ทัวร์เวียดนาม

รหัสทัวร์ : VN17FD3DZG
ทัวร์เวียดนาม

ทัวร์เวียดนาม

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานนอยไบ – เมืองฮานอย – ลาวไก – เมืองซาปา – หมู่บ้าน CAT CAT VILLAGE – ตลาด LOVE MARKET « เหินฟ้าสู่ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม สายการบินแอร์เอเชีย โดยเที่ยวบินที่ FD642

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
MUONG THANH SAPA / SAPA HOLIDAY / NORTH STAR SAPA *หรือระดับเทียบเท่า*

» เมืองซาปา – ภูเขาฮามรอง – SILVER WATER FALL (น้ำตกสีเงิน) – กระเช้าไฟฟ้า – ยอดเขาฟานซิปัน – ตลาด LOVE MARKET «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
MUONG THANH SAPA / SAPA HOLIDAY / NORTH STAR SAPA *หรือระดับเทียบเท่า*

» เมืองซาปา – ชายแดนเวียดนาม จีน – ตลาด COC LEU MARKET – เมืองนิงบิงห์ (ฮาลองบก) «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
YEN NHI HOTEL / ROYAL HOTEL / GOLD HOTEL  *หรือระดับเทียบเท่า*

» เมืองนิงบิงห์ (ฮาลองบก) – ล่องเรือกระจาด – ตลาดพื้นเมือง – วัดบายดิงห์ – เมืองฮานอย – ท่าอากาศยานนอยไบ – ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ « เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ FD645

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า11ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า11ปี)

พักเดี่ยวเพิ่มราคาไม่รวมตั๋ว
27 – 30 ตุลาคม 256011,88811,88811,8883,0008,888
02 – 05 พฤศจิกายน 256012,88812,88812,8883,0009,888
04 – 07 พฤศจิกายน 256012,88812,88812,8883,0009,888
09 – 12 พฤศจิกายน 256012,88812,88812,8883,0009,888
11 – 14 พฤศจิกายน 256012,88812,88812,8883,0009,888
16 – 19 พฤศจิกายน 256012,88812,88812,8883,0009,888
18 – 21 พฤศจิกายน 256012,88812,88812,8883,0009,888
23 – 26 พฤศจิกายน 256012,88812,88812,8883,0009,888
25 – 28 พฤศจิกายน 256012,88812,88812,8883,0009,888
01 – 04 ธันวาคม 256013,88813,88813,8883,00010,588
08 – 11 ธันวาคม 256015,88815,88815,8883,50010,888
14 – 17 ธันวาคม 256012,88812,88812,8883,0009,888
16 – 19 ธันวาคม 256012,88812,88812,8883,0009,888
21 – 24 ธันวาคม 256013,88813,88813,8883,00010,588
22 – 25 ธันวาคม 256013,88813,88813,8883,00010,588
31.. – 3 .. 256116,88816,88816,8884,00011,888

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 600 บาท/ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ทัวร์เวียดนามอื่นๆ