ข้อตกลงคุ้มครอง
.
วงเงินความคุ้มครอง (บาท)
WW BASIC
วงเงินความคุ้มครอง (บาท)
WW SILVER
วงเงินความคุ้มครอง (บาท)
WW DOLD
วงเงินความคุ้มครอง (บาท)
WW PLATINUM
1. การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
2,000,000
2,000,000
3,000,000
5,000,000
2. ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุและสุขภาพ
2.1 การรักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย
2.2 การรับรักษาพยาบาลครั้งแรกในประเทศไทย
2,000,000
50,000
100,000
2,000,000
200,000
200,000
3,000,000
300,000
300,000
5,000,000
500,000
500,000
3.การเคลื่นย้ายฉุกเฉินและการส่งศพกลับประเทศ
2,000,000
2,000,000
3,000,000
5,000,000
4.การบริการช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉิน
4.1 การเยื่ยมผู้เอาประกันภัยในต่างประเทศ
4.2 การส่งตัวผู้เยาว์กลับประเทศ
4.3 การค้นหา การช่วยชีวิต และ การกู้ภัย

ไม่คุ้มครอง
ไม่คุ้มครอง
250,000

ตามจริง
ตามจริง
250,000

ตามจริง
ตามจริง
250,000

ตามจริง
ตามจริง
250,000
5. การยกเลิกการเดินทาง
ไม่คุ้มครอง
ไม่คุ้มครอง
100,000
100,000
6 การลดจำนวนวันเดินทาง
ไม่คุ้มครอง
ไม่คุ้มครอง
100,000
100,000
7. ความสูญเสียหรือความเสียหายของสัมภาระในการเดินทาง
ไม่คุ้มครอง
ไม่คุ้มครอง
50,000
50,000
8.การล่าช้าของการเดินทาง
8.1 การล่าช้าของระบบขนส่งมวลชน
8.2 การล่าช้าของสัมภาระ
8.3 การจี้โดยสลัดอากาศ
8.4 การพลาดต่อเที่ยวบิน

ไม่คุ้มครอง
ไม่คุ้มครอง
ไม่คุ้มครอง
ไม่คุ้มครอง

2,000
2,000
ไม่คุ้มครอง
2,000

10,000
20,000
50,000
10,000

20,000
20,000
50,000
20,000
9. การสูญหายของหนังสือเดินทาง
ไม่คุ้มครอง
ไม่คุ้มครอง
5,000
5,000
10.ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
ไม่คุ้มครอง
1,000,000
2,000,000
5,000,000
11. ความรับผิดส่วนแรกสำหรับรถเช่า
ไม่คุ้มครอง
ไม่คุ้มครอง
10,000
20,000
12. คุ้มครองกีฬากอล์ฟ /FONT>
ไม่คุ้มครอง
ไม่คุ้มครอง
ไม่คุ้มครอง
20,000
13. ชดเชยรายได้ระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาลต่างประเทศ
ไม่คุ้มครอง
1,000/วัน
2,000/วัน
3,000/วัน
.
.
.
.
.
จำนวนวันเดินทาง
เบี้ยประกันภัย(บาท)
เบี้ยประกันภัย(บาท)
เบี้ยประกันภัย(บาท)
เบี้ยประกันภัย(บาท)
1-4
300
334
600
990
5-6
350
450
715
1,290
7-8
990
1,772
9-10
399
600
1,230
1,996
11-15
600
790
1,590
2,750
16-22
849
1,275
2,210
3,370
23-31
999
1,600
2,680
3,993
32-45
1,530
2,090
3,200
5,647
46-60
1,950
2,500
3,850
6,180
61-75
2,300
3,340
4,900
7,910
76-94
2,500
3,843
5,500
9,390
95-105
3,500
4,467
7,490
11,145
106-121
4,100
5,090
8,400
12,900
122-151
5,200
6,345
10,250
15,895
152-182
6,500
7,599
12,530
18,890
รายปี 31 วัน
2,000
2,450
4,000
5,700
รายปี 60 วัน
2,500
3,120
4,800
7,400
รายปี 90 วัน
3,600
4,225
5,800
10,000
รายปี 120 วัน
5,750
6,427
9,000
13,990
รายปี 365 วัน
15,500
19,000
26,200
44,000