ทัวร์เวียดนาม

รหัสทัวร์ : VN15QR4DZG (HAN09)

FANSIPAN IN LOVE

4วัน 3คืน

ทัวร์เวียดนาม ซาปา

ทริปสุดโรแมนติก พักซาปา 2 คืน

ขึ้นกระเช้าชมวิว เข้าฟานซิปัน นาขั้นบันได

เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์นานาชาติ พิเศษชมโชว์หุ่นกระบอก

เดินทาง มกราคม – เมษายน 2561

เริ่มต้น 12,888.-

สรุปการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

วันไฮไลท์มื้ออาหารโรงแรมที่พัก

*หรือเทียบเท่า
BLD
1ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนอยไบ – เมืองฮานอย – ถนน 36 สาย – ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ
MOONVIEW / FIRST EDEN / ROYAL GATE / CWD HOTEL
2เมืองฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี – บ้านพักลุงโฮ – วัดเจดีย์เสาเดียว – เมืองซาปา – ตลาด LOVE MARKET
DAIMOND SAPA / SUNNY MOUNTIAN / NORTH STAR
3เมืองซาปา – หมู่บ้าน CAT CAT – SILVER WATER FALL (น้ำตกสีเงิน) – ยอดเขาฟานซิปัน – กระเช้าไฟฟ้า – ตลาด LOVE MARKET
DAIMOND SAPA / SUNNY MOUNTIAN / NORTH STAR
4เมืองซาปา – เมืองฮานอย – วัดเจิ่นกว๊อก – ท่าอากาศยานนอยไบ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
อ่านรายละเอียดโปรแกรมเพิ่ม คลิก..

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า11ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า11ปี)

พักเดี่ยว

เพิ่ม

ราคา

ไม่รวมตั๋ว

19-22 มกราคม 256112,88812,88812,8883,0009,588
20-23 มกราคม 256112,88812,88812,8883,0009,588
26-29 มกราคม 256113,88813,88813,8883,0009,888
27-30 มกราคม 256113,88813,88813,8883,0009,888
03-06 กุมภาพันธ์ 256113,88813,88813,8883,0009,888
08-11 กุมภาพันธ์ 256113,88813,88813,8883,0009,888
09-12 กุมภาพันธ์ 256113,88813,88813,8883,0009,888
01-04 มีนาคม 256113,88813,88813,8883,0009,888
09-12 มีนาคม 256112,88812,88812,8883,0009,588
16-19 มีนาคม 256112,88812,88812,8883,0009,588
23-26 มีนาคม 256112,88812,88812,8883,0009,588
30 มี.. – 02 เม.. 256112,88812,88812,8883,0009,588
12-15 เมษายน 256115,88815,88815,8883,50011,588
13-16 เมษายน 256115,88815,88815,8883,50011,588
14-17 เมษายน 256114,88814,88814,8883,50010,888

***ค่าทัวร์ข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ 600 บาท /ทริป/ต่อท่าน***

โปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 600 บาท/ทริป/ต่อท่าน *หัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพอใจ*
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ทัวร์เวียดนาม