ทัวร์เวียดนาม

รหัสทัวร์ : VN11FD4DZG (SGN01)

DELIGHT SOUTH

VIETNAM

4 วัน 3 คืน

เที่ยวครบทุกจุดไฮไลท์

ชมสวนดอกไม้ เมืองหนาวนานาพันธ์ุ

เดินทาง มีนาคม – มิถุนายน 2561

เริ่มต้น 11,888.-

ทัวร์เวียดนาม

น้ำตก DATANLA – โบสถ์นอร์ทเทอดาม – ตะลุยทะเลทราย – CRAZY HOUSE – พระราชวังฤดูร้อน – ไปรษณีย์กลาง

สรุปการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

วันไฮไลท์มื้ออาหารโรงแรมที่พัก

*หรือเทียบเท่า
BLD
1ท่าอากาศยานดอนเมือง – สนามบินTAN SON NHAT – เมืองโฮจิมินท์ – พิพิธภัณฑ์สงคราม – เมืองดาลัท
VIETSOV PETRO HOTEL / MAI VANG HOTEL
2เมืองดาลัท – CRAZYHOUSE – พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิ – นั่งกระเช้าไฟฟ้า วัดตั๊กลัม – หุบเขาแห่งความรัก – น้ำตก DATANLA – เมืองมุยเน่
TIEN DUONG RESORT / THAI HOA RESORT
3เมืองมุยเน่ – ทะเลทรายขาว – ทะเลทรายแดง – FAIRY STREAM – ท่าเรือมุยเน่ – โฮจิมินท์ – ล่องเรือดินเนอร์แม่น้ำไซง่อน พร้อมชมการแสดงพื้นบ้านบนเรือ
HOANG PHU GIA HOTEL / SEN VIET HOTEL
4เมืองโฮจิมินห์ – ทำเนียบรัฐบาล – วัดเทียนหาว – โบสถ์นอร์ทเธอร์ดัม – ไปรษณีย์กลาง ตลาดเบ๋นถั่น – สนามบินดอนเมือง
อ่านรายละเอียดโปรแกรมเพิ่ม คลิก..

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า11ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า11ปี)

พักเดี่ยว

เพิ่ม

ราคา

ไม่รวมตั๋ว

15-18 มีนาคม 256111,88811,88811,8883,0009,588
22-25 มีนาคม 256111,88811,88811,8883,0009,588
29 มี.. – 01 เม.. 256111,88811,88811,8883,0009,588
13-16 เมษายน 256116,88816,88816,8883,50011,888
14-17 เมษายน 256115,88815,88815,8883,50011,588
15-18 เมษายน 256112,88812,88812,8883,0009,888
19-22 เมษายน 256111,88811,88811,8883,0009,588
28 เม.. – 01 .. 256113,88813,88813,8883,00010,588
17-20 พฤษภาคม 256111,88811,88811,8883,0009,588
24-27 พฤษภาคม 256111,88811,88811,8883,0009,588
14-17 มิถุนายน 256111,88811,88811,8883,0009,588
21-24 มิถุนายน 256111,88811,88811,8883,0009,588
28 มิ.. – 01 .. 256111,88811,88811,8883,0009,588

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 3,900 บาท**

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น

ท่านละ 600 บาท /ทริป/ต่อท่าน***

โปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 600บาท/ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ทัวร์เวียดนาม