ทัวร์อเมริกาตะวันออก

รหัสทัวร์ : US4EK10DDS
ทัวร์อเมริกาตะวันออก

ทัวร์อเมริกาตะวันออก

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» กรุงเทพฯ – ดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์) « ออกเดินทางสู่สนามบินนครดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) โดยเที่ยวบินที่ EK 373

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

» นครดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์) – กรุงวอชิงตัน ดีซี – พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติแห่งชาติ – พิพิธภัณฑ์ยานบินและอวกาศแห่งชาติ « ออกเดินทางสู่กรุงวอชิงตัน ดี ซี (สหรัฐอเมริกา) โดยเที่ยวบินที่ EK231

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
Hyatt Regency Tysons Corner Center หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

» วอชิงตัน ดีซี – ฟิลลาเดลเฟีย – แอตแลนติกซิตี้ «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
Caesars Atlantic City หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

» แอตแลนติกซิตี้ – มหานครนิวยอร์ค «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
Sheraton New York Time Square หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

» มหานครนิวยอร์ค – ล่องเรือชมอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ – ชมวิวแบบพาโนรามาบนตึกเอ็มไพร์สเตท «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
Sheraton New York Time Square หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

» มหานครนิวยอร์ค – คอร์นนิ่ง – ไนแองการ่า (ฝั่งแคนาดา) «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
Niagara Falls Sheraton Fallsview Room หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

» ล่องเรือชมน้ำตกไนแองการ่า – โตรอนโต้ «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
Westin Harbour Castle Toronto หรือระดับเดียวกัน

» โตรอนโต้ – ช้อปปิ้ง – เดินทางกลับสู่นครดูไบ « ออกเดินทางโดยสายการบินเอมิเรสต์ แอร์ไลน์ โดยเที่ยวบินที่ EK242

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

» นครดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์) – เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ « ออกเดินทางโดยสายการบินเอมิเรสต์ แอร์ไลน์ โดยเที่ยวบินที่ EK374

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

» กรุงเทพฯ «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


[table id=564 /]

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับสายการบินเอมิเรสต์ แอร์ไลน์ และสายการบินภายในประเทศ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2558
 • ค่ารถโค้ชมาตรฐานสหรัฐอเมริกา ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
  – 15-19 ท่าน ใช้รถปรับอากาศขนาด 25 ที่นั่ง
  – 20-35 ท่าน ใช้รถปรับอากาศขนาด 55 ที่นั่ง
 • ค่าเรือล่องชมอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ / ค่าตั๋วขึ้นชมตึกเอ็มไพรม์สเตท / ค่าตั๋วขึ้นชมตึกซีเอ็น ทาวเวอร์
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็นห้องแบบ Twin / Double ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) จะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงให้บริการ และอาจมีการเปลี่ยนย้ายเมืองพัก หากวันดังกล่าวมีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละแห่ง
 • ค่าทิปพนักงานขับรถโค้ชท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุในสหรัฐอเมริกา และแคนาดา
 • ค่าประกันการเดินทางของ บริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) แบบ OASIS TRIPPER PLAN คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุมากกว่า 16 ปีน้อยกว่า 75 ปี ไม่เกิน 3,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน 2,000,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว
 • หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้าของสัมภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจองทัวร์
 • ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าดำเนินการพร้อมค่าธรรมเนียมวีซ่าดังนี้
  – ประเทศสหรัฐอเมริกา 5,920 บาท + ค่าธรรมเนียมในการยื่น
  – ประเทศแคนาดา        3,695 บาท + ค่าธรรมเนียมในการยื่น
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม