ทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : ME19TK8DPV
ทัวร์ตุรกี

ทัวร์ตุรกี

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» กรุงเทพฯ – อิสตันบูล « โดยสายการบิน Turkish Airlines เที่ยวบินที่ TK-65

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

» อิสตันบูล – ล่องเรือชมช่องแคบ Bosphorus – คูซาดาซึ – ปราสาทปุยฝ้าย « 

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
KUSADASI SEAPORT HOTEL & SPA

» คคูซาดาซึ – บ้านพระแม่มารี – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – ปามุคคาเล่ «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
PAMUKKALE LYCUS RIVER HOTEL

» ปามุคคาเล่ – เมืองคอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – คัปปาโดเกีย «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
CAPPADOCIA GOLD YILDIRIM HOTEL

» คัปปาโดเกีย – นครใต้ดิน – เมืองเกอเรเม – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง – หุบเขาอุซิซาร์ « 

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
CAPPADOCIA GOLD YILDIRIM HOTEL

» คัปปาโดเกีย – ทะเลสาบเกลือ – อังการ่า – สุสานอตาเติร์ก – อิสตันบูล «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
RAMADA GOLDEN HORN HOTEL

» อิสตันบูล – จัตุรัสสุลต่านอะห์เมต – Blue Mosque-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – พระราชวังTopkapi – ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต « ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน Turkish Airlines เที่ยวบินที่ TK-64

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

» กรุงเทพฯ « 

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


กำหนดการเดินทางราคาผู้ใหญ่

(พักห้องละ 2-3 ท่าน)

ราคาเด็ก

เสริมเตียง

(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

ราคาเด็ก

ม่เสริมเตียง

(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

พักเดี่ยวเพิ่ม
07-14 ..60

12-19 ..60

13-20 ..60

14-21 ..60

15-22 ..60

16-23 ..60

17-24 ..60

21-28 ..60

30,888 บาท30,888 บาท30,888 บาท6,000 บาท
10-17 ..60

17-24 ..60

29,998 บาท29,998 บาท29,998 บาท6,000 บาท
02-09 ..60

03-10 ..60

22-29 ..60

32,888 บาท32,888 บาท32,888 บาท6,000 บาท

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบิน  Air Astana ชั้นประหยัด
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
 • ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกันรวมทั้งสิ้น 5 คืน
 • ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ (บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวดเล็ก และ ในร้านอาหาร 1 ขวดใหญ่ต่อ 4 ท่าน
 • ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
 • ค่าบริการนำทัวร์โดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท วงเงินคุ้มครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า ”อาหารเป็นพิษเท่านั้น”)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าจัดทำหนังสือเดินทาง
 • ภาษีต่าง ๆ เช่น ภาษี 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ฯลฯ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ และที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือจากรายการที่ระบุไว้
 • ค่ายกขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ โดยเฉลี่ย 1 USD / ท่าน กรณีใช้บริการ bell boy ของแต่ละโรงแรม
 • ค่าทิปค่าทิปต่างๆ
 • มัคคุเทศก์ท้องถิ่น 3 USD / ท่าน / วัน คิดเป็น 8 วัน เท่ากับ 8*3 = 24 USD
 • คนขับรถท้องถิ่น 2 USD / ท่าน / วัน คิดเป็น 8 วัน เท่ากับ 8*2 = 16 USD
 • ไกด์และคนขับรถที่เมืองอัสตาน่า วันละ 5 USD เท่ากับ 5*1 = 5 USD
 • ท่านละ 3 USD / ท่าน / วัน คิดเป็น 10 วัน เท่ากับ 10*3 =  30 USD
 • รวม 75 USD หรือประมาณ 2,625 บาทไทย
 • แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความประทับใจของลูกค้า ทางบริษัทมิได้มีการบังคับแต่อย่างใด