ทัวร์เวียดนาม ซาปา

รหัสทัวร์ : VN12FD4DZG
ทัวร์เวียดนาม

ทัวร์เวียดนาม

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานนอยไบ – เมืองฮานอย – ลาวไก – เมืองซาปา – หมู่บ้าน CAT CAT VILLAGE – ตลาด LOVE MARKET « สายการบินแอร์เอเชีย โดยเที่ยวบินที่ FD642 (07.00 – 08.45)

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
MUONG THANH SAPA / SAPA HOLIDAY / NORTH STAR SAPA *หรือระดับเทียบเท่า*

» เมืองซาปา – ภูเขาฮามรอง – SILVER WATER FALL (น้ำตกสีเงิน) – กระเช้าไฟฟ้า – ยอดเขาฟานซิปัน – ตลาด LOVE MARKET « 

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
MUONG THANH SAPA / SAPA HOLIDAY / NORTH STAR SAPA *หรือระดับเทียบเท่า*

» เมืองซาปา – ชายแดนเวียดนาม จีน – ตลาด COC LEU MARKET – เมืองนิงบิงห์ (ฮาลองบก) «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
YEN NHI HOTEL / ROYAL HOTEL / GOLD HOTEL  *หรือระดับเทียบเท่า*

» เมืองนิงบิงห์ (ฮาลองบก) – ล่องเรือกระจาด – ตลาดพื้นเมือง – วัดบายดิงห์ – เมืองฮานอย – ท่าอากาศยานนอยไบ – ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ « กลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ FD645

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กมีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)
พักเดี่ยว
เพิ่ม
เดือน ตุลาคม 2560
05 - 08 ตุลาคม 256012,88812,88812,8889,888
07 - 10 ตุลาคม 256012,88812,88812,8889,888
13 - 16 ตุลาคม 256012,88812,88812,8889,888
14 - 17 ตุลาคม 256012,88812,88812,8889,888
21 - 24 ตุลาคม 256013,88813,88813,88810,588
27 – 30 ตุลาคม 256012,88812,88812,8889,888
เดือน พฤศจิกายน 2560
02 – 05 พฤศจิกายน 256012,88812,88812,8889,888
04 – 07 พฤศจิกายน 256012,88812,88812,8889,888
09 – 12 พฤศจิกายน 256012,88812,88812,8889,888
11 – 14 พฤศจิกายน 256012,88812,88812,8889,888
16 – 19 พฤศจิกายน 256012,88812,88812,8889,888
18 – 21 พฤศจิกายน 256012,88812,88812,8889,888
23 – 26 พฤศจิกายน 256012,88812,88812,8889,888
25 – 28 พฤศจิกายน 256012,88812,88812,8889,888
เดือน ธันวาคม 2560
01 – 04 ธันวาคม 256013,88813,88813,88810,588
08 – 11 ธันวาคม 256015,88815,88815,88810,588
14 – 17 ธันวาคม 256012,88812,88812,8889,888
16 – 19 ธันวาคม 256012,88812,88812,8889,888
21 – 24 ธันวาคม 256013,88813,88813,88810,588
22 – 25 ธันวาคม 256013,88813,88813,88810,588
31ธ.ค. – 3 ม.ค. 256116,88816,88816,88811,888

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • Tค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 600 บาท/ทริป/ต่อท่าน
 • Tค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ทัวร์เวียดนามอื่นๆ