ทัวร์ไต้หวัน Miracle in TAIWAN (TPE15)

รหัสทัวร์ : TW31BR5DZG (TPE15)

Miracle in TAIWAN

5วัน 3คืน

ชมดอกซากุระ เที่ยวครบ 3 อุทยาน

พักหรู 5 ดาว แช่น้ำแร่ส่วนตัว

เดินทาง มกราคม – มีนาคม 2561

เริ่มต้น 20,777.-

ทัวร์ไต้หวัน Miracle in TAIWAN (TPE15)

อุทยานแห่งชาติ อาลีซาน – หยางหมิงซาน – เย่หลิ่ว – วัดพระถังซัมจั๋ง

ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา – ตลาดซีเหมินติง – ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – ตึกไทเป 101

 

 

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

» สนามบินนานาชาติเถาหยวน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า – เมืองเจียอี้ «

02.15 เหิรฟ้าสู่ เมืองเถาหยวน ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน สายการบิน EVA AIR เที่ยวบินที่ BR206

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
SANKAI KAN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

» เจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ไถจง «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
SUN HOT SPRING & RESORT ระดับ 5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

» ไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อทุยานแห่งชาติหยางหมิงชาน – ตลาดซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
FUHSIN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

» ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว – COSMETIC SHOP – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) «

21.10. นำท่านเหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ สายการบิน EVA AIR เที่ยวบินที่ BR205 หรือ 21.40 นำท่านเหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ สายการบิน EVA AIR เที่ยวบินที่ BR203

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


 กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)

พักเดี่ยวเพิ่มราคาทัวร์

ไม่รวมตั๋ว

เครื่องบิน

20 – 24 มกราคม 256120,777.-20,777.-20,777.-5,500.-12,900.-
25 – 29 มกราคม 256121,777.-21,777.-21,777.-5,500.-12,900.-
17 – 21 กุมภาพันธ์ 256123,777.-23,777.-23,777.-7,000.-13,900.-
13 – 17 มีนาคม 256120,777.-20,777.-20,777.-5,500.-12,900.-
21 – 25 มีนาคม 256121,777.-21,777.-21,777.-5,500.-12,900.-
28 มี.. – 01 เม.. 2561 21,777.-21,777.-21,777.-5,500.-12,900.-

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือ รายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 800 NTD/ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ทัวร์ไต้หวันอื่นๆ