ทัวร์เวียดนาม ซาปา

รหัสทัวร์ : VN15QR4DZG
ทัวร์เวียดนาม

ทัวร์เวียดนาม

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนอยไบ – เมืองฮานอย – ถนน 36 สาย – ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ « สายการบิน QATAR AIRWAYS โดยเที่ยวบินที่ QR834

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
MOONVIEW / FIRST EDEN / ROYAL GATE  / CWD HOTEL *หรือระดับเทียบเท่า*

» เมืองฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี – บ้านพักลุงโฮ – วัดเจดีย์เสาเดียว – เมืองซาปา – ตลาด LOVE MARKET « 

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
HOLIDAY SAPA / SUNNY MOUNTIAN *หรือระดับเทียบเท่า*

» เมืองซาปา – หมู่บ้าน CAT CAT – SILVER WATER FALL (น้ำตกสีเงิน) – ยอดเขาฟานซิปัน – กระเช้าไฟฟ้า – ตลาด LOVE MARKET «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
HOLIDAY SAPA / SUNNY MOUNTIAN *หรือระดับเทียบเท่า*

» เมืองซาปา – เมืองฮานอย – วัดเจิ่นกว๊อก – ท่าอากาศยานนอยไบ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ « กลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ QR835

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กมีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)
พักเดี่ยว
เพิ่ม
เดือน กันยายน 2560
15 – 18 กันยายน 256012,88812,88812,8883,000
เดือน ตุลาคม 2560
06 - 09 ตุลาคม 256013,88813,88813,8883,000
13 - 16 ตุลาคม 256013,88813,88813,8883,000
14 - 17 ตุลาคม 256013,88813,88813,8883,000
เดือน พฤศจิกายน 2560
03 – 06 พฤศจิกายน 256013,88813,88813,8883,000
11 – 14 พฤศจิกายน 256013,88813,88813,8883,000
18 – 21 พฤศจิกายน 256013,88813,88813,8883,000
25 – 28 พฤศจิกายน 256013,88813,88813,8883,000
เดือน ธันวาคม 2560
02 – 05 ธันวาคม 256014,88814,88814,8883,500
08 – 11 ธันวาคม 256014,88814,88814,8883,500
16 – 19 ธันวาคม 256015,88815,88815,8883,500
22 – 25 ธันวาคม 256015,88815,88815,8883,500
23 – 26 ธันวาคม 256015,88815,88815,8883,500
28 - 31 ธันวาคม 256015,88815,88815,8883,500

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • Tค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 600 บาท/ทริป/ต่อท่าน
 • Tค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ทัวร์เวียดนามอื่นๆ