ทัวร์เวียดนาม

รหัสทัวร์ : VN11FD4DZG
ทัวร์เวียดนาม

ทัวร์เวียดนาม

 

 

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» ท่าอากาศยานดอนเมือง – สนามบิน TAN SON NHAT – เมืองโฮจิมินท์ – พิพิธภัณฑ์สงคราม – เมืองดาลัท « เหินฟ้าสู่ เมืองโฮจิมินท์ ประเทศเวียดนาม โดยเที่ยวบิน FD650

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
MAI VANG HOTEL / VIETSO PETRO HOTEL ระดับ 3 ดาว  หรือระดับเทียบเท่า

» เมืองดาลัท – CRAZYHOUSE – พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิ – นั่งกระเช้าไฟฟ้า วัดตั๊กลัม – หุบเขาแห่งความรัก – น้ำตก DATANLA – เมืองมุยเน่ «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
TIEN DUONG RESORT / THAI HOA RESORT ระดับ 3 ดาว  หรือระดับเทียบเท่า

» เมืองมุยเน่ – ทะเลทรายขาว – ทะเลทรายแดง FAIRY STREAM – ท่าเรือมุยเน่ – โฮจิมินท์ – ล่องเรือดินเนอร์แม่น้ำไซง่อน พร้อมชมการแสดงพื้นบ้านบนเรือ «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
HOANG PHU GIA HOTEL / SEN VIET HOTEL ระดับ 3 ดาว  หรือระดับเทียบเท่า

» โฮจิมินห์ – ทำเนียบรัฐบาล – วัดเทียนหาว – โบสถ์นอร์ทเธอร์ดัม – ไปรษณีย์กลาง ตลาดเบ๋นถั่น – สนามบินดอนเมือง « เดินทางสู่สนามบินดอนเมือง ประเทศไทย โดยเที่ยวบิน FD659

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า11ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า11ปี)

พักเดี่ยวเพิ่มราคาไม่รวมตั๋ว
ตุลาคม 2560
26 – 29 ตุลาคม 256011,88811,88811,8883,0009,588
พฤศจิกายน 2560
02-05 พฤศจิกายน 256011,88811,88811,8883,0009,588
09 – 12 พฤศจิกายน 256011,88811,88811,8883,0009,588
16 – 19 พฤศจิกายน 256011,88811,88811,8883,0009,588
23 – 26 พฤศจิกายน 256011,88811,88811,8883,0009,588
30 .. – 03 .. 256011,88811,88811,8883,0009,588
ธันวาคม 2560
02 – 05 ธันวาคม 256012,88812,88812,8883,5009,588
07 – 10 ธันวาคม 256011,88811,88811,8883,0009,588
08 – 11 ธันวาคม 256012,88812,88812,8883,5009,588
14 – 17 ธันวาคม 256011,88811,88811,8883,0009,588
21 – 24 ธันวาคม 256011,88811,88811,8883,0009,588
28 – 31 ธันวาคม 256013,88813,88813,8884,00010,588
29 .. – 01 .. 256114,88814,88814,8884,50011,588
30 .. – 02 .. 256114,88814,88814,8884,50011,588

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 500บาท/ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ทัวร์เวียดนามอื่นๆ