACINCO HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

» ฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี – บ้านพักลุงโฮ – วัดเจดีย์เสาเดียว – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ – วิหารวรรณกรรม – วัดเฉินก๊วก – ทะเลสาบตะวันตก – กรุงเทพฯ « ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD645

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


อัตราค่าบริการ
วันเดินทางราคาผู้ใหญ่

(พักห้องละ 2-3 ท่าน)

ราคาเด็ก

เสริมเตียง

(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

ราคาเด็ก

ไม่เสริมเตียง

(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

พักเดียว

เพิ่ม

03-05 พ.ย. 60

04-06 พ.ย. 60

10-12 พ.ย. 60

11-13 พ.ย. 60

17-19 พ.ย. 60

18-20 พ.ย. 60

24-26 พ.ย. 60

25-27 พ.ย. 60

9,999 บาท9,999 บาท9,999 บาท1,900 บาท
01-03 ธ.ค. 6010,900 บาท10,900 บาท10,900 บาท1,900 บาท
09-11 ธ.ค. 6012,900 บาท12,900 บาท12,900 บาท1,900 บาท
15-17 ธ.ค. 60

16-18ธ.ค. 60

9,999 บาท 9,999 บาท9,999 บาท1,900 บาท
22-24 ธ.ค. 60

23-25 ธ.ค. 60

10,500 บาท 10,500 บาท10,500 บาท1,900 บาท
29-31 ธ.ค. 6012,500 บาท12,500 บาท12,500 บาท1,900 บาท
30 ธ.ค. – 01 ม.ค. 6114,500 บาท14,500 บาท14,500 บาท1,900 บาท
05-07 ม.ค. 61

12-14 ม.ค. 61

19-21 ม.ค. 61

20-22 ม.ค. 61

26-28 ม.ค. 61

9,999 บาท9,999 บาท9,999 บาท1,900 บาท
02-04 ก.พ. 61

03-05 ก.พ. 61

09-11 ก.พ. 61

10-12 ก.พ. 61

9,999 บาท9,999 บาท9,999 บาท1,900 บาท
16-18 ก.พ. 6112,500 บาท12,500 บาท12,500 บาท1,900 บาท
03-05 มี.ค. 61

09-11 มี.ค. 61

10-12 มี.ค. 61

16-18 มี.ค. 61

17-19 มี.ค. 61

23-25 มี.ค. 61

24-26 มี.ค. 61

30 มี.ค – 01 เม.ย. 61

31 มี.ค. – 02 เม.ย. 61

9,999 บาท9,999 บาท9,999 บาท1,900 บาท

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด (Economy Class) ดอนเมือง–ฮานอย–ดอนเมือง โดยสายการบิน แอร์เอเซีย (FD)
 • ค่าที่พักโรงแรมที่ระบุในรายการระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า รวมทั้งสิ้น 2 คืน (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 • ค่าอาหารครบทุกมื้อตลอดรายการ
 • ค่าโค้ชปรับอากาศรถรับ-ส่งสนามบิน และ รายการทัวร์ตลอดรายการ
 • อัตราค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุไว้ในรายการ
 • ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีที่ เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ จะคุ้มครองเป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท (คุ้มครอง ผู้เอาประกันภัย อายุระหว่าง 6-75 ปี ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยอายุต่ำกว่า 6 ปี หรือ ระหว่าง 75-85 ปี คุ้มครอง 50 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผู้เอาประกันภัยอายุสูงกว่า 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคุ้มครอง) วงเงินคุ้มครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า”อาหารเป็นพิษเท่านั้น”)
 • ค่าระวางน้ำหนัก 20 กิโลกรัม

อัตรานี้ไม่รวม

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 3 USD/วัน, พนักงานขับรถ 2 USD/วัน, พนักงานโรงแรม, ร้านอาหาร, ทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 3 USD/วัน (สำหรับหัวหน้าทัวร์ตามแต่ความพอใจในการให้บริการของลูกค้าเป็นสำคัญ) ฯลฯ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม เช่น ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม, ค่าน้ำหนักกระเป๋าที่เกินกว่าทางสายการบินกำหนด, ค่ารักษาพยาบาล กรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับราคาขึ้น

ทัวร์เวียดนามอื่นๆ