ทัวร์เวียดนามเหนือ

 

 

ทัวร์เวียดนามเหนือ

รหัสทัวร์ : VN17FD4DZG (HAN05)

The Highest Fansipan

ฮานอย – ซาปา – นิงบิงห์

4 วัน 3 คืน

พักซาปา 2 คืน

ขึ้นกระเช้าชมวิว เขาฟานซิปัน

เดินทาง กุมภาพันธ์ – มิถุนายน 2561

เริ่มต้น 12,888.-ทัวร์เวียดนามเหนือ

• หมู่บ้าน Cat Cat • ช้อปปิ้งตลาด Love Market, Coc Leu Market

• ภูเขาฮามลอง • น้ำตกสีเงิน • ล่องเรือกระจาด “ฮาลองบก” • ถ้ำตามก๊ก • วัดบายดิงห์

สรุปการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

วันไฮไลท์มื้ออาหารโรงแรมที่พัก

*หรือเทียบเท่า
BLD
1กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานนอยไบ – เมืองฮานอย – ลาวไก – เมืองซาปา – หมู่บ้าน CAT CAT VILLAGE – ตลาด LOVE MARKET
NORTH STAR SAPA / SUNNY MOUNTAIN / MUONG THANH SAPA
2เมืองซาปา – ภูเขาฮามรอง – SILVER WATER FALL (น้ำตกสีเงิน) – กระเช้าไฟฟ้า – ยอดเขาฟานซิปัน – ตลาด LOVE MARKET
NORTH STAR SAPA / SUNNY MOUNTAIN / MUONG THANH SAPA
3เมืองซาปา – ชายแดนเวียดนาม จีน – ตลาด COC LEU MARKET – เมืองนิงบิงห์ (ฮาลองบก)
HOA LU HOTEL / ROYAL HOTEL / YEN NHI HOTEL
4เมืองนิงบิงห์ (ฮาลองบก) – ถ้ำตามก๊ก – ล่องเรือกระจาด – ตลาดพื้นเมือง – วัดบายดิงห์ – เมืองฮานอย – ท่าอากาศยานนอยไบ – ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ
อ่านรายละเอียดโปรแกรมเพิ่ม คลิก..

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า11ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า11ปี)

พักเดี่ยว

เพิ่ม

ราคา

ไม่รวมตั๋ว

08 – 11 กุมภาพันธ์ 256112,88812,88812,8883,0009,888
01 – 04 มีนาคม 256113,88813,88813,8883,00010,588
08 – 11 มีนาคม 256112,88812,88812,8883,0009,888
15 – 18 มีนาคม 256112,88812,88812,8883,0009,888
22 – 25 มีนาคม 256112,88812,88812,8883,0009,888
29 มี.. – 01 เม.. 256112,88812,88812,8883,0009,888
05 – 08 เมษายน 256113,88813,88813,8883,00010,588
06 – 09 เมษายน 256113,88813,88813,8883,00010,588
15 – 18 เมษายน 256112,88812,88812,8883,0009,888
19 – 22 เมษายน 256112,88812,88812,8883,0009,888
26 – 29 เมษายน 256112,88812,88812,8883,0009,888
03 – 06 พฤษภาคม 256112,88812,88812,8883,0009,888
10 – 13 พฤษภาคม 256112,88812,88812,8883,0009,888
24 – 27 พฤษภาคม 256112,88812,88812,8883,0009,888
31 .. – 03 มิ.. 256112,88812,88812,8883,0009,888
07 – 10 มิถุนายน 256112,88812,88812,8883,0009,888
14 – 17 มิถุนายน 256112,88812,88812,8883,0009,888
21 – 24 มิถุนายน 256112,88812,88812,8883,0009,888
28 มิ.. – 01 .. 256112,88812,88812,8883,0009,888

***ค่าทัวร์ข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ 600 บาท /ทริป/ต่อท่าน***

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 3,900 บาท **

โปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 600 บาท/ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ทัวร์เวียดนาม

ทัวร์เวียดนามเหนือ