ข้อตกลงคุ้มครอง
.
วงเงินความคุ้มครอง (บาท)
ASIA BASIC
วงเงินความคุ้มครอง (บาท)
ASIA SILVER
วงเงินความคุ้มครอง (บาท)
ASIA DOLD
วงเงินความคุ้มครอง (บาท)
ASIA PLATINUM
1. การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
1,000,000
2,000,000
3,000,000
5,000,000
2. ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุและสุขภาพ
2.1 การรักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย
2.2 การรับรักษาพยาบาลครั้งแรกในประเทศไทย
2,000,000
50,000
100,000
2,000,000
200,000
200,000
3,000,000
300,000
300,000
5,000,000
500,000
500,000
3.การเคลื่นย้ายฉุกเฉินและการส่งศพกลับประเทศ
2,000,000
2,000,000
3,000,000
5,000,000
4.การบริการช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉิน
4.1 การเยื่ยมผู้เอาประกันภัยในต่างประเทศ
4.2 การส่งตัวผู้เยาว์กลับประเทศ
4.3 การค้นหา การช่วยชีวิต และ การกู้ภัย

ไม่คุ้มครอง
ไม่คุ้มครอง
250,000

ตามจริง
ตามจริง
250,000

ตามจริง
ตามจริง
250,000

ตามจริง
ตามจริง
250,000
5. การยกเลิกการเดินทาง
ไม่คุ้มครอง
ไม่คุ้มครอง
100,000
100,000
6 การลดจำนวนวันเดินทาง
ไม่คุ้มครอง
ไม่คุ้มครอง
100,000
100,000
7. ความสูญเสียหรือความเสียหายของสัมภาระในการเดินทาง
ไม่คุ้มครอง
ไม่คุ้มครอง
50,000
50,000
8.การล่าช้าของการเดินทาง
8.1 การล่าช้าของระบบขนส่งมวลชน
8.2 การล่าช้าของสัมภาระ
8.3 การจี้โดยสลัดอากาศ
8.4 การพลาดต่อเที่ยวบิน

ไม่คุ้มครอง
ไม่คุ้มครอง
ไม่คุ้มครอง
ไม่คุ้มครอง

2,000
2,000
ไม่คุ้มครอง
2,000

10,000
20,000
50,000
10,000

20,000
20,000
50,000
20,000
9. การสูญหายของหนังสือเดินทาง
ไม่คุ้มครอง
ไม่คุ้มครอง
5,000
5,000
10.ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
ไม่คุ้มครอง
1,000,000
2,000,000
5,000,000
11. ความรับผิดส่วนแรกสำหรับรถเช่า
ไม่คุ้มครอง
ไม่คุ้มครอง
10,000
20,000
12. คุ้มครองกีฬากอล์ฟ /FONT>
ไม่คุ้มครอง
ไม่คุ้มครอง
ไม่คุ้มครอง
20,000
13. ชดเชยรายได้ระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาลต่างประเทศ
ไม่คุ้มครอง
1,000/วัน
2,000/วัน
3,000/วัน
.
.
.
.
.
จำนวนวันเดินทาง
เบี้ยประกันภัย(บาท)
เบี้ยประกันภัย(บาท)
เบี้ยประกันภัย(บาท)
เบี้ยประกันภัย(บาท)
1-4
200
290
470
688
5-6
240
300
595
999
7-8
280
427
690
1,300
9-10
340
597
850
1,600
11-15
450
767
1,150
2,150
16-22
524
937
1,650
2,795
23-31
628
1,108
2,030
3,300
32-45
770
1,364
2,450
4,325
46-60
907
1,620
2,995
5,226
61-75
1,220
2,215
3,775
6,450
76-94
1,475
2,641
4,200
7,500
95-105
1,975
2,962
5,720
9,900
106-121
2,350
3,371
6,450
11,100
122-151
2,775
4,016
7,950
13,740
152-182
3,260
4,922
9,775
15,975
รายปี 31 วัน
1,200
1,992
2,850
4,400
รายปี 60 วัน
1,600
2,591
3,700
6,400
รายปี 90 วัน
1,900
3,200
5,000
8,700
รายปี 120 วัน
2,650
4,038
7,100
12,210
รายปี 365 วัน
5,925
10,785
22,200
35,150