ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา DOUBLE SAPA

รหัสทัวร์ : VN12FD3DZG

สัมผัสความโรแมนติกผ่านสายหมอก ณ เมืองซาปา 2 คืน เต็มอิ่ม!!

ชมนาขั้นบันไดใหญ่ที่สุดในโลก หมู่บ้านก๊าต ก๊าต ช้อปปิ้งถนน 36 สาย

ชมน้ำตก SILVER WATER FALL คารวะสุสานวีรบุรุษชาวเวียดนาม

ขึ้นกระเช้าไฟฟ้า เพื่อชมยอดเขาฟานซิปัน พิเศษ !! เมนู..สุกี้หม้อไฟ

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา DOUBLE SAPA

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา DOUBLE SAPA

 

 

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» กรุงเทพ ฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานนอยไบ – เมืองฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี – บ้านพักลุงโฮ – วัดเจดีย์เสาเดียว – เมืองซาปา – ตลาด LOVE MARKET « 

นำท่านเหินฟ้าสู่ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยเที่ยวบินที่ FD642 ( 07.00-08.45)

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
MUONG THANH SAPA / SAPA HOLIDAY / NORTH STAR SAPA *หรือระดับเทียบเท่า*

» หมู่บ้าน CAT CAT – SILVER WATER FALL (น้ำตกสีเงิน) – กระเช้าไฟฟ้า – เขาฟานซิปัน « 

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
MUONG THANH SAPA / SAPA HOLIDAY / NORTH STAR SAPA *หรือระดับเทียบเท่า*

» เมืองซาปา – ด่านชายแดนเวียดนามจีน  – เมืองฮานอย – วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สาย ท่าอากาศยานนอยไบ – ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ «

เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ FD645
เช้ากลางวันเย็นที่พัก

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า11ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า11ปี)

พักเดี่ยว

เพิ่ม

ราคา

ไม่รวมตั๋ว

27 – 29 ตุลาคม 256011,88811,88811,8882,5008,888
28 – 30 ตุลาคม 256011,88811,88811,8882,5008,888
03 – 05 พฤศจิกายน 256011,88811,88811,8882,5008,888
04 – 06 พฤศจิกายน 256011,88811,88811,8882,5008,888
10 – 12 พฤศจิกายน 256011,88811,88811,8882,5008,888
17 – 19 พฤศจิกายน 256011,88811,88811,8882,5008,888
18 – 20 พฤศจิกายน 256011,88811,88811,8882,5008,888
24 – 26 พฤศจิกายน 256011,88811,88811,8882,5008,888
03 – 05 ธันวาคม 256012,88812,88812,8882,5009,588
04 – 06 ธันวาคม 256012,88812,88812,8882,5009,588
08 – 10 ธันวาคม 256012,88812,88812,8882,5009,588
10 – 12 ธันวาคม 256012,88812,88812,8882,5009,588
15 – 17 ธันวาคม 256011,88811,88811,8882,5008,888
16 – 18 ธันวาคม 256011,88811,88811,8882,5008,888
23 – 25 ธันวาคม 256012,88812,88812,8882,5009,588
28 – 30 ธันวาคม 256013,88813,88813,8883,0009,888

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • Tค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 500 บาท/ทริป/ต่อท่าน
 • Tค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ทัวร์เวียดนามอื่นๆ