ทัวร์เวียดนาม ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์

รหัสทัวร์ : VN16FD4DPV
ทัวร์เวียดนาม

ทัวร์เวียดนาม

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» กรุงเทพฯ – ดานัง – เว้ – สุสานกษัตริย์ไคดินห์ – ตลาดดองบา « สายการบินแอร์เอเซีย (FD) เที่ยวบินที่ FD636 // 10.10-11.30

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
JASMINE HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า (เมืองเว้)

» เว้ – แม่น้ำหอม – วัดเจดีย์เทียนหมู่ – พระราชวังโบราณ – ฮอยอัน – เมืองโบราณฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น – จั่วฟุกเกี๋ยน – บ้านเลขที่ 101 – ดานัง เว้ – แม่น้ำหอม – วัดเจดีย์เทียนหมู่ – พระราชวังโบราณ – ฮอยอัน – เมืองโบราณฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น – จั่วฟุกเกี๋ยน – บ้านเลขที่ 101 – ดานัง « 

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
ADINA HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า (เมืองดานัง)

» ดานัง – วัดหลินอึ๋ง – บานาฮิลล์ (นั่งกระเช้าไฟขึ้น-ลง) – ตลาดฮาน – สะพานมังกร «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
ADINA HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า  (เมืองดานัง)

» ดานัง – กรุงเทพฯ « โดยสายการบิน แอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD637

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กมีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)
พักเดี่ยว
เพิ่ม
เดือน กันยายน 2560
01-04 ก.ย.609,9999,9999,9992,900
08-11 ก.ย.609,9999,9999,9992,900
15-18 ก.ย.609,9999,9999,9992,900
22-25 ก.ย.609,9999,9999,9992,900
29 ก.ย.-02 ต.ค. 609,9999,9999,9992,900
เดือน ตลาคม 2560
06-09 ต.ค.6012,90012,90012,9002,900
13-16 ต.ค.6013,50013,50013,5002,900
20-23 ต.ค.6014,50014,50014,5002,900
27-30 ต.ค. 609,9999,9999,9992,900
เดือน พฤศจิกายน 2560
03-06 พ.ย.6012,90012,90012,9002,900
10-13 พ.ย.609,9999,9999,9992,900
17-20 พ.ย.609,9999,9999,9992,900
24-27 พ.ย.609,9999,9999,9992,900
เดือน ธันวาคม 2560
01-04 ธ.ค.6013,90013,90013,9002,900
08-11 ธ.ค.6014,50014,50014,5002,900
15-18 ธ.ค.609,9999,9999,9992,900
22-25 ธ.ค.6013,90013,90013,9002,900
29 ธ.ค.-01 ม.ค.6014,50014,50014,5002,900
30 ธ.ค.-02 ม.ค.6016,50016,50016,5002,900
เดือน มกราคม 2561
05-08 ม.ค.6112,90012,90012,9002,900
12-15 ม.ค.609,9999,9999,9992,900
19-22 ม.ค.609,9999,9999,9992,900
26-29 ม.ค.609,9999,9999,9992,900
เดือน กุมภาพันธ์ 2561
02-05 ก.พ.619,9999,9999,9992,900
09-12 ก.พ.6112,90012,90012,9002,900
16-19 ก.พ.6113,90013,90013,9002,900
23-26 ก.พ.6112,90012,90012,9002,900
เดือน มีนาคม 2561
01-04 มี.ค.6113,90013,90013,9002,900
02-05 มี.ค.6113,50013,50013,5002,900
09-12 มี.ค.619,9999,9999,9992,900
16-19 มี.ค.619,9999,9999,9992,900
23-26 มี.ค.619,9999,9999,9992,900
30 มี.ค.-02 เม.ย.619,9999,9999,9992,900
เดือน เมษายน 2561
06-09 เม.ย.6113,90013,90013,9002,900
13-16 เม.ย.6113,90013,90013,9002,900
14-17 เม.ย.6113,90013,90013,9002,900
20-23 เม.ย.619,9999,9999,9992,900
27-30 เม.ย.6112,90012,90012,9002,900
28 เม.ย.-01 พ.ค.6113,90013,90013,9002,900
เดือน พฤษภาคม 2561
04-07 พ.ค.619,9999,9999,9992,900
11-14 พ.ค.619,9999,9999,9992,900
18-21 พ.ค.619,9999,9999,9992,900
25-28 พ.ค.6112,90012,90012,9002,900
26-29 พ.ค.6113,90013,90013,9002,900
เดือน มิถุนายน 2561
01-04 มิ.ย.6110,90010,90010,9002,900

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด (Economy Class)  ดอนเมือง – ดานัง – ดอนเมือง โดยสายการบินแอร์เอเซีย (FD)
 • ค่าที่พักโรงแรมที่ระบุในรายการระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า รวมทั้งสิ้น 3 คืน (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 • ค่าอาหารครบทุกมื้อตลอดรายการ
 • ค่าโค้ชปรับอากาศรถรับ-ส่งสนามบิน และ รายการทัวร์ตลอดรายการ
 • อัตราค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุไว้ในรายการ
 • ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีที่ เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ จะคุ้มครองเป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท (คุ้มครอง ผู้เอาประกันภัย อายุระหว่าง 6-75 ปี ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยอายุต่ำกว่า 6 ปี หรือ ระหว่าง 75-85 ปี คุ้มครอง 50 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผู้เอาประกันภัยอายุสูงกว่า 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคุ้มครอง) วงเงินคุ้มครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า”อาหารเป็นพิษเท่านั้น”)
 • ค่าระวางน้ำหนัก 20 กิโลกรัม

อัตรานี้ไม่รวม

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 3 USD/วัน, พนักงานขับรถ 2 USD/วัน, พนักงานโรงแรม, ร้านอาหาร, ทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 3 USD/วัน (สำหรับหัวหน้าทัวร์ตามแต่ความพอใจในการให้บริการของลูกค้าเป็นสำคัญ) ฯลฯ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม เช่น ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม, ค่าน้ำหนักกระเป๋าที่เกินกว่าทางสายการบินกำหนด, ค่ารักษาพยาบาล กรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับราคาขึ้น

ทัวร์เวียดนามอื่นๆ